Ticket #11463: django.po

File django.po, 98.6 KB (added by Erik Unger <mail@…>, 15 years ago)

Vietnamese translation of django.po 1.0.2

Line 
1#: conf/global_settings.py:44
2msgid "Arabic"
3msgstr "Tiếng Ả Rập"
4
5#: conf/global_settings.py:45
6msgid "Bengali"
7msgstr ""
8
9#: conf/global_settings.py:46
10msgid "Bulgarian"
11msgstr "Tiếng Bun-ga-ri"
12
13#: conf/global_settings.py:47
14msgid "Catalan"
15msgstr ""
16
17#: conf/global_settings.py:48
18msgid "Czech"
19msgstr "Séc"
20
21#: conf/global_settings.py:49
22msgid "Welsh"
23msgstr "Xứ Wales"
24
25#: conf/global_settings.py:50
26msgid "Danish"
27msgstr "Tiếng Đan Mạch"
28
29#: conf/global_settings.py:51
30msgid "German"
31msgstr "Tiếng Đức"
32
33#: conf/global_settings.py:52
34msgid "Greek"
35msgstr "Tiếng Hy Lạp"
36
37#: conf/global_settings.py:53
38msgid "English"
39msgstr "Tiếng Anh"
40
41#: conf/global_settings.py:54
42msgid "Spanish"
43msgstr "Tiếng Tây Ban Nha"
44
45#: conf/global_settings.py:55
46msgid "Estonian"
47msgstr "Tiếng Estonia"
48
49#: conf/global_settings.py:56
50msgid "Argentinean Spanish"
51msgstr ""
52
53#: conf/global_settings.py:57
54msgid "Basque"
55msgstr "Tiếng Baxcơ"
56
57#: conf/global_settings.py:58
58msgid "Persian"
59msgstr "Tiếng Ba Tư"
60
61#: conf/global_settings.py:59
62msgid "Finnish"
63msgstr "Tiếng Phần Lan"
64
65#: conf/global_settings.py:60
66msgid "French"
67msgstr "Tiếng Pháp"
68
69#: conf/global_settings.py:61
70msgid "Irish"
71msgstr "Tiếng Ai-len"
72
73#: conf/global_settings.py:62
74msgid "Galician"
75msgstr "Tiếng Pháp cổ"
76
77#: conf/global_settings.py:63
78msgid "Hungarian"
79msgstr "Tiếng Hung-ga-ri"
80
81#: conf/global_settings.py:64
82msgid "Hebrew"
83msgstr "Tiếng Do Thái cổ"
84
85#: conf/global_settings.py:65
86msgid "Croatian"
87msgstr "Tiếng Croatia"
88
89#: conf/global_settings.py:66
90msgid "Icelandic"
91msgstr "Tiếng Aixơlen"
92
93#: conf/global_settings.py:67
94msgid "Italian"
95msgstr "Tiếng Ý"
96
97#: conf/global_settings.py:68
98msgid "Japanese"
99msgstr "Tiếng Nhật Bản"
100
101#: conf/global_settings.py:69
102msgid "Georgian"
103msgstr ""
104
105#: conf/global_settings.py:70
106msgid "Korean"
107msgstr "Tiếng Hàn Quốc"
108
109#: conf/global_settings.py:71
110msgid "Khmer"
111msgstr "Tiếng Khơ-me"
112
113#: conf/global_settings.py:72
114msgid "Kannada"
115msgstr "Tiếng Kannada"
116
117#: conf/global_settings.py:73
118msgid "Latvian"
119msgstr "Ngôn ngữ vùng Bantic"
120
121#: conf/global_settings.py:74
122msgid "Lithuanian"
123msgstr "Tiếng Lat-vi"
124
125#: conf/global_settings.py:75
126msgid "Macedonian"
127msgstr "Tiếng Maxêđôni"
128
129#: conf/global_settings.py:76
130msgid "Dutch"
131msgstr "Tiếng Hà Lan"
132
133#: conf/global_settings.py:77
134msgid "Norwegian"
135msgstr "Tiếng Nauy"
136
137#: conf/global_settings.py:78
138msgid "Polish"
139msgstr "Tiếng Ba lan"
140
141#: conf/global_settings.py:79
142msgid "Portugese"
143msgstr "Tiếng Bồ Đào Nha"
144
145#: conf/global_settings.py:80
146msgid "Brazilian Portuguese"
147msgstr ""
148
149#: conf/global_settings.py:81
150msgid "Romanian"
151msgstr "Tiếng Ru-ma-ni"
152
153#: conf/global_settings.py:82
154msgid "Russian"
155msgstr "Tiếng Nga"
156
157#: conf/global_settings.py:83
158msgid "Slovak"
159msgstr "Ngôn ngữ Slô-vac"
160
161#: conf/global_settings.py:84
162msgid "Slovenian"
163msgstr "Tiếng Slôven"
164
165#: conf/global_settings.py:85
166msgid "Serbian"
167msgstr "Tiếng Xéc-bi"
168
169#: conf/global_settings.py:86
170msgid "Swedish"
171msgstr "Tiếng Thụy Điển"
172
173#: conf/global_settings.py:87
174msgid "Tamil"
175msgstr "Tiếng Ta-min"
176
177#: conf/global_settings.py:88
178msgid "Telugu"
179msgstr ""
180
181#: conf/global_settings.py:89
182msgid "Turkish"
183msgstr "Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ"
184
185#: conf/global_settings.py:90
186msgid "Ukrainian"
187msgstr "Tiếng Ukraina"
188
189#: conf/global_settings.py:91
190msgid "Simplified Chinese"
191msgstr "Tiếng Trung Hoa giản thể"
192
193#: conf/global_settings.py:92
194msgid "Traditional Chinese"
195msgstr "Tiếng Trung Hoa truyền thống"
196
197#: contrib/admin/filterspecs.py:44
198#, python-format
199msgid ""
200"<h3>By %s:</h3>\n"
201"<ul>\n"
202msgstr ""
203
204#: contrib/admin/filterspecs.py:74 contrib/admin/filterspecs.py:92
205#: contrib/admin/filterspecs.py:147 contrib/admin/filterspecs.py:173
206msgid "All"
207msgstr "Tất cả"
208
209#: contrib/admin/filterspecs.py:113
210msgid "Any date"
211msgstr "Bất kì ngày nào"
212
213#: contrib/admin/filterspecs.py:114
214msgid "Today"
215msgstr "Hôm nay"
216
217#: contrib/admin/filterspecs.py:117
218msgid "Past 7 days"
219msgstr "7 ngày về trước"
220
221#: contrib/admin/filterspecs.py:119
222msgid "This month"
223msgstr "Tháng này"
224
225#: contrib/admin/filterspecs.py:121
226msgid "This year"
227msgstr "Năm nay"
228
229#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:391
230msgid "Yes"
231msgstr "Có"
232
233#: contrib/admin/filterspecs.py:147 forms/widgets.py:391
234msgid "No"
235msgstr "Không"
236
237#: contrib/admin/filterspecs.py:154 forms/widgets.py:391
238msgid "Unknown"
239msgstr "Chưa xác định"
240
241#: contrib/admin/models.py:19
242msgid "action time"
243msgstr "Thời gian tác động"
244
245#: contrib/admin/models.py:22
246msgid "object id"
247msgstr ""
248
249#: contrib/admin/models.py:23
250msgid "object repr"
251msgstr ""
252
253#: contrib/admin/models.py:24
254msgid "action flag"
255msgstr ""
256
257#: contrib/admin/models.py:25
258msgid "change message"
259msgstr "Thay đổi tin nhắn"
260
261#: contrib/admin/models.py:28
262msgid "log entry"
263msgstr ""
264
265#: contrib/admin/models.py:29
266msgid "log entries"
267msgstr ""
268
269#: contrib/admin/options.py:60 contrib/admin/options.py:121
270msgid "None"
271msgstr "Không"
272
273#: contrib/admin/options.py:338
274#, python-format
275msgid "Changed %s."
276msgstr "%s đã được thay đổi."
277
278#: contrib/admin/options.py:338 contrib/admin/options.py:348
279#: forms/models.py:275
280msgid "and"
281msgstr "và"
282
283#: contrib/admin/options.py:343
284#, python-format
285msgid "Added %(name)s \"%(object)s\"."
286msgstr "%(name)s \"%(object)s\" đã được thêm vào."
287
288#: contrib/admin/options.py:347
289#, python-format
290msgid "Changed %(list)s for %(name)s \"%(object)s\"."
291msgstr "%(list)s for %(name)s \"%(object)s\" đã được thay đổi."
292
293#: contrib/admin/options.py:352
294#, python-format
295msgid "Deleted %(name)s \"%(object)s\"."
296msgstr "%(name)s \"%(object)s\" đã bị xóa."
297
298#: contrib/admin/options.py:356
299msgid "No fields changed."
300msgstr "Không có trường nào thay đổi"
301
302#: contrib/admin/options.py:417 contrib/auth/admin.py:51
303#, python-format
304msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
305msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" được thêm vào thành công."
306
307#: contrib/admin/options.py:421 contrib/admin/options.py:454
308#: contrib/auth/admin.py:59
309msgid "You may edit it again below."
310msgstr "Bạn có thể sửa lại dưới đây."
311
312#: contrib/admin/options.py:431 contrib/admin/options.py:464
313#, python-format
314msgid "You may add another %s below."
315msgstr "Bạn có thể thêm vào %s dưới đây."
316
317#: contrib/admin/options.py:452
318#, python-format
319msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
320msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" đã được thay đổi thành công."
321
322#: contrib/admin/options.py:460
323#, python-format
324msgid ""
325"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
326msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" đã được thêm vào thành công. Bạn có thể sửa lại dưới đây."
327
328#: contrib/admin/options.py:536
329#, python-format
330msgid "Add %s"
331msgstr "Thêm %s"
332
333#: contrib/admin/options.py:614
334#, python-format
335msgid "Change %s"
336msgstr "Thay đổi %s"
337
338#: contrib/admin/options.py:646
339msgid "Database error"
340msgstr "Cơ sở dữ liệu bị lỗi"
341
342#: contrib/admin/options.py:696
343#, python-format
344msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
345msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" đã được xóa thành công."
346
347#: contrib/admin/options.py:703
348msgid "Are you sure?"
349msgstr "Bạn có chắc chắn không?"
350
351#: contrib/admin/options.py:732
352#, python-format
353msgid "Change history: %s"
354msgstr "Thay đổi bản ghi: %s"
355
356#: contrib/admin/sites.py:16 contrib/admin/views/decorators.py:14
357#: contrib/auth/forms.py:80
358msgid ""
359"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
360"sensitive."
361msgstr "Hãy nhập đúng tên đăng nhập và mật khẩu. Chú ý chữ hoa, chữ thường."
362
363#: contrib/admin/sites.py:227 contrib/admin/views/decorators.py:40
364msgid "Please log in again, because your session has expired."
365msgstr "Hãy đăng nhập lại vì giao dịch của bạn đã hết hiệu lực"
366
367#: contrib/admin/sites.py:234 contrib/admin/views/decorators.py:47
368msgid ""
369"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
370"cookies, reload this page, and try again."
371msgstr ""
372
373#: contrib/admin/sites.py:250 contrib/admin/sites.py:256
374#: contrib/admin/views/decorators.py:66
375msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
376msgstr "Tên đăng nhập không thể chứa kí tự '@'."
377
378#: contrib/admin/sites.py:253 contrib/admin/views/decorators.py:62
379#, python-format
380msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
381msgstr "Địa chỉ email của bạn không phải là tên đăng nhập. Hãy thử '%s'."
382
383#: contrib/admin/sites.py:313
384msgid "Site administration"
385msgstr "Site quản trị hệ thống."
386
387#: contrib/admin/sites.py:326 contrib/admin/templates/admin/login.html:26
388#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:14
389#: contrib/admin/views/decorators.py:20
390msgid "Log in"
391msgstr "Đăng nhập"
392
393#: contrib/admin/sites.py:373
394#, python-format
395msgid "%s administration"
396msgstr "%s quản trị"
397
398#: contrib/admin/util.py:138
399#, python-format
400msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
401msgstr "Một hoặc nhiều hơn %(fieldname)s trong %(name)s: %(obj)s"
402
403#: contrib/admin/util.py:143
404#, python-format
405msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
406msgstr "Một hoặc nhiều hơn %(fieldname)s trong %(name)s:"
407
408#: contrib/admin/widgets.py:70
409msgid "Date:"
410msgstr "Ngày:"
411
412#: contrib/admin/widgets.py:70
413msgid "Time:"
414msgstr "Giờ:"
415
416#: contrib/admin/widgets.py:94
417msgid "Currently:"
418msgstr "Hiện tại:"
419
420#: contrib/admin/widgets.py:94
421msgid "Change:"
422msgstr "Thay đổi:"
423
424#: contrib/admin/widgets.py:121
425msgid "Lookup"
426msgstr "Tìm"
427
428#: contrib/admin/widgets.py:228
429msgid "Add Another"
430msgstr "Thêm vào"
431
432#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
433#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
434msgid "Page not found"
435msgstr "Không tìm thấy trang nào"
436
437#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
438msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
439msgstr "Xin lỗi bạn! Trang mà bạn yêu cầu không tìm thấy."
440
441#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
442#: contrib/admin/templates/admin/app_index.html:8
443#: contrib/admin/templates/admin/base.html:30
444#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:17
445#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:8
446#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
447#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:4
448#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:6
449#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:10
450#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
451#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
452#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
453#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:4
454#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_confirm.html:4
455#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
456#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
457#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
458msgid "Home"
459msgstr ""
460
461#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
462msgid "Server error"
463msgstr "Lỗi máy chủ"
464
465#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
466msgid "Server error (500)"
467msgstr "Lỗi máy chủ (500)"
468
469#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
470msgid "Server Error <em>(500)</em>"
471msgstr "Lỗi máy chủ <em>(500)</em>"
472
473#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
474msgid ""
475"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
476"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
477msgstr "Xảy ra lỗi. Lỗi này sẽ được gửi tới quản trị hệ thống qua email và sẽ sớm được sửa chữa. Xin cảm ơn về sựu kiên nhẫn của bạn."
478
479#: contrib/admin/templates/admin/app_index.html:10
480#: contrib/admin/templates/admin/index.html:19
481#, python-format
482msgid "%(name)s"
483msgstr ""
484
485#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
486msgid "Welcome,"
487msgstr "Chào mừng bạn,"
488
489#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
490#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
491#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
492#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
493msgid "Documentation"
494msgstr ""
495
496#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
497#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:13
498#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:46
499#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
500#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
501msgid "Change password"
502msgstr "Thay đổi mật khẩu"
503
504#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
505#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
506#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
507msgid "Log out"
508msgstr "Thoát"
509
510#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
511msgid "Django site admin"
512msgstr ""
513
514#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
515msgid "Django administration"
516msgstr ""
517
518#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
519#: contrib/admin/templates/admin/index.html:29
520msgid "Add"
521msgstr "Thêm vào"
522
523#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:27
524#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:10
525msgid "History"
526msgstr "Bản ghi nhớ"
527
528#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
529#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/stacked.html:13
530#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/tabular.html:25
531msgid "View on site"
532msgstr ""
533
534#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:38
535#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:22
536msgid "Please correct the error below."
537msgid_plural "Please correct the errors below."
538msgstr[0] "Hãy sửa lỗi sai dưới đây"
539msgstr[1] "Hãy sửa lại những lỗi sai dưới đây"
540
541#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:16
542#, python-format
543msgid "Add %(name)s"
544msgstr "Thêm vào %(tên)s"
545
546#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:26
547msgid "Filter"
548msgstr "Bộ lọc"
549
550#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:10
551#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4 forms/formsets.py:246
552msgid "Delete"
553msgstr "Xóa"
554
555#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:16
556#, python-format
557msgid ""
558"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
559"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
560"following types of objects:"
561msgstr "Xóa %(object_name)s '%(escaped_object)s' sẽ làm mất những dữ liệu có liên quan. Tài khoản của bạn không được cấp quyển xóa những dữ liệu đi kèm theo."
562
563#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:23
564#, python-format
565msgid ""
566"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
567"All of the following related items will be deleted:"
568msgstr "Bạn có chắc là muốn xóa %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"?"
569"Tất cả những dữ liệu đi kèm dưới đây cũng sẽ bị mất:"
570#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:28
571msgid "Yes, I'm sure"
572msgstr "Có, tôi chắc chắn."
573
574#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
575#, python-format
576msgid " By %(filter_title)s "
577msgstr ""
578
579#: contrib/admin/templates/admin/index.html:18
580#, python-format
581msgid "Models available in the %(name)s application."
582msgstr ""
583
584#: contrib/admin/templates/admin/index.html:35
585msgid "Change"
586msgstr "Thay đổi"
587
588#: contrib/admin/templates/admin/index.html:45
589msgid "You don't have permission to edit anything."
590msgstr "Bạn không được cấp quyền chỉnh sửa bất cứ cái gì."
591
592#: contrib/admin/templates/admin/index.html:53
593msgid "Recent Actions"
594msgstr ""
595
596#: contrib/admin/templates/admin/index.html:54
597msgid "My Actions"
598msgstr ""
599
600#: contrib/admin/templates/admin/index.html:58
601msgid "None available"
602msgstr "Không có gì tồn tại"
603
604#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:7
605msgid ""
606"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
607"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
608"the appropriate user."
609msgstr ""
610
611#: contrib/admin/templates/admin/login.html:19
612msgid "Username:"
613msgstr "Tên đăng nhập:"
614
615#: contrib/admin/templates/admin/login.html:22
616msgid "Password:"
617msgstr "Mật khẩu:"
618
619#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:22
620msgid "Date/time"
621msgstr "Ngày/giờ"
622
623#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:23
624msgid "User"
625msgstr "Người dùng"
626
627#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:24
628msgid "Action"
629msgstr "Hành động"
630
631#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:30
632#: utils/translation/trans_real.py:404
633msgid "DATETIME_FORMAT"
634msgstr "N j, Y, P"
635
636#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:38
637msgid ""
638"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
639"admin site."
640msgstr ""
641
642#: contrib/admin/templates/admin/pagination.html:10
643msgid "Show all"
644msgstr "Hiện tất cả"
645
646#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
647msgid "Go"
648msgstr ""
649
650#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
651#, python-format
652msgid "1 result"
653msgid_plural "%(counter)s results"
654msgstr[0] "Một kết quả"
655msgstr[1] "%(counter)s kết quả"
656
657#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
658#, python-format
659msgid "%(full_result_count)s total"
660msgstr ""
661
662#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
663msgid "Save"
664msgstr "Lưu lại"
665
666#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
667msgid "Save as new"
668msgstr "Lưu mới"
669
670#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
671msgid "Save and add another"
672msgstr "Lưu và thêm vào"
673
674#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
675msgid "Save and continue editing"
676msgstr "Lưu và tiếp tục chỉnh sửa"
677
678#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:6
679msgid ""
680"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
681"options."
682msgstr "Đầu tiên, điền tên đăng nhập và mật khẩu. Sau đó mới có thể chỉnh sửa thêm nhiều user khác."
683
684#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:13
685#: contrib/auth/forms.py:14 contrib/auth/forms.py:47 contrib/auth/forms.py:59
686msgid "Username"
687msgstr "Tên đăng nhập"
688
689#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:20
690#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:33
691#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:60 contrib/auth/forms.py:184
692msgid "Password"
693msgstr "Mật khẩu"
694
695#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:26
696#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:39
697#: contrib/auth/forms.py:185
698msgid "Password (again)"
699msgstr "Nhập lại mật khẩu"
700
701#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:27
702#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
703msgid "Enter the same password as above, for verification."
704msgstr "Nhập dãy mật mã trên để xác minh lại"
705
706#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:26
707#, python-format
708msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
709msgstr "Hãy nhập mật khẩu mới cho người sử dụng <strong>%(username)s</strong>."
710
711#: contrib/admin/templates/admin/edit_inline/tabular.html:15
712msgid "Delete?"
713msgstr "Bạn muốn xóa?"
714
715#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
716msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
717msgstr "Cảm ơn bạn đã dành thời gian với website này"
718
719#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
720msgid "Log in again"
721msgstr "Đăng nhập lại"
722
723#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
724#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
725#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
726#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
727msgid "Password change"
728msgstr "Thay đổi mật khẩu"
729
730#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
731#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
732msgid "Password change successful"
733msgstr "Mật khẩu được thay đổi thành công"
734
735#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
736msgid "Your password was changed."
737msgstr "Mật khẩu của bạn đã được thay đổi"
738
739#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
740msgid ""
741"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
742"password twice so we can verify you typed it in correctly."
743msgstr "Hãy nhập lại mật khẩu cũ và sau đó nhập mật khẩu mới hai lần để chúng tôi có thể kiểm tra lại xem bạn đã gõ chính xác hay chưa."
744
745#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
746msgid "Old password:"
747msgstr "Mật khẩu cũ"
748
749#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
750#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_confirm.html:18
751msgid "New password:"
752msgstr "Mật khẩu mới"
753
754#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
755#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_confirm.html:20
756msgid "Confirm password:"
757msgstr "Nhập lại mật khẩu:"
758
759#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
760#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_confirm.html:21
761msgid "Change my password"
762msgstr "Thay đổi mật khẩu"
763
764#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:4
765#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_confirm.html:6
766#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
767#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
768#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
769#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:10
770msgid "Password reset"
771msgstr "Lập lại mật khẩu"
772
773#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:6
774#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:10
775msgid "Password reset complete"
776msgstr "Hoàn thành việc lập lại mật khẩu"
777
778#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_complete.html:12
779msgid "Your password has been set. You may go ahead and log in now."
780msgstr "Mật khẩu của bạn đã được lập lại. Bạn hãy thử đăng nhập."
781
782#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_confirm.html:4
783msgid "Password reset confirmation"
784msgstr "Xác nhận việc lập lại mật khẩu"
785
786#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_confirm.html:12
787msgid "Enter new password"
788msgstr "Nhập mật khẩu mới"
789
790#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_confirm.html:14
791msgid ""
792"Please enter your new password twice so we can verify you typed it in "
793"correctly."
794msgstr "Hãy nhập mật khẩu mới hai lần để chúng tôi có thể kiểm tra xem bạn đã gõ chính xác chưa"
795
796#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_confirm.html:26
797msgid "Password reset unsuccessful"
798msgstr "Lập lại mật khẩu không thành công"
799
800#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_confirm.html:28
801msgid ""
802"The password reset link was invalid, possibly because it has already been "
803"used. Please request a new password reset."
804msgstr ""
805
806#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
807#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
808msgid "Password reset successful"
809msgstr "Lấy lại mật khẩu thành công"
810
811#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
812msgid ""
813"We've e-mailed you instructions for setting your password to the e-mail "
814"address you submitted. You should be receiving it shortly."
815msgstr "Chúng tôi vừa gửi cho bạn những hướng dẫn để bạn lập lại mất khẩu tới địa chỉ email bạn đã đăng kí. Bạn sẽ nhận được nó trong chốc lát."
816
817#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
818msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
819msgstr "Bạn nhận được email này vì bạn đã yêu cầu lập lại mật khẩu"
820
821#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
822#, python-format
823msgid "for your user account at %(site_name)s"
824msgstr "cho tài khoản của bạn ở %(site_name)s"
825
826#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
827msgid "Please go to the following page and choose a new password:"
828msgstr "Hãy vào đường link dưới đây và chọn một mật khẩu mới"
829
830#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:9
831msgid "Your username, in case you've forgotten:"
832msgstr "Tên đăng nhập của bạn(nếu bạn có quên nó):"
833
834#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
835msgid "Thanks for using our site!"
836msgstr "Cảm ơn bạn đã sử dụng website của chúng tôi!"
837
838#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
839#, python-format
840msgid "The %(site_name)s team"
841msgstr ""
842
843#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
844msgid ""
845"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll e-mail "
846"instructions for setting a new one."
847msgstr "Quên mật khẩu? Nhập địa chỉ email của bạn vào bên dưới, chúng tôi sẽ gửi những hướng dẫn để làm lại mật khẩu mới."
848
849#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
850msgid "E-mail address:"
851msgstr "Địa chỉ email:"
852
853#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
854msgid "Reset my password"
855msgstr "Làm lại mật khẩu"
856
857#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:288
858msgid "All dates"
859msgstr "Tất cả các ngày"
860
861#: contrib/admin/views/main.py:69
862#, python-format
863msgid "Select %s"
864msgstr "Chọn %s"
865
866#: contrib/admin/views/main.py:69
867#, python-format
868msgid "Select %s to change"
869msgstr "Chọn %s để thay đổi"
870
871#: contrib/admin/views/template.py:36 contrib/sites/models.py:38
872msgid "site"
873msgstr ""
874
875#: contrib/admin/views/template.py:38
876msgid "template"
877msgstr "Mẫu"
878
879#: contrib/admindocs/views.py:57 contrib/admindocs/views.py:59
880#: contrib/admindocs/views.py:61
881msgid "tag:"
882msgstr "Nhãn:"
883
884#: contrib/admindocs/views.py:90 contrib/admindocs/views.py:92
885#: contrib/admindocs/views.py:94
886msgid "filter:"
887msgstr "Lọc:"
888
889#: contrib/admindocs/views.py:154 contrib/admindocs/views.py:156
890#: contrib/admindocs/views.py:158
891msgid "view:"
892msgstr "Xem:"
893
894#: contrib/admindocs/views.py:186
895#, python-format
896msgid "App %r not found"
897msgstr "Ứng dụng %r không tìm thấy"
898
899#: contrib/admindocs/views.py:193
900#, python-format
901msgid "Model %(model_name)r not found in app %(app_label)r"
902msgstr "Mẫu %(model_name)r không tìm thấy trong ứng dụng %(app_label)r"
903
904#: contrib/admindocs/views.py:205
905#, python-format
906msgid "the related `%(app_label)s.%(data_type)s` object"
907msgstr ""
908
909#: contrib/admindocs/views.py:205 contrib/admindocs/views.py:227
910#: contrib/admindocs/views.py:241 contrib/admindocs/views.py:246
911msgid "model:"
912msgstr "mẫu:"
913
914#: contrib/admindocs/views.py:236
915#, python-format
916msgid "related `%(app_label)s.%(object_name)s` objects"
917msgstr "liên quan tới đối tượng `%(app_label)s.%(object_name)s`"
918
919#: contrib/admindocs/views.py:241
920#, python-format
921msgid "all %s"
922msgstr "Tất cả %s"
923
924#: contrib/admindocs/views.py:246
925#, python-format
926msgid "number of %s"
927msgstr "số của %s"
928
929#: contrib/admindocs/views.py:251
930#, python-format
931msgid "Fields on %s objects"
932msgstr ""
933
934#: contrib/admindocs/views.py:314 contrib/admindocs/views.py:325
935#: contrib/admindocs/views.py:327 contrib/admindocs/views.py:333
936#: contrib/admindocs/views.py:334 contrib/admindocs/views.py:336
937msgid "Integer"
938msgstr "Số nguyên"
939
940#: contrib/admindocs/views.py:315
941msgid "Boolean (Either True or False)"
942msgstr "Luận lý (hoặc là Đúng hoặc là Sai)"
943
944#: contrib/admindocs/views.py:316 contrib/admindocs/views.py:335
945#, python-format
946msgid "String (up to %(max_length)s)"
947msgstr ""
948
949#: contrib/admindocs/views.py:317
950msgid "Comma-separated integers"
951msgstr "Các số nguyên được phân cách bằng dấu phẩy"
952
953#: contrib/admindocs/views.py:318
954msgid "Date (without time)"
955msgstr "Ngày (không có giờ)"
956
957#: contrib/admindocs/views.py:319
958msgid "Date (with time)"
959msgstr "Ngày (có giờ)"
960
961#: contrib/admindocs/views.py:320
962msgid "Decimal number"
963msgstr "Số thập phân"
964
965#: contrib/admindocs/views.py:321
966msgid "E-mail address"
967msgstr "Địa chỉ email"
968
969#: contrib/admindocs/views.py:322 contrib/admindocs/views.py:323
970#: contrib/admindocs/views.py:326
971msgid "File path"
972msgstr "Đường dẫn tắt tới file"
973
974#: contrib/admindocs/views.py:324
975msgid "Floating point number"
976msgstr "Giá trị dấu chấm động"
977
978#: contrib/admindocs/views.py:328 contrib/comments/models.py:58
979msgid "IP address"
980msgstr "Địa chỉ IP"
981
982#: contrib/admindocs/views.py:330
983msgid "Boolean (Either True, False or None)"
984msgstr "Luận lý (Có thể Đúng, Sai hoặc Không cái nào đúng)"
985
986#: contrib/admindocs/views.py:331
987msgid "Relation to parent model"
988msgstr ""
989
990#: contrib/admindocs/views.py:332
991msgid "Phone number"
992msgstr "Số điện thoại"
993
994#: contrib/admindocs/views.py:337
995msgid "Text"
996msgstr "Đoạn văn"
997
998#: contrib/admindocs/views.py:338
999msgid "Time"
1000msgstr "Giờ"
1001
1002#: contrib/admindocs/views.py:339 contrib/comments/forms.py:22
1003#: contrib/flatpages/admin.py:8 contrib/flatpages/models.py:7
1004msgid "URL"
1005msgstr "Đường dẫn URL"
1006
1007#: contrib/admindocs/views.py:340
1008msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
1009msgstr ""
1010
1011#: contrib/admindocs/views.py:341
1012msgid "XML text"
1013msgstr ""
1014
1015#: contrib/admindocs/views.py:367
1016#, python-format
1017msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
1018msgstr ""
1019
1020#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
1021msgid "Bookmarklets"
1022msgstr ""
1023
1024#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
1025msgid "Documentation bookmarklets"
1026msgstr ""
1027
1028#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:8
1029msgid ""
1030"\n"
1031"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
1032"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
1033"select the bookmarklet from any page in the site. Note that some of these\n"
1034"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
1035"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
1036"your computer is \"internal\").</p>\n"
1037msgstr ""
1038
1039#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:18
1040msgid "Documentation for this page"
1041msgstr ""
1042
1043#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
1044msgid ""
1045"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
1046"that page."
1047msgstr ""
1048
1049#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:21
1050msgid "Show object ID"
1051msgstr "Hiện ID"
1052
1053#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
1054msgid ""
1055"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
1056"object."
1057msgstr ""
1058
1059#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:24
1060msgid "Edit this object (current window)"
1061msgstr "Sửa lại đối tượng này (ở cửa sổ hiện tại)"
1062
1063#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
1064msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
1065msgstr ""
1066
1067#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:27
1068msgid "Edit this object (new window)"
1069msgstr "Sửa lại đối tượng này (trong cửa sổ mới)"
1070
1071#: contrib/admindocs/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
1072msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
1073msgstr "Như trên nhưng mở trang quản trị ở một cửa sổ mới."
1074
1075#: contrib/auth/admin.py:21
1076msgid "Personal info"
1077msgstr "Thông tin cá nhân"
1078
1079#: contrib/auth/admin.py:22
1080msgid "Permissions"
1081msgstr ""
1082
1083#: contrib/auth/admin.py:23
1084msgid "Important dates"
1085msgstr "Những ngày quan trọng"
1086
1087#: contrib/auth/admin.py:24
1088msgid "Groups"
1089msgstr "Các nhóm"
1090
1091#: contrib/auth/admin.py:64
1092msgid "Add user"
1093msgstr "Thêm người sử dụng khác"
1094
1095#: contrib/auth/admin.py:90
1096msgid "Password changed successfully."
1097msgstr "Mật khẩu thay đổi thành công"
1098
1099#: contrib/auth/admin.py:96
1100#, python-format
1101msgid "Change password: %s"
1102msgstr "Thay đổi mật khẩu: %s"
1103
1104#: contrib/auth/forms.py:15 contrib/auth/forms.py:48
1105#: contrib/auth/models.py:136
1106msgid ""
1107"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
1108"digits and underscores)."
1109msgstr "Nhập nhiều nhất là 30 ký tự. Chỉ sử dụng kiểu ký tự là chữ, con số hoặc dấu gạch dưới."
1110
1111#: contrib/auth/forms.py:16 contrib/auth/forms.py:49
1112msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
1113msgstr "Giá trị này chỉ chứa chữ cái, số và dấu gạch dưới"
1114
1115#: contrib/auth/forms.py:18
1116msgid "Password confirmation"
1117msgstr "Xác nhận mật khẩu"
1118
1119#: contrib/auth/forms.py:30
1120msgid "A user with that username already exists."
1121msgstr "Tên đăng nhập đã được sử dụng"
1122
1123#: contrib/auth/forms.py:36 contrib/auth/forms.py:154
1124#: contrib/auth/forms.py:196
1125msgid "The two password fields didn't match."
1126msgstr "Hai trường mật khẩu không giống nhau"
1127
1128#: contrib/auth/forms.py:82
1129msgid "This account is inactive."
1130msgstr "Tài khoản này chưa được kích hoạt."
1131
1132#: contrib/auth/forms.py:87
1133msgid ""
1134"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
1135"required for logging in."
1136msgstr ""
1137
1138#: contrib/auth/forms.py:100
1139msgid "E-mail"
1140msgstr "E-mail"
1141
1142#: contrib/auth/forms.py:109
1143msgid ""
1144"That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
1145"you've registered?"
1146msgstr "Không tìm thấy địa chỉ email này trong các tài khoản đã có. Bạn có chắc là đã đăng kí không?"
1147
1148#: contrib/auth/forms.py:134
1149#, python-format
1150msgid "Password reset on %s"
1151msgstr ""
1152
1153#: contrib/auth/forms.py:142
1154msgid "New password"
1155msgstr "Mật khẩu mới"
1156
1157#: contrib/auth/forms.py:143
1158msgid "New password confirmation"
1159msgstr "Xác nhận mật khẩu mới"
1160
1161#: contrib/auth/forms.py:168
1162msgid "Old password"
1163msgstr "Mật khẩu cũ"
1164
1165#: contrib/auth/forms.py:176
1166msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
1167msgstr "Mật khẩu cũ không chính xác. Hãy nhập lại lần nữa"
1168
1169#: contrib/auth/models.py:72 contrib/auth/models.py:95
1170msgid "name"
1171msgstr "Tên"
1172
1173#: contrib/auth/models.py:74
1174msgid "codename"
1175msgstr ""
1176
1177#: contrib/auth/models.py:77
1178msgid "permission"
1179msgstr ""
1180
1181#: contrib/auth/models.py:78 contrib/auth/models.py:96
1182msgid "permissions"
1183msgstr ""
1184
1185#: contrib/auth/models.py:99
1186msgid "group"
1187msgstr "Nhóm"
1188
1189#: contrib/auth/models.py:100 contrib/auth/models.py:146
1190msgid "groups"
1191msgstr "Các nhóm"
1192
1193#: contrib/auth/models.py:136
1194msgid "username"
1195msgstr "Tên đăng nhập"
1196
1197#: contrib/auth/models.py:137
1198msgid "first name"
1199msgstr "Tên"
1200
1201#: contrib/auth/models.py:138
1202msgid "last name"
1203msgstr "Họ"
1204
1205#: contrib/auth/models.py:139
1206msgid "e-mail address"
1207msgstr "Địa chỉ email"
1208
1209#: contrib/auth/models.py:140
1210msgid "password"
1211msgstr "Mật khẩu"
1212
1213#: contrib/auth/models.py:140
1214msgid ""
1215"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
1216"password form</a>."
1217msgstr ""
1218
1219#: contrib/auth/models.py:141
1220msgid "staff status"
1221msgstr ""
1222
1223#: contrib/auth/models.py:141
1224msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
1225msgstr "Chỉ định người dùng nào được phép truy cập vào trang admin."
1226
1227#: contrib/auth/models.py:142
1228msgid "active"
1229msgstr "Kích hoạt"
1230
1231#: contrib/auth/models.py:142
1232msgid ""
1233"Designates whether this user should be treated as active. Unselect this "
1234"instead of deleting accounts."
1235msgstr ""
1236
1237#: contrib/auth/models.py:143
1238msgid "superuser status"
1239msgstr ""
1240
1241#: contrib/auth/models.py:143
1242msgid ""
1243"Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
1244"them."
1245msgstr ""
1246
1247#: contrib/auth/models.py:144
1248msgid "last login"
1249msgstr "Lần cuối đăng nhập"
1250
1251#: contrib/auth/models.py:145
1252msgid "date joined"
1253msgstr "Ngày tham gia"
1254
1255#: contrib/auth/models.py:147
1256msgid ""
1257"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
1258"all permissions granted to each group he/she is in."
1259msgstr "Bên cạnh các quyền đã mặc định khi đăng kí, người dùng sẽ được cấp thêm các quyền của các nhóm mà người đó tham gia vào."
1260
1261#: contrib/auth/models.py:148
1262msgid "user permissions"
1263msgstr "quyền của người sử dụng"
1264
1265#: contrib/auth/models.py:152
1266msgid "user"
1267msgstr "Người dùng"
1268
1269#: contrib/auth/models.py:153
1270msgid "users"
1271msgstr ""
1272
1273#: contrib/auth/models.py:308
1274msgid "message"
1275msgstr "Tin nhắn"
1276
1277#: contrib/auth/views.py:50
1278msgid "Logged out"
1279msgstr "Đã thoát"
1280
1281#: contrib/auth/management/commands/createsuperuser.py:23 forms/fields.py:428
1282msgid "Enter a valid e-mail address."
1283msgstr "Hãy nhập địa chỉ email hợp lệ."
1284
1285#: contrib/comments/admin.py:11
1286msgid "Content"
1287msgstr "Nội dung"
1288
1289#: contrib/comments/admin.py:14
1290msgid "Metadata"
1291msgstr "Siêu dữ liệu"
1292
1293#: contrib/comments/forms.py:20
1294msgid "Name"
1295msgstr "Tên"
1296
1297#: contrib/comments/forms.py:21
1298msgid "Email address"
1299msgstr "Địa chỉ email"
1300
1301#: contrib/comments/forms.py:23
1302msgid "Comment"
1303msgstr "Bình luận"
1304
1305#: contrib/comments/forms.py:26
1306msgid ""
1307"If you enter anything in this field your comment will be treated as spam"
1308msgstr "Bất kì bình luận nào bạn nhập vào đây cũng sẽ bị coi là thư rác"
1309
1310#: contrib/comments/forms.py:126
1311#, python-format
1312msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
1313msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
1314msgstr[0] "Hãy cẩn thận! Từ %s không đc phép sử dụng ở đây."
1315msgstr[1] "Hãy cẩn thận! Cụm từ %s không được sử dụng ở đây."
1316
1317#: contrib/comments/models.py:23
1318msgid "object ID"
1319msgstr ""
1320
1321#: contrib/comments/models.py:50
1322msgid "user's name"
1323msgstr "Tên người sử dụng"
1324
1325#: contrib/comments/models.py:51
1326msgid "user's email address"
1327msgstr "Địa chỉ email của người sử dụng"
1328
1329#: contrib/comments/models.py:52
1330msgid "user's URL"
1331msgstr "Đường dẫn URL của người sử dụng"
1332
1333#: contrib/comments/models.py:54
1334msgid "comment"
1335msgstr "Bình luận"
1336
1337#: contrib/comments/models.py:57
1338msgid "date/time submitted"
1339msgstr "Ngày/giờ đã đăng kí"
1340
1341#: contrib/comments/models.py:59
1342msgid "is public"
1343msgstr ""
1344
1345#: contrib/comments/models.py:60
1346msgid ""
1347"Uncheck this box to make the comment effectively disappear from the site."
1348msgstr "Không đánh dấu vào hộp này để gỡ bình luận ra khỏi Site"
1349
1350#: contrib/comments/models.py:62
1351msgid "is removed"
1352msgstr "Bị xóa"
1353
1354#: contrib/comments/models.py:63
1355msgid ""
1356"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
1357"removed\" message will be displayed instead."
1358msgstr "Đánh dấu vào hộp này nếu bình luận không thích hợp. Tin nhắn "Bình luận đã bị xóa" sẽ thay thế vào đó."
1359
1360#: contrib/comments/models.py:115
1361msgid ""
1362"This comment was posted by an authenticated user and thus the name is read-"
1363"only."
1364msgstr ""
1365
1366#: contrib/comments/models.py:124
1367msgid ""
1368"This comment was posted by an authenticated user and thus the email is read-"
1369"only."
1370msgstr ""
1371
1372#: contrib/comments/models.py:149
1373#, python-format
1374msgid ""
1375"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
1376"\n"
1377"%(comment)s\n"
1378"\n"
1379"http://%(domain)s%(url)s"
1380msgstr ""
1381
1382#: contrib/contenttypes/models.py:67
1383msgid "python model class name"
1384msgstr ""
1385
1386#: contrib/contenttypes/models.py:71
1387msgid "content type"
1388msgstr "kiểu nội dung"
1389
1390#: contrib/contenttypes/models.py:72
1391msgid "content types"
1392msgstr "kiểu nội dung"
1393
1394#: contrib/flatpages/admin.py:9
1395msgid ""
1396"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
1397msgstr ""
1398
1399#: contrib/flatpages/admin.py:11
1400msgid ""
1401"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
1402"slashes."
1403msgstr "Giá trị này chỉ có thể bao gồm chữ cái, chữ số, dấu gạch dưới, gạch ngang hoặc gạch chéo."
1404
1405#: contrib/flatpages/admin.py:22
1406msgid "Advanced options"
1407msgstr "Các lựa chọn "
1408
1409#: contrib/flatpages/models.py:8
1410msgid "title"
1411msgstr "tiêu đề"
1412
1413#: contrib/flatpages/models.py:9
1414msgid "content"
1415msgstr "nội dung"
1416
1417#: contrib/flatpages/models.py:10
1418msgid "enable comments"
1419msgstr "mở bình luận"
1420
1421#: contrib/flatpages/models.py:11
1422msgid "template name"
1423msgstr "tên mẫu"
1424
1425#: contrib/flatpages/models.py:12
1426msgid ""
1427"Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system "
1428"will use 'flatpages/default.html'."
1429msgstr ""
1430
1431#: contrib/flatpages/models.py:13
1432msgid "registration required"
1433msgstr "Bạn cần phải cần đăng kí"
1434
1435#: contrib/flatpages/models.py:13
1436msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
1437msgstr "Nếu bạn đánh dấu vào đây, chỉ những tài khoản đã đăng nhập mới có thể xem được trang này."
1438
1439#: contrib/flatpages/models.py:18
1440msgid "flat page"
1441msgstr ""
1442
1443#: contrib/flatpages/models.py:19
1444msgid "flat pages"
1445msgstr ""
1446
1447#: contrib/formtools/wizard.py:130
1448msgid ""
1449"We apologize, but your form has expired. Please continue filling out the "
1450"form from this page."
1451msgstr "Xin lỗi, form mà bạn điền đã hết hiệu lực. Hãy điền vào form lấy từ trang này."
1452
1453#: contrib/gis/forms/fields.py:14
1454msgid "No geometry value provided."
1455msgstr ""
1456
1457#: contrib/gis/forms/fields.py:15
1458msgid "Invalid geometry value."
1459msgstr ""
1460
1461#: contrib/gis/forms/fields.py:16
1462msgid "Invalid geometry type."
1463msgstr ""
1464
1465#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
1466msgid "th"
1467msgstr "th"
1468
1469#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
1470msgid "st"
1471msgstr "st"
1472
1473#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
1474msgid "nd"
1475msgstr "nd"
1476
1477#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:19
1478msgid "rd"
1479msgstr "rd"
1480
1481#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:51
1482#, python-format
1483msgid "%(value).1f million"
1484msgid_plural "%(value).1f million"
1485msgstr[0] ""
1486msgstr[1] ""
1487
1488#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:54
1489#, python-format
1490msgid "%(value).1f billion"
1491msgid_plural "%(value).1f billion"
1492msgstr[0] ""
1493msgstr[1] ""
1494
1495#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:57
1496#, python-format
1497msgid "%(value).1f trillion"
1498msgid_plural "%(value).1f trillion"
1499msgstr[0] ""
1500msgstr[1] ""
1501
1502#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
1503msgid "one"
1504msgstr "Một"
1505
1506#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
1507msgid "two"
1508msgstr "Hai"
1509
1510#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
1511msgid "three"
1512msgstr "Ba"
1513
1514#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
1515msgid "four"
1516msgstr "Bốn"
1517
1518#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
1519msgid "five"
1520msgstr "Năm"
1521
1522#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
1523msgid "six"
1524msgstr "Sáu"
1525
1526#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
1527msgid "seven"
1528msgstr "Bảy"
1529
1530#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
1531msgid "eight"
1532msgstr "Tám"
1533
1534#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:73
1535msgid "nine"
1536msgstr "Chín"
1537
1538#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:93
1539msgid "today"
1540msgstr "Hôm nay"
1541
1542#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:95
1543msgid "tomorrow"
1544msgstr "Ngày mai"
1545
1546#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:97
1547msgid "yesterday"
1548msgstr "Hôm qua"
1549
1550#: contrib/localflavor/ar/forms.py:27
1551msgid "Enter a postal code in the format NNNN or ANNNNAAA."
1552msgstr "Hãy nhập mã bưu điện theo mẫu NNNN hoặc ANNNNAAA."
1553
1554#: contrib/localflavor/ar/forms.py:49 contrib/localflavor/br/forms.py:96
1555#: contrib/localflavor/br/forms.py:135 contrib/localflavor/pe/forms.py:23
1556#: contrib/localflavor/pe/forms.py:51
1557msgid "This field requires only numbers."
1558msgstr "Điền một chữ số duy nhất."
1559
1560#: contrib/localflavor/ar/forms.py:50
1561msgid "This field requires 7 or 8 digits."
1562msgstr "Bạn cần điền 7 hoặc 8 chữ số."
1563
1564#: contrib/localflavor/ar/forms.py:79
1565msgid "Enter a valid CUIT in XX-XXXXXXXX-X or XXXXXXXXXXXX format."
1566msgstr "Hãy nhập CUIT hợp lệ theo dạng XX-XXXXXXXX-X hoặc XXXXXXXXXXXX."
1567
1568#: contrib/localflavor/ar/forms.py:80
1569msgid "Invalid CUIT."
1570msgstr "CUIT không hợp lệ."
1571
1572#: contrib/localflavor/at/at_states.py:5
1573msgid "Burgenland"
1574msgstr ""
1575
1576#: contrib/localflavor/at/at_states.py:6
1577msgid "Carinthia"
1578msgstr ""
1579
1580#: contrib/localflavor/at/at_states.py:7
1581msgid "Lower Austria"
1582msgstr ""
1583
1584#: contrib/localflavor/at/at_states.py:8
1585msgid "Upper Austria"
1586msgstr ""
1587
1588#: contrib/localflavor/at/at_states.py:9
1589msgid "Salzburg"
1590msgstr ""
1591
1592#: contrib/localflavor/at/at_states.py:10
1593msgid "Styria"
1594msgstr ""
1595
1596#: contrib/localflavor/at/at_states.py:11
1597msgid "Tyrol"
1598msgstr ""
1599
1600#: contrib/localflavor/at/at_states.py:12
1601msgid "Vorarlberg"
1602msgstr ""
1603
1604#: contrib/localflavor/at/at_states.py:13
1605msgid "Vienna"
1606msgstr "Thành phố Viên"
1607
1608#: contrib/localflavor/at/forms.py:20 contrib/localflavor/ch/forms.py:16
1609#: contrib/localflavor/no/forms.py:12
1610msgid "Enter a zip code in the format XXXX."
1611msgstr "Hãy nhập mã bưu điện theo dạng XXXX."
1612
1613#: contrib/localflavor/at/forms.py:48
1614msgid "Enter a valid Austrian Social Security Number in XXXX XXXXXX format."
1615msgstr "Hãy nhập số an sinh xã hội của nước Áo theo dạng XXXX XXXXXX."
1616
1617#: contrib/localflavor/au/forms.py:16
1618msgid "Enter a 4 digit post code."
1619msgstr "Hãy nhập 4 số của mã bưu điện."
1620
1621#: contrib/localflavor/br/forms.py:21
1622msgid "Enter a zip code in the format XXXXX-XXX."
1623msgstr "Hãy nhập mã bưu điện theo dạng XXXXX-XXX."
1624
1625#: contrib/localflavor/br/forms.py:30
1626msgid "Phone numbers must be in XX-XXXX-XXXX format."
1627msgstr "Số điện thoại phải dưới dạng XX-XXXX-XXXX."
1628
1629#: contrib/localflavor/br/forms.py:58
1630msgid ""
1631"Select a valid brazilian state. That state is not one of the available "
1632"states."
1633msgstr ""
1634
1635#: contrib/localflavor/br/forms.py:94
1636msgid "Invalid CPF number."
1637msgstr "Số CPF không hợp lệ."
1638
1639#: contrib/localflavor/br/forms.py:95
1640msgid "This field requires at most 11 digits or 14 characters."
1641msgstr "Điền nhiều nhất là 11 chữ số hoặc 14 kí tự."
1642
1643#: contrib/localflavor/br/forms.py:134
1644msgid "Invalid CNPJ number."
1645msgstr "Số CNPJ không hợp lệ."
1646
1647#: contrib/localflavor/br/forms.py:136
1648msgid "This field requires at least 14 digits"
1649msgstr "Bạn phải cần điền ít nhất là 14 chữ số."
1650
1651#: contrib/localflavor/ca/forms.py:17
1652msgid "Enter a postal code in the format XXX XXX."
1653msgstr "Hãy nhập mã bưu điện theo dạng XXX XXX."
1654
1655#: contrib/localflavor/ca/forms.py:88
1656msgid "Enter a valid Canadian Social Insurance number in XXX-XXX-XXX format."
1657msgstr ""
1658
1659#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:5
1660msgid "Aargau"
1661msgstr ""
1662
1663#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:6
1664msgid "Appenzell Innerrhoden"
1665msgstr ""
1666
1667#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:7
1668msgid "Appenzell Ausserrhoden"
1669msgstr ""
1670
1671#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:8
1672msgid "Basel-Stadt"
1673msgstr ""
1674
1675#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:9
1676msgid "Basel-Land"
1677msgstr ""
1678
1679#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:10
1680msgid "Berne"
1681msgstr ""
1682
1683#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:11
1684msgid "Fribourg"
1685msgstr ""
1686
1687#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:12
1688msgid "Geneva"
1689msgstr ""
1690
1691#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:13
1692msgid "Glarus"
1693msgstr ""
1694
1695#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:14
1696msgid "Graubuenden"
1697msgstr ""
1698
1699#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:15
1700msgid "Jura"
1701msgstr ""
1702
1703#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:16
1704msgid "Lucerne"
1705msgstr ""
1706
1707#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:17
1708msgid "Neuchatel"
1709msgstr ""
1710
1711#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:18
1712msgid "Nidwalden"
1713msgstr ""
1714
1715#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:19
1716msgid "Obwalden"
1717msgstr ""
1718
1719#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:20
1720msgid "Schaffhausen"
1721msgstr ""
1722
1723#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:21
1724msgid "Schwyz"
1725msgstr ""
1726
1727#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:22
1728msgid "Solothurn"
1729msgstr ""
1730
1731#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:23
1732msgid "St. Gallen"
1733msgstr ""
1734
1735#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:24
1736msgid "Thurgau"
1737msgstr ""
1738
1739#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:25
1740msgid "Ticino"
1741msgstr ""
1742
1743#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:26
1744msgid "Uri"
1745msgstr ""
1746
1747#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:27
1748msgid "Valais"
1749msgstr ""
1750
1751#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:28
1752msgid "Vaud"
1753msgstr ""
1754
1755#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:29
1756msgid "Zug"
1757msgstr ""
1758
1759#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:30
1760msgid "Zurich"
1761msgstr "Thành phố Zurich"
1762
1763#: contrib/localflavor/ch/forms.py:64
1764msgid ""
1765"Enter a valid Swiss identity or passport card number in X1234567<0 or "
1766"1234567890 format."
1767msgstr ""
1768
1769#: contrib/localflavor/cl/forms.py:29
1770msgid "Enter a valid Chilean RUT."
1771msgstr ""
1772
1773#: contrib/localflavor/cl/forms.py:30
1774msgid "Enter a valid Chilean RUT. The format is XX.XXX.XXX-X."
1775msgstr ""
1776
1777#: contrib/localflavor/cl/forms.py:31
1778msgid "The Chilean RUT is not valid."
1779msgstr ""
1780
1781#: contrib/localflavor/de/de_states.py:5
1782msgid "Baden-Wuerttemberg"
1783msgstr ""
1784
1785#: contrib/localflavor/de/de_states.py:6
1786msgid "Bavaria"
1787msgstr ""
1788
1789#: contrib/localflavor/de/de_states.py:7
1790msgid "Berlin"
1791msgstr "Berlin"
1792
1793#: contrib/localflavor/de/de_states.py:8
1794msgid "Brandenburg"
1795msgstr ""
1796
1797#: contrib/localflavor/de/de_states.py:9
1798msgid "Bremen"
1799msgstr ""
1800
1801#: contrib/localflavor/de/de_states.py:10
1802msgid "Hamburg"
1803msgstr "Hamburg"
1804
1805#: contrib/localflavor/de/de_states.py:11
1806msgid "Hessen"
1807msgstr ""
1808
1809#: contrib/localflavor/de/de_states.py:12
1810msgid "Mecklenburg-Western Pomerania"
1811msgstr ""
1812
1813#: contrib/localflavor/de/de_states.py:13
1814msgid "Lower Saxony"
1815msgstr ""
1816
1817#: contrib/localflavor/de/de_states.py:14
1818msgid "North Rhine-Westphalia"
1819msgstr ""
1820
1821#: contrib/localflavor/de/de_states.py:15
1822msgid "Rhineland-Palatinate"
1823msgstr ""
1824
1825#: contrib/localflavor/de/de_states.py:16
1826msgid "Saarland"
1827msgstr ""
1828
1829#: contrib/localflavor/de/de_states.py:17
1830msgid "Saxony"
1831msgstr "Bang Saxony"
1832
1833#: contrib/localflavor/de/de_states.py:18
1834msgid "Saxony-Anhalt"
1835msgstr ""
1836
1837#: contrib/localflavor/de/de_states.py:19
1838msgid "Schleswig-Holstein"
1839msgstr ""
1840
1841#: contrib/localflavor/de/de_states.py:20
1842msgid "Thuringia"
1843msgstr ""
1844
1845#: contrib/localflavor/de/forms.py:14 contrib/localflavor/fi/forms.py:12
1846#: contrib/localflavor/fr/forms.py:15
1847msgid "Enter a zip code in the format XXXXX."
1848msgstr "Hãy nhập mã bưu điện theo mẫu XXXXX."
1849
1850#: contrib/localflavor/de/forms.py:41
1851msgid ""
1852"Enter a valid German identity card number in XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X "
1853"format."
1854msgstr ""
1855
1856#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:5
1857msgid "Arava"
1858msgstr ""
1859
1860#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:6
1861msgid "Albacete"
1862msgstr ""
1863
1864#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:7
1865msgid "Alacant"
1866msgstr ""
1867
1868#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:8
1869msgid "Almeria"
1870msgstr ""
1871
1872#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:9
1873msgid "Avila"
1874msgstr ""
1875
1876#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:10
1877msgid "Badajoz"
1878msgstr ""
1879
1880#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:11
1881msgid "Illes Balears"
1882msgstr ""
1883
1884#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:12
1885msgid "Barcelona"
1886msgstr ""
1887
1888#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:13
1889msgid "Burgos"
1890msgstr ""
1891
1892#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:14
1893msgid "Caceres"
1894msgstr ""
1895
1896#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:15
1897msgid "Cadiz"
1898msgstr ""
1899
1900#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:16
1901msgid "Castello"
1902msgstr ""
1903
1904#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:17
1905msgid "Ciudad Real"
1906msgstr ""
1907
1908#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:18
1909msgid "Cordoba"
1910msgstr ""
1911
1912#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:19
1913msgid "A Coruna"
1914msgstr ""
1915
1916#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:20
1917msgid "Cuenca"
1918msgstr ""
1919
1920#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:21
1921msgid "Girona"
1922msgstr ""
1923
1924#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:22
1925msgid "Granada"
1926msgstr ""
1927
1928#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:23
1929msgid "Guadalajara"
1930msgstr ""
1931
1932#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:24
1933msgid "Guipuzkoa"
1934msgstr ""
1935
1936#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:25
1937msgid "Huelva"
1938msgstr ""
1939
1940#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:26
1941msgid "Huesca"
1942msgstr ""
1943
1944#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:27
1945msgid "Jaen"
1946msgstr ""
1947
1948#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:28
1949msgid "Leon"
1950msgstr ""
1951
1952#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:29
1953msgid "Lleida"
1954msgstr ""
1955
1956#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:30
1957#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:17
1958msgid "La Rioja"
1959msgstr ""
1960
1961#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:31
1962msgid "Lugo"
1963msgstr ""
1964
1965#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:32
1966#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:18
1967msgid "Madrid"
1968msgstr ""
1969
1970#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:33
1971msgid "Malaga"
1972msgstr ""
1973
1974#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:34
1975msgid "Murcia"
1976msgstr ""
1977
1978#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:35
1979msgid "Navarre"
1980msgstr ""
1981
1982#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:36
1983msgid "Ourense"
1984msgstr ""
1985
1986#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:37
1987msgid "Asturias"
1988msgstr ""
1989
1990#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:38
1991msgid "Palencia"
1992msgstr ""
1993
1994#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:39
1995msgid "Las Palmas"
1996msgstr ""
1997
1998#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:40
1999msgid "Pontevedra"
2000msgstr ""
2001
2002#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:41
2003msgid "Salamanca"
2004msgstr ""
2005
2006#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:42
2007msgid "Santa Cruz de Tenerife"
2008msgstr ""
2009
2010#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:43
2011#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:11
2012msgid "Cantabria"
2013msgstr ""
2014
2015#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:44
2016msgid "Segovia"
2017msgstr ""
2018
2019#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:45
2020msgid "Seville"
2021msgstr ""
2022
2023#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:46
2024msgid "Soria"
2025msgstr ""
2026
2027#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:47
2028msgid "Tarragona"
2029msgstr ""
2030
2031#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:48
2032msgid "Teruel"
2033msgstr ""
2034
2035#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:49
2036msgid "Toledo"
2037msgstr ""
2038
2039#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:50
2040msgid "Valencia"
2041msgstr ""
2042
2043#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:51
2044msgid "Valladolid"
2045msgstr ""
2046
2047#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:52
2048msgid "Bizkaia"
2049msgstr ""
2050
2051#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:53
2052msgid "Zamora"
2053msgstr ""
2054
2055#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:54
2056msgid "Zaragoza"
2057msgstr ""
2058
2059#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:55
2060msgid "Ceuta"
2061msgstr ""
2062
2063#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:56
2064msgid "Melilla"
2065msgstr ""
2066
2067#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:5
2068msgid "Andalusia"
2069msgstr ""
2070
2071#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:6
2072msgid "Aragon"
2073msgstr ""
2074
2075#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:7
2076msgid "Principality of Asturias"
2077msgstr ""
2078
2079#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:8
2080msgid "Balearic Islands"
2081msgstr ""
2082
2083#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:9
2084msgid "Basque Country"
2085msgstr ""
2086
2087#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:10
2088msgid "Canary Islands"
2089msgstr ""
2090
2091#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:12
2092msgid "Castile-La Mancha"
2093msgstr ""
2094
2095#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:13
2096msgid "Castile and Leon"
2097msgstr ""
2098
2099#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:14
2100msgid "Catalonia"
2101msgstr ""
2102
2103#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:15
2104msgid "Extremadura"
2105msgstr ""
2106
2107#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:16
2108msgid "Galicia"
2109msgstr ""
2110
2111#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:19
2112msgid "Region of Murcia"
2113msgstr ""
2114
2115#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:20
2116msgid "Foral Community of Navarre"
2117msgstr ""
2118
2119#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:21
2120msgid "Valencian Community"
2121msgstr ""
2122
2123#: contrib/localflavor/es/forms.py:19
2124msgid "Enter a valid postal code in the range and format 01XXX - 52XXX."
2125msgstr "Hãy nhập mã số bưu điện hợp lệ theo dạng 01XXX - 52XXX."
2126
2127#: contrib/localflavor/es/forms.py:39
2128msgid ""
2129"Enter a valid phone number in one of the formats 6XXXXXXXX, 8XXXXXXXX or "
2130"9XXXXXXXX."
2131msgstr "Hãy nhập số điện thoại hợp lệ theo dạng 6XXXXXXXX, 8XXXXXXXX hoặc "
2132"9XXXXXXXX."
2133
2134#: contrib/localflavor/es/forms.py:66
2135msgid "Please enter a valid NIF, NIE, or CIF."
2136msgstr "Hãy nhập NIF, NIE, hoặc CIF hợp lệ."
2137
2138#: contrib/localflavor/es/forms.py:67
2139msgid "Please enter a valid NIF or NIE."
2140msgstr "Hãy nhập NIF hoặc NIE hợp lệ."
2141
2142#: contrib/localflavor/es/forms.py:68
2143msgid "Invalid checksum for NIF."
2144msgstr ""
2145
2146#: contrib/localflavor/es/forms.py:69
2147msgid "Invalid checksum for NIE."
2148msgstr ""
2149
2150#: contrib/localflavor/es/forms.py:70
2151msgid "Invalid checksum for CIF."
2152msgstr ""
2153
2154#: contrib/localflavor/es/forms.py:142
2155msgid ""
2156"Please enter a valid bank account number in format XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX."
2157msgstr "Hãy nhập số tài khoản ngân hàng theo dạng XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX."
2158
2159#: contrib/localflavor/es/forms.py:143
2160msgid "Invalid checksum for bank account number."
2161msgstr ""
2162
2163#: contrib/localflavor/fi/forms.py:28
2164msgid "Enter a valid Finnish social security number."
2165msgstr ""
2166
2167#: contrib/localflavor/in_/forms.py:14
2168msgid "Enter a zip code in the format XXXXXXX."
2169msgstr "Hãy nhập mã bưu điện theo dạng XXXXXXX."
2170
2171#: contrib/localflavor/is_/forms.py:17
2172msgid ""
2173"Enter a valid Icelandic identification number. The format is XXXXXX-XXXX."
2174msgstr ""
2175
2176#: contrib/localflavor/is_/forms.py:18
2177msgid "The Icelandic identification number is not valid."
2178msgstr ""
2179
2180#: contrib/localflavor/it/forms.py:14
2181msgid "Enter a valid zip code."
2182msgstr "Hãy nhập mã bưu điện hợp lệ."
2183
2184#: contrib/localflavor/it/forms.py:43
2185msgid "Enter a valid Social Security number."
2186msgstr "Hãy nhập số Bảo hiểm Xã hội hợp lệ."
2187
2188#: contrib/localflavor/it/forms.py:68
2189msgid "Enter a valid VAT number."
2190msgstr "Hãy nhập số VAT hợp lệ."
2191
2192#: contrib/localflavor/jp/forms.py:16
2193msgid "Enter a postal code in the format XXXXXXX or XXX-XXXX."
2194msgstr "Hãy nhập mã bưu điện theo dạng XXXXXXX hoặc XXX-XXXX."
2195
2196#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:4
2197msgid "Hokkaido"
2198msgstr ""
2199
2200#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:5
2201msgid "Aomori"
2202msgstr ""
2203
2204#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:6
2205msgid "Iwate"
2206msgstr ""
2207
2208#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:7
2209msgid "Miyagi"
2210msgstr ""
2211
2212#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:8
2213msgid "Akita"
2214msgstr ""
2215
2216#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:9
2217msgid "Yamagata"
2218msgstr ""
2219
2220#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:10
2221msgid "Fukushima"
2222msgstr ""
2223
2224#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:11
2225msgid "Ibaraki"
2226msgstr ""
2227
2228#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:12
2229msgid "Tochigi"
2230msgstr ""
2231
2232#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:13
2233msgid "Gunma"
2234msgstr ""
2235
2236#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:14
2237msgid "Saitama"
2238msgstr ""
2239
2240#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:15
2241msgid "Chiba"
2242msgstr ""
2243
2244#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:16
2245msgid "Tokyo"
2246msgstr ""
2247
2248#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:17
2249msgid "Kanagawa"
2250msgstr ""
2251
2252#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:18
2253msgid "Yamanashi"
2254msgstr ""
2255
2256#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:19
2257msgid "Nagano"
2258msgstr ""
2259
2260#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:20
2261msgid "Niigata"
2262msgstr ""
2263
2264#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:21
2265msgid "Toyama"
2266msgstr ""
2267
2268#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:22
2269msgid "Ishikawa"
2270msgstr ""
2271
2272#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:23
2273msgid "Fukui"
2274msgstr ""
2275
2276#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:24
2277msgid "Gifu"
2278msgstr ""
2279
2280#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:25
2281msgid "Shizuoka"
2282msgstr ""
2283
2284#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:26
2285msgid "Aichi"
2286msgstr ""
2287
2288#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:27
2289msgid "Mie"
2290msgstr ""
2291
2292#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:28
2293msgid "Shiga"
2294msgstr ""
2295
2296#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:29
2297msgid "Kyoto"
2298msgstr ""
2299
2300#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:30
2301msgid "Osaka"
2302msgstr ""
2303
2304#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:31
2305msgid "Hyogo"
2306msgstr ""
2307
2308#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:32
2309msgid "Nara"
2310msgstr ""
2311
2312#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:33
2313msgid "Wakayama"
2314msgstr ""
2315
2316#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:34
2317msgid "Tottori"
2318msgstr ""
2319
2320#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:35
2321msgid "Shimane"
2322msgstr ""
2323
2324#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:36
2325msgid "Okayama"
2326msgstr ""
2327
2328#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:37
2329msgid "Hiroshima"
2330msgstr "Thành phố Hirosima"
2331
2332#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:38
2333msgid "Yamaguchi"
2334msgstr ""
2335
2336#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:39
2337msgid "Tokushima"
2338msgstr ""
2339
2340#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:40
2341msgid "Kagawa"
2342msgstr ""
2343
2344#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:41
2345msgid "Ehime"
2346msgstr ""
2347
2348#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:42
2349msgid "Kochi"
2350msgstr ""
2351
2352#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:43
2353msgid "Fukuoka"
2354msgstr ""
2355
2356#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:44
2357msgid "Saga"
2358msgstr ""
2359
2360#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:45
2361msgid "Nagasaki"
2362msgstr ""
2363
2364#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:46
2365msgid "Kumamoto"
2366msgstr ""
2367
2368#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:47
2369msgid "Oita"
2370msgstr ""
2371
2372#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:48
2373msgid "Miyazaki"
2374msgstr ""
2375
2376#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:49
2377msgid "Kagoshima"
2378msgstr ""
2379
2380#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:50
2381msgid "Okinawa"
2382msgstr "Thành phố Okinawa"
2383
2384#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:12
2385msgid "Aguascalientes"
2386msgstr ""
2387
2388#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:13
2389msgid "Baja California"
2390msgstr ""
2391
2392#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:14
2393msgid "Baja California Sur"
2394msgstr ""
2395
2396#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:15
2397msgid "Campeche"
2398msgstr ""
2399
2400#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:16
2401msgid "Chihuahua"
2402msgstr ""
2403
2404#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:17
2405msgid "Chiapas"
2406msgstr ""
2407
2408#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:18
2409msgid "Coahuila"
2410msgstr ""
2411
2412#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:19
2413msgid "Colima"
2414msgstr ""
2415
2416#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:20
2417msgid "Distrito Federal"
2418msgstr ""
2419
2420#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:21
2421msgid "Durango"
2422msgstr ""
2423
2424#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:22
2425msgid "Guerrero"
2426msgstr ""
2427
2428#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:23
2429msgid "Guanajuato"
2430msgstr ""
2431
2432#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:24
2433msgid "Hidalgo"
2434msgstr ""
2435
2436#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:25
2437msgid "Jalisco"
2438msgstr ""
2439
2440#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:26
2441msgid "Estado de México"
2442msgstr ""
2443
2444#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:27
2445msgid "Michoacán"
2446msgstr ""
2447
2448#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:28
2449msgid "Morelos"
2450msgstr ""
2451
2452#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:29
2453msgid "Nayarit"
2454msgstr ""
2455
2456#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:30
2457msgid "Nuevo León"
2458msgstr ""
2459
2460#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:31
2461msgid "Oaxaca"
2462msgstr ""
2463
2464#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:32
2465msgid "Puebla"
2466msgstr ""
2467
2468#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:33
2469msgid "Querétaro"
2470msgstr ""
2471
2472#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:34
2473msgid "Quintana Roo"
2474msgstr ""
2475
2476#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:35
2477msgid "Sinaloa"
2478msgstr ""
2479
2480#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:36
2481msgid "San Luis Potosí"
2482msgstr ""
2483
2484#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:37
2485msgid "Sonora"
2486msgstr ""
2487
2488#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:38
2489msgid "Tabasco"
2490msgstr ""
2491
2492#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:39
2493msgid "Tamaulipas"
2494msgstr ""
2495
2496#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:40
2497msgid "Tlaxcala"
2498msgstr ""
2499
2500#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:41
2501msgid "Veracruz"
2502msgstr ""
2503
2504#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:42
2505msgid "Yucatán"
2506msgstr ""
2507
2508#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:43
2509msgid "Zacatecas"
2510msgstr ""
2511
2512#: contrib/localflavor/nl/forms.py:21
2513msgid "Enter a valid postal code"
2514msgstr "Hãy nhập mã bưu điện có hiệu lực"
2515
2516#: contrib/localflavor/nl/forms.py:52
2517msgid "Enter a valid phone number"
2518msgstr "Hãy nhập số điện thoại có hiệu lực"
2519
2520#: contrib/localflavor/nl/forms.py:78
2521msgid "Enter a valid SoFi number"
2522msgstr "Hãy nhập số SoFi hợp lệ"
2523
2524#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:4
2525msgid "Drenthe"
2526msgstr ""
2527
2528#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:5
2529msgid "Flevoland"
2530msgstr ""
2531
2532#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:6
2533msgid "Friesland"
2534msgstr ""
2535
2536#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:7
2537msgid "Gelderland"
2538msgstr ""
2539
2540#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:8
2541msgid "Groningen"
2542msgstr ""
2543
2544#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:9
2545msgid "Limburg"
2546msgstr ""
2547
2548#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:10
2549msgid "Noord-Brabant"
2550msgstr ""
2551
2552#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:11
2553msgid "Noord-Holland"
2554msgstr ""
2555
2556#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:12
2557msgid "Overijssel"
2558msgstr ""
2559
2560#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:13
2561msgid "Utrecht"
2562msgstr ""
2563
2564#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:14
2565msgid "Zeeland"
2566msgstr ""
2567
2568#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:15
2569msgid "Zuid-Holland"
2570msgstr ""
2571
2572#: contrib/localflavor/no/forms.py:33
2573msgid "Enter a valid Norwegian social security number."
2574msgstr "Hãy nhập số an sinh xã hội có hiệu lực"
2575
2576#: contrib/localflavor/pe/forms.py:24
2577msgid "This field requires 8 digits."
2578msgstr "Bạn cần điền 8 chữ số."
2579
2580#: contrib/localflavor/pe/forms.py:52
2581msgid "This field requires 11 digits."
2582msgstr "Bạn cần điền 11 chữ số."
2583
2584#: contrib/localflavor/pl/forms.py:38
2585msgid "National Identification Number consists of 11 digits."
2586msgstr "Số CMTND gồm 11 chữ số"
2587
2588#: contrib/localflavor/pl/forms.py:39
2589msgid "Wrong checksum for the National Identification Number."
2590msgstr ""
2591
2592#: contrib/localflavor/pl/forms.py:71
2593msgid ""
2594"Enter a tax number field (NIP) in the format XXX-XXX-XX-XX or XX-XX-XXX-XXX."
2595msgstr "Hãy nhập mã số thuế theo mẫu XXX-XXX-XX-XX hoặc XX-XX-XXX-XXX"
2596
2597#: contrib/localflavor/pl/forms.py:72
2598msgid "Wrong checksum for the Tax Number (NIP)."
2599msgstr ""
2600
2601#: contrib/localflavor/pl/forms.py:111
2602msgid "National Business Register Number (REGON) consists of 7 or 9 digits."
2603msgstr ""
2604
2605#: contrib/localflavor/pl/forms.py:112
2606msgid "Wrong checksum for the National Business Register Number (REGON)."
2607msgstr ""
2608
2609#: contrib/localflavor/pl/forms.py:155
2610msgid "Enter a postal code in the format XX-XXX."
2611msgstr "Hãy nhập mã bưu điện theo mẫu XX-XXX"
2612
2613#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:8
2614msgid "Lower Silesia"
2615msgstr ""
2616
2617#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:9
2618msgid "Kuyavia-Pomerania"
2619msgstr ""
2620
2621#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:10
2622msgid "Lublin"
2623msgstr ""
2624
2625#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:11
2626msgid "Lubusz"
2627msgstr ""
2628
2629#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:12
2630msgid "Lodz"
2631msgstr ""
2632
2633#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:13
2634msgid "Lesser Poland"
2635msgstr ""
2636
2637#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:14
2638msgid "Masovia"
2639msgstr ""
2640
2641#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:15
2642msgid "Opole"
2643msgstr ""
2644
2645#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:16
2646msgid "Subcarpatia"
2647msgstr ""
2648
2649#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:17
2650msgid "Podlasie"
2651msgstr ""
2652
2653#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:18
2654msgid "Pomerania"
2655msgstr ""
2656
2657#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:19
2658msgid "Silesia"
2659msgstr ""
2660
2661#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:20
2662msgid "Swietokrzyskie"
2663msgstr ""
2664
2665#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:21
2666msgid "Warmia-Masuria"
2667msgstr ""
2668
2669#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:22
2670msgid "Greater Poland"
2671msgstr ""
2672
2673#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:23
2674msgid "West Pomerania"
2675msgstr ""
2676
2677#: contrib/localflavor/ro/forms.py:19
2678msgid "Enter a valid CIF."
2679msgstr ""
2680
2681#: contrib/localflavor/ro/forms.py:56
2682msgid "Enter a valid CNP."
2683msgstr ""
2684
2685#: contrib/localflavor/ro/forms.py:141
2686msgid "Enter a valid IBAN in ROXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX format"
2687msgstr ""
2688
2689#: contrib/localflavor/ro/forms.py:171
2690msgid "Phone numbers must be in XXXX-XXXXXX format."
2691msgstr ""
2692
2693#: contrib/localflavor/ro/forms.py:194
2694msgid "Enter a valid postal code in the format XXXXXX"
2695msgstr ""
2696
2697#: contrib/localflavor/sk/forms.py:30
2698msgid "Enter a postal code in the format XXXXX or XXX XX."
2699msgstr ""
2700
2701#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:8
2702msgid "Banska Bystrica"
2703msgstr ""
2704
2705#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:9
2706msgid "Banska Stiavnica"
2707msgstr ""
2708
2709#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:10
2710msgid "Bardejov"
2711msgstr ""
2712
2713#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:11
2714msgid "Banovce nad Bebravou"
2715msgstr ""
2716
2717#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:12
2718msgid "Brezno"
2719msgstr ""
2720
2721#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:13
2722msgid "Bratislava I"
2723msgstr ""
2724
2725#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:14
2726msgid "Bratislava II"
2727msgstr ""
2728
2729#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:15
2730msgid "Bratislava III"
2731msgstr ""
2732
2733#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:16
2734msgid "Bratislava IV"
2735msgstr ""
2736
2737#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:17
2738msgid "Bratislava V"
2739msgstr ""
2740
2741#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:18
2742msgid "Bytca"
2743msgstr ""
2744
2745#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:19
2746msgid "Cadca"
2747msgstr ""
2748
2749#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:20
2750msgid "Detva"
2751msgstr ""
2752
2753#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:21
2754msgid "Dolny Kubin"
2755msgstr ""
2756
2757#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:22
2758msgid "Dunajska Streda"
2759msgstr ""
2760
2761#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:23
2762msgid "Galanta"
2763msgstr ""
2764
2765#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:24
2766msgid "Gelnica"
2767msgstr ""
2768
2769#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:25
2770msgid "Hlohovec"
2771msgstr ""
2772
2773#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:26
2774msgid "Humenne"
2775msgstr ""
2776
2777#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:27
2778msgid "Ilava"
2779msgstr ""
2780
2781#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:28
2782msgid "Kezmarok"
2783msgstr ""
2784
2785#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:29
2786msgid "Komarno"
2787msgstr ""
2788
2789#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:30
2790msgid "Kosice I"
2791msgstr ""
2792
2793#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:31
2794msgid "Kosice II"
2795msgstr ""
2796
2797#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:32
2798msgid "Kosice III"
2799msgstr ""
2800
2801#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:33
2802msgid "Kosice IV"
2803msgstr ""
2804
2805#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:34
2806msgid "Kosice - okolie"
2807msgstr ""
2808
2809#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:35
2810msgid "Krupina"
2811msgstr ""
2812
2813#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:36
2814msgid "Kysucke Nove Mesto"
2815msgstr ""
2816
2817#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:37
2818msgid "Levice"
2819msgstr ""
2820
2821#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:38
2822msgid "Levoca"
2823msgstr ""
2824
2825#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:39
2826msgid "Liptovsky Mikulas"
2827msgstr ""
2828
2829#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:40
2830msgid "Lucenec"
2831msgstr ""
2832
2833#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:41
2834msgid "Malacky"
2835msgstr ""
2836
2837#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:42
2838msgid "Martin"
2839msgstr ""
2840
2841#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:43
2842msgid "Medzilaborce"
2843msgstr ""
2844
2845#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:44
2846msgid "Michalovce"
2847msgstr ""
2848
2849#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:45
2850msgid "Myjava"
2851msgstr ""
2852
2853#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:46
2854msgid "Namestovo"
2855msgstr ""
2856
2857#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:47
2858msgid "Nitra"
2859msgstr ""
2860
2861#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:48
2862msgid "Nove Mesto nad Vahom"
2863msgstr ""
2864
2865#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:49
2866msgid "Nove Zamky"
2867msgstr ""
2868
2869#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:50
2870msgid "Partizanske"
2871msgstr ""
2872
2873#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:51
2874msgid "Pezinok"
2875msgstr ""
2876
2877#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:52
2878msgid "Piestany"
2879msgstr ""
2880
2881#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:53
2882msgid "Poltar"
2883msgstr ""
2884
2885#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:54
2886msgid "Poprad"
2887msgstr ""
2888
2889#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:55
2890msgid "Povazska Bystrica"
2891msgstr ""
2892
2893#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:56
2894msgid "Presov"
2895msgstr ""
2896
2897#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:57
2898msgid "Prievidza"
2899msgstr ""
2900
2901#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:58
2902msgid "Puchov"
2903msgstr ""
2904
2905#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:59
2906msgid "Revuca"
2907msgstr ""
2908
2909#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:60
2910msgid "Rimavska Sobota"
2911msgstr ""
2912
2913#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:61
2914msgid "Roznava"
2915msgstr ""
2916
2917#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:62
2918msgid "Ruzomberok"
2919msgstr ""
2920
2921#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:63
2922msgid "Sabinov"
2923msgstr ""
2924
2925#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:64
2926msgid "Senec"
2927msgstr ""
2928
2929#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:65
2930msgid "Senica"
2931msgstr ""
2932
2933#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:66
2934msgid "Skalica"
2935msgstr ""
2936
2937#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:67
2938msgid "Snina"
2939msgstr ""
2940
2941#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:68
2942msgid "Sobrance"
2943msgstr ""
2944
2945#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:69
2946msgid "Spisska Nova Ves"
2947msgstr ""
2948
2949#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:70
2950msgid "Stara Lubovna"
2951msgstr ""
2952
2953#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:71
2954msgid "Stropkov"
2955msgstr ""
2956
2957#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:72
2958msgid "Svidnik"
2959msgstr ""
2960
2961#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:73
2962msgid "Sala"
2963msgstr ""
2964
2965#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:74
2966msgid "Topolcany"
2967msgstr ""
2968
2969#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:75
2970msgid "Trebisov"
2971msgstr ""
2972
2973#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:76
2974msgid "Trencin"
2975msgstr ""
2976
2977#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:77
2978msgid "Trnava"
2979msgstr ""
2980
2981#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:78
2982msgid "Turcianske Teplice"
2983msgstr ""
2984
2985#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:79
2986msgid "Tvrdosin"
2987msgstr ""
2988
2989#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:80
2990msgid "Velky Krtis"
2991msgstr ""
2992
2993#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:81
2994msgid "Vranov nad Toplou"
2995msgstr ""
2996
2997#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:82
2998msgid "Zlate Moravce"
2999msgstr ""
3000
3001#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:83
3002msgid "Zvolen"
3003msgstr ""
3004
3005#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:84
3006msgid "Zarnovica"
3007msgstr ""
3008
3009#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:85
3010msgid "Ziar nad Hronom"
3011msgstr ""
3012
3013#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:86
3014msgid "Zilina"
3015msgstr ""
3016
3017#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:8
3018msgid "Banska Bystrica region"
3019msgstr ""
3020
3021#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:9
3022msgid "Bratislava region"
3023msgstr ""
3024
3025#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:10
3026msgid "Kosice region"
3027msgstr ""
3028
3029#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:11
3030msgid "Nitra region"
3031msgstr ""
3032
3033#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:12
3034msgid "Presov region"
3035msgstr ""
3036
3037#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:13
3038msgid "Trencin region"
3039msgstr ""
3040
3041#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:14
3042msgid "Trnava region"
3043msgstr ""
3044
3045#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:15
3046msgid "Zilina region"
3047msgstr ""
3048
3049#: contrib/localflavor/uk/forms.py:21
3050msgid "Enter a valid postcode."
3051msgstr ""
3052
3053#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:11
3054msgid "Bedfordshire"
3055msgstr ""
3056
3057#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:12
3058msgid "Buckinghamshire"
3059msgstr ""
3060
3061#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:14
3062msgid "Cheshire"
3063msgstr ""
3064
3065#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:15
3066msgid "Cornwall and Isles of Scilly"
3067msgstr ""
3068
3069#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:16
3070msgid "Cumbria"
3071msgstr ""
3072
3073#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:17
3074msgid "Derbyshire"
3075msgstr ""
3076
3077#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:18
3078msgid "Devon"
3079msgstr ""
3080
3081#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:19
3082msgid "Dorset"
3083msgstr ""
3084
3085#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:20
3086msgid "Durham"
3087msgstr ""
3088
3089#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:21
3090msgid "East Sussex"
3091msgstr ""
3092
3093#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:22
3094msgid "Essex"
3095msgstr ""
3096
3097#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:23
3098msgid "Gloucestershire"
3099msgstr ""
3100
3101#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:24
3102msgid "Greater London"
3103msgstr ""
3104
3105#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:25
3106msgid "Greater Manchester"
3107msgstr ""
3108
3109#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:26
3110msgid "Hampshire"
3111msgstr ""
3112
3113#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:27
3114msgid "Hertfordshire"
3115msgstr ""
3116
3117#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:28
3118msgid "Kent"
3119msgstr ""
3120
3121#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:29
3122msgid "Lancashire"
3123msgstr ""
3124
3125#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:30
3126msgid "Leicestershire"
3127msgstr ""
3128
3129#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:31
3130msgid "Lincolnshire"
3131msgstr ""
3132
3133#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:32
3134msgid "Merseyside"
3135msgstr ""
3136
3137#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:33
3138msgid "Norfolk"
3139msgstr ""
3140
3141#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:34
3142msgid "North Yorkshire"
3143msgstr ""
3144
3145#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:35
3146msgid "Northamptonshire"
3147msgstr ""
3148
3149#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:36
3150msgid "Northumberland"
3151msgstr ""
3152
3153#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:37
3154msgid "Nottinghamshire"
3155msgstr ""
3156
3157#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:38
3158msgid "Oxfordshire"
3159msgstr ""
3160
3161#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:39
3162msgid "Shropshire"
3163msgstr ""
3164
3165#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:40
3166msgid "Somerset"
3167msgstr ""
3168
3169#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:41
3170msgid "South Yorkshire"
3171msgstr "Vùng South Yorkshire"
3172
3173#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:42
3174msgid "Staffordshire"
3175msgstr ""
3176
3177#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:43
3178msgid "Suffolk"
3179msgstr ""
3180
3181#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:44
3182msgid "Surrey"
3183msgstr ""
3184
3185#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:45
3186msgid "Tyne and Wear"
3187msgstr ""
3188
3189#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:46
3190msgid "Warwickshire"
3191msgstr ""
3192
3193#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:47
3194msgid "West Midlands"
3195msgstr ""
3196
3197#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:48
3198msgid "West Sussex"
3199msgstr ""
3200
3201#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:49
3202msgid "West Yorkshire"
3203msgstr ""
3204
3205#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:50
3206msgid "Wiltshire"
3207msgstr ""
3208
3209#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:51
3210msgid "Worcestershire"
3211msgstr ""
3212
3213#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:55
3214msgid "County Antrim"
3215msgstr ""
3216
3217#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:56
3218msgid "County Armagh"
3219msgstr ""
3220
3221#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:57
3222msgid "County Down"
3223msgstr ""
3224
3225#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:58
3226msgid "County Fermanagh"
3227msgstr ""
3228
3229#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:59
3230msgid "County Londonderry"
3231msgstr ""
3232
3233#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:60
3234msgid "County Tyrone"
3235msgstr ""
3236
3237#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:64
3238msgid "Clwyd"
3239msgstr ""
3240
3241#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:65
3242msgid "Dyfed"
3243msgstr ""
3244
3245#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:66
3246msgid "Gwent"
3247msgstr ""
3248
3249#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:67
3250msgid "Gwynedd"
3251msgstr ""
3252
3253#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:68
3254msgid "Mid Glamorgan"
3255msgstr ""
3256
3257#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:69
3258msgid "Powys"
3259msgstr ""
3260
3261#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:70
3262msgid "South Glamorgan"
3263msgstr ""
3264
3265#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:71
3266msgid "West Glamorgan"
3267msgstr ""
3268
3269#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:75
3270msgid "Borders"
3271msgstr ""
3272
3273#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:76
3274msgid "Central Scotland"
3275msgstr ""
3276
3277#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:77
3278msgid "Dumfries and Galloway"
3279msgstr ""
3280
3281#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:78
3282msgid "Fife"
3283msgstr ""
3284
3285#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:79
3286msgid "Grampian"
3287msgstr ""
3288
3289#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:80
3290msgid "Highland"
3291msgstr ""
3292
3293#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:81
3294msgid "Lothian"
3295msgstr ""
3296
3297#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:82
3298msgid "Orkney Islands"
3299msgstr ""
3300
3301#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:83
3302msgid "Shetland Islands"
3303msgstr ""
3304
3305#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:84
3306msgid "Strathclyde"
3307msgstr ""
3308
3309#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:85
3310msgid "Tayside"
3311msgstr ""
3312
3313#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:86
3314msgid "Western Isles"
3315msgstr ""
3316
3317#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:90
3318msgid "England"
3319msgstr "Nước Anh"
3320
3321#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:91
3322msgid "Northern Ireland"
3323msgstr "Bắc Ai-len"
3324
3325#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:92
3326msgid "Scotland"
3327msgstr "Sccotland"
3328
3329#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:93
3330msgid "Wales"
3331msgstr "Xứ Wale"
3332
3333#: contrib/localflavor/us/forms.py:16
3334msgid "Enter a zip code in the format XXXXX or XXXXX-XXXX."
3335msgstr "Hãy nhập mã bưu điện theo mẫu XXXXX hoặc XXXXX-XXXX"
3336
3337#: contrib/localflavor/us/forms.py:54
3338msgid "Enter a valid U.S. Social Security number in XXX-XX-XXXX format."
3339msgstr "Hãy nhập số an sinh xã hội dưới dạng XXX-XX-XXXX"
3340
3341#: contrib/localflavor/za/forms.py:20
3342msgid "Enter a valid South African ID number"
3343msgstr ""
3344
3345#: contrib/localflavor/za/forms.py:54
3346msgid "Enter a valid South African postal code"
3347msgstr "Hãy nhập mã bưu điện Nam Phi có hiệu lực"
3348
3349#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:4
3350msgid "Eastern Cape"
3351msgstr ""
3352
3353#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:5
3354msgid "Free State"
3355msgstr ""
3356
3357#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:6
3358msgid "Gauteng"
3359msgstr ""
3360
3361#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:7
3362msgid "KwaZulu-Natal"
3363msgstr ""
3364
3365#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:8
3366msgid "Limpopo"
3367msgstr ""
3368
3369#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:9
3370msgid "Mpumalanga"
3371msgstr ""
3372
3373#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:10
3374msgid "Northern Cape"
3375msgstr ""
3376
3377#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:11
3378msgid "North West"
3379msgstr "Tây Bắc"
3380
3381#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:12
3382msgid "Western Cape"
3383msgstr ""
3384
3385#: contrib/redirects/models.py:7
3386msgid "redirect from"
3387msgstr "Chuyển hướng từ"
3388
3389#: contrib/redirects/models.py:8
3390msgid ""
3391"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
3392"events/search/'."
3393msgstr "Đây phải là đường dẫn tuyệt đối, không bao gồm tên miền. Ví dụ: '/"
3394"events/search/'."
3395#: contrib/redirects/models.py:9
3396msgid "redirect to"
3397msgstr "Chuyển hướng tới"
3398
3399#: contrib/redirects/models.py:10
3400msgid ""
3401"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
3402"'http://'."
3403msgstr "Đây có thể là đường dẫn tuyệt đối hoặc địa chỉ đầy đủ bắt đầu với 'http://'"
3404
3405#: contrib/redirects/models.py:13
3406msgid "redirect"
3407msgstr "Chuyển hướng"
3408
3409#: contrib/redirects/models.py:14
3410msgid "redirects"
3411msgstr "Chuyển hướng"
3412
3413#: contrib/sessions/models.py:45
3414msgid "session key"
3415msgstr ""
3416
3417#: contrib/sessions/models.py:47
3418msgid "session data"
3419msgstr ""
3420
3421#: contrib/sessions/models.py:48
3422msgid "expire date"
3423msgstr "Ngày hết hạn"
3424
3425#: contrib/sessions/models.py:53
3426msgid "session"
3427msgstr ""
3428
3429#: contrib/sessions/models.py:54
3430msgid "sessions"
3431msgstr ""
3432
3433#: contrib/sites/models.py:32
3434msgid "domain name"
3435msgstr "Tên miền"
3436
3437#: contrib/sites/models.py:33
3438msgid "display name"
3439msgstr "Tên hiển thị"
3440
3441#: contrib/sites/models.py:39
3442msgid "sites"
3443msgstr ""
3444
3445#: db/models/fields/__init__.py:348 db/models/fields/__init__.py:683
3446msgid "This value must be an integer."
3447msgstr "Giá trị này phải là số nguyên"
3448
3449#: db/models/fields/__init__.py:379
3450msgid "This value must be either True or False."
3451msgstr "Giá trị này có thể là Đúng hoặc Sai"
3452
3453#: db/models/fields/__init__.py:412
3454msgid "This field cannot be null."
3455msgstr "Bạn không thể bỏ qua."
3456
3457#: db/models/fields/__init__.py:428
3458msgid "Enter only digits separated by commas."
3459msgstr "Hãy nhập những chữ số được phân cách bằng các dấu phẩy."
3460
3461#: db/models/fields/__init__.py:459
3462msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
3463msgstr "Hãy nhập ngày, tháng, năm theo dạng YYYY-MM-DD"
3464
3465#: db/models/fields/__init__.py:468
3466#, python-format
3467msgid "Invalid date: %s"
3468msgstr "Ngày không hợp lệ: %s"
3469
3470#: db/models/fields/__init__.py:532 db/models/fields/__init__.py:550
3471msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
3472msgstr "Hãy nhập Ngày/Giờ hợp lệ theo dạng sau YYYY-MM-DD HH-MM[:ss[.uuuuuu]]."
3473
3474#: db/models/fields/__init__.py:586
3475msgid "This value must be a decimal number."
3476msgstr "Giá trị này phải là số thập phân."
3477
3478#: db/models/fields/__init__.py:719
3479msgid "This value must be either None, True or False."
3480msgstr "Giá trị này có thể là Không, Đúng hoặc Sai."
3481
3482#: db/models/fields/__init__.py:817 db/models/fields/__init__.py:831
3483msgid "Enter a valid time in HH:MM[:ss[.uuuuuu]] format."
3484msgstr "Hãy nhập thời gian theo dạng HH:MM[:ss[.uuuuuu]]"
3485
3486#: db/models/fields/related.py:761
3487msgid ""
3488"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
3489msgstr "Hãy giữ nút \"Control\", hoặc \"Command\" của máy tính Mac, để có thể chọn nhiều hơn 1 lựa chọn."
3490
3491#: db/models/fields/related.py:838
3492#, python-format
3493msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
3494msgid_plural ""
3495"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
3496msgstr[0] "Hãy nhập ID hợp lệ. Giá trị %(value)r không hợp lệ."
3497msgstr[1] "Hãy nhập ID hợp lệ. Giá trị %(value)r không hợp lệ."
3498
3499#: forms/fields.py:54
3500msgid "This field is required."
3501msgstr "Bạn cần điền vào đây."
3502
3503#: forms/fields.py:55
3504msgid "Enter a valid value."
3505msgstr "Hãy nhập một giá trị có hiệu lực."
3506
3507#: forms/fields.py:138
3508#, python-format
3509msgid "Ensure this value has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
3510msgstr "Hãy chắc chắn rằng giá trị này có nhiều nhất %(max)d kí tự."
3511
3512#: forms/fields.py:139
3513#, python-format
3514msgid "Ensure this value has at least %(min)d characters (it has %(length)d)."
3515msgstr "Hãy chắc chắn rằng giá trị này có ít nhất %(min)d kí tự."
3516
3517#: forms/fields.py:166
3518msgid "Enter a whole number."
3519msgstr "Hãy nhập cả dãy số"
3520
3521#: forms/fields.py:167 forms/fields.py:196 forms/fields.py:225
3522#, python-format
3523msgid "Ensure this value is less than or equal to %s."
3524msgstr "Hãy chắc chắn rằng giá trị này nhỏ hơn hoặc bằng với %s"
3525
3526#: forms/fields.py:168 forms/fields.py:197 forms/fields.py:226
3527#, python-format
3528msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
3529msgstr "Hãy chắc chắn rằng giá trị này lớn hơn hoặc bằng với %s."
3530
3531#: forms/fields.py:195 forms/fields.py:224
3532msgid "Enter a number."
3533msgstr "Hãy nhập một số."
3534
3535#: forms/fields.py:227
3536#, python-format
3537msgid "Ensure that there are no more than %s digits in total."
3538msgstr ""
3539
3540#: forms/fields.py:228
3541#, python-format
3542msgid "Ensure that there are no more than %s decimal places."
3543msgstr ""
3544
3545#: forms/fields.py:229
3546#, python-format
3547msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
3548msgstr "Hãy chắn chắn rằng không có nhiều hơn %s chữ số trước dấu thập phân."
3549
3550#: forms/fields.py:287 forms/fields.py:848
3551msgid "Enter a valid date."
3552msgstr "Hãy nhập ngày hợp lệ."
3553
3554#: forms/fields.py:321 forms/fields.py:849
3555msgid "Enter a valid time."
3556msgstr "Hãy nhập thời gian hợp lệ."
3557
3558#: forms/fields.py:360
3559msgid "Enter a valid date/time."
3560msgstr "Hãy nhập thời gian và ngày hợp lệ."
3561
3562#: forms/fields.py:446
3563msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
3564msgstr ""
3565
3566#: forms/fields.py:447
3567msgid "No file was submitted."
3568msgstr "Không có file nào được gửi đi."
3569
3570#: forms/fields.py:448
3571msgid "The submitted file is empty."
3572msgstr "File gửi đi bị trống."
3573
3574#: forms/fields.py:477
3575msgid ""
3576"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
3577"corrupted image."
3578msgstr "Hãy upload hình ảnh hợp lệ. File mà bạn đã upload không phải là một hình ảnh hoặc đã bị hỏng."
3579
3580#: forms/fields.py:538
3581msgid "Enter a valid URL."
3582msgstr "Hãy nhập vào đường dẫn hợp lệ."
3583
3584#: forms/fields.py:539
3585msgid "This URL appears to be a broken link."
3586msgstr "Đường dẫn này đã bị hỏng."
3587
3588#: forms/fields.py:618 forms/fields.py:696
3589#, python-format
3590msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
3591msgstr ""
3592
3593#: forms/fields.py:697 forms/fields.py:758 forms/models.py:654
3594msgid "Enter a list of values."
3595msgstr "Hãy nhập danh sách các giá trị."
3596
3597#: forms/fields.py:877
3598msgid "Enter a valid IPv4 address."
3599msgstr "Hãy nhập địa chỉ IPv4 hợp lệ."
3600
3601#: forms/fields.py:887
3602msgid ""
3603"Enter a valid 'slug' consisting of letters, numbers, underscores or hyphens."
3604msgstr ""
3605
3606#: forms/formsets.py:242 forms/formsets.py:244
3607msgid "Order"
3608msgstr ""
3609
3610#: forms/models.py:268 forms/models.py:277
3611#, python-format
3612msgid "%(model_name)s with this %(field_label)s already exists."
3613msgstr "%(model_name)s với %(field_label)s đã tồn tại."
3614
3615#: forms/models.py:584
3616msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
3617msgstr ""
3618
3619#: forms/models.py:655
3620#, python-format
3621msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
3622msgstr ""
3623
3624#: template/defaultfilters.py:706
3625msgid "yes,no,maybe"
3626msgstr "Có, Không, Có thể"
3627
3628#: template/defaultfilters.py:737
3629#, python-format
3630msgid "%(size)d byte"
3631msgid_plural "%(size)d bytes"
3632msgstr[0] ""
3633msgstr[1] ""
3634
3635#: template/defaultfilters.py:739
3636#, python-format
3637msgid "%.1f KB"
3638msgstr "%.1f KB"
3639
3640#: template/defaultfilters.py:741
3641#, python-format
3642msgid "%.1f MB"
3643msgstr "%.1f MB"
3644
3645#: template/defaultfilters.py:742
3646#, python-format
3647msgid "%.1f GB"
3648msgstr "%.1f GB"
3649
3650#: utils/dateformat.py:41
3651msgid "p.m."
3652msgstr "p.m."
3653
3654#: utils/dateformat.py:42
3655msgid "a.m."
3656msgstr "a.m."
3657
3658#: utils/dateformat.py:47
3659msgid "PM"
3660msgstr "chiều"
3661
3662#: utils/dateformat.py:48
3663msgid "AM"
3664msgstr "sáng"
3665
3666#: utils/dateformat.py:97
3667msgid "midnight"
3668msgstr "Nửa đêm"
3669
3670#: utils/dateformat.py:99
3671msgid "noon"
3672msgstr "Buổi trưa"
3673
3674#: utils/dates.py:6
3675msgid "Monday"
3676msgstr "Thứ 2"
3677
3678#: utils/dates.py:6
3679msgid "Tuesday"
3680msgstr "Thứ 3"
3681
3682#: utils/dates.py:6
3683msgid "Wednesday"
3684msgstr "Thứ 4"
3685
3686#: utils/dates.py:6
3687msgid "Thursday"
3688msgstr "Thứ 5"
3689
3690#: utils/dates.py:6
3691msgid "Friday"
3692msgstr "Thứ 6"
3693
3694#: utils/dates.py:7
3695msgid "Saturday"
3696msgstr "Thứ 7"
3697
3698#: utils/dates.py:7
3699msgid "Sunday"
3700msgstr "Chủ nhật"
3701
3702#: utils/dates.py:10
3703msgid "Mon"
3704msgstr "Thứ 2"
3705
3706#: utils/dates.py:10
3707msgid "Tue"
3708msgstr "Thứ 3"
3709
3710#: utils/dates.py:10
3711msgid "Wed"
3712msgstr "Thứ 4"
3713
3714#: utils/dates.py:10
3715msgid "Thu"
3716msgstr "Thứ 5"
3717
3718#: utils/dates.py:10
3719msgid "Fri"
3720msgstr "Thứ 6"
3721
3722#: utils/dates.py:11
3723msgid "Sat"
3724msgstr "Thứ 7"
3725
3726#: utils/dates.py:11
3727msgid "Sun"
3728msgstr "Chủ nhật"
3729
3730#: utils/dates.py:18
3731msgid "January"
3732msgstr "Tháng 1"
3733
3734#: utils/dates.py:18
3735msgid "February"
3736msgstr "Tháng 2"
3737
3738#: utils/dates.py:18 utils/dates.py:31
3739msgid "March"
3740msgstr "Tháng 3"
3741
3742#: utils/dates.py:18 utils/dates.py:31
3743msgid "April"
3744msgstr "Tháng 4"
3745
3746#: utils/dates.py:18 utils/dates.py:31
3747msgid "May"
3748msgstr "Tháng 5"
3749
3750#: utils/dates.py:18 utils/dates.py:31
3751msgid "June"
3752msgstr "Tháng 6"
3753
3754#: utils/dates.py:19 utils/dates.py:31
3755msgid "July"
3756msgstr "Tháng 7"
3757
3758#: utils/dates.py:19
3759msgid "August"
3760msgstr "Tháng 8"
3761
3762#: utils/dates.py:19
3763msgid "September"
3764msgstr "Tháng 9"
3765
3766#: utils/dates.py:19
3767msgid "October"
3768msgstr "Tháng 10"
3769
3770#: utils/dates.py:19
3771msgid "November"
3772msgstr "Tháng 11"
3773
3774#: utils/dates.py:20
3775msgid "December"
3776msgstr "Tháng 12"
3777
3778#: utils/dates.py:23
3779msgid "jan"
3780msgstr "Tháng 1"
3781
3782#: utils/dates.py:23
3783msgid "feb"
3784msgstr "Tháng 2"
3785
3786#: utils/dates.py:23
3787msgid "mar"
3788msgstr "Tháng 3"
3789
3790#: utils/dates.py:23
3791msgid "apr"
3792msgstr "Tháng 4"
3793
3794#: utils/dates.py:23
3795msgid "may"
3796msgstr "Tháng 5"
3797
3798#: utils/dates.py:23
3799msgid "jun"
3800msgstr "Tháng 6"
3801
3802#: utils/dates.py:24
3803msgid "jul"
3804msgstr "Tháng 7"
3805
3806#: utils/dates.py:24
3807msgid "aug"
3808msgstr "Tháng 8"
3809
3810#: utils/dates.py:24
3811msgid "sep"
3812msgstr "Tháng 9"
3813
3814#: utils/dates.py:24
3815msgid "oct"
3816msgstr "Tháng 10"
3817
3818#: utils/dates.py:24
3819msgid "nov"
3820msgstr "Tháng 11"
3821
3822#: utils/dates.py:24
3823msgid "dec"
3824msgstr "Tháng 12"
3825
3826#: utils/dates.py:31
3827msgid "Jan."
3828msgstr "Tháng 1"
3829
3830#: utils/dates.py:31
3831msgid "Feb."
3832msgstr "Tháng 2"
3833
3834#: utils/dates.py:32
3835msgid "Aug."
3836msgstr "Tháng 8"
3837
3838#: utils/dates.py:32
3839msgid "Sept."
3840msgstr "Tháng 9"
3841
3842#: utils/dates.py:32
3843msgid "Oct."
3844msgstr "Tháng 10"
3845
3846#: utils/dates.py:32
3847msgid "Nov."
3848msgstr "Tháng 11"
3849
3850#: utils/dates.py:32
3851msgid "Dec."
3852msgstr "Tháng 12"
3853
3854#: utils/text.py:128
3855msgid "or"
3856msgstr "hoặc"
3857
3858#: utils/timesince.py:21
3859msgid "year"
3860msgid_plural "years"
3861msgstr[0] "năm"
3862msgstr[1] "năm"
3863
3864#: utils/timesince.py:22
3865msgid "month"
3866msgid_plural "months"
3867msgstr[0] "tháng"
3868msgstr[1] "tháng"
3869
3870#: utils/timesince.py:23
3871msgid "week"
3872msgid_plural "weeks"
3873msgstr[0] "tuần"
3874msgstr[1] "tuần"
3875
3876#: utils/timesince.py:24
3877msgid "day"
3878msgid_plural "days"
3879msgstr[0] "ngày"
3880msgstr[1] "ngày"
3881
3882#: utils/timesince.py:25
3883msgid "hour"
3884msgid_plural "hours"
3885msgstr[0] ""
3886msgstr[1] ""
3887
3888#: utils/timesince.py:26
3889msgid "minute"
3890msgid_plural "minutes"
3891msgstr[0] "phút"
3892msgstr[1] "phút"
3893
3894#: utils/timesince.py:43
3895msgid "minutes"
3896msgstr "phút"
3897
3898#: utils/timesince.py:48
3899#, python-format
3900msgid "%(number)d %(type)s"
3901msgstr ""
3902
3903#: utils/timesince.py:54
3904#, python-format
3905msgid ", %(number)d %(type)s"
3906msgstr ""
3907
3908#: utils/translation/trans_real.py:403
3909msgid "DATE_FORMAT"
3910msgstr "N j, Y"
3911
3912#: utils/translation/trans_real.py:405
3913msgid "TIME_FORMAT"
3914msgstr "P"
3915
3916#: utils/translation/trans_real.py:421
3917msgid "YEAR_MONTH_FORMAT"
3918msgstr "F Y"
3919
3920#: utils/translation/trans_real.py:422
3921msgid "MONTH_DAY_FORMAT"
3922msgstr "F j"
3923
3924#: views/generic/create_update.py:114
3925#, python-format
3926msgid "The %(verbose_name)s was created successfully."
3927msgstr "Tạo %(verbose_name)s thành công."
3928
3929#: views/generic/create_update.py:156
3930#, python-format
3931msgid "The %(verbose_name)s was updated successfully."
3932msgstr "%(verbose_name)s đã được cập nhật thành công."
3933
3934#: views/generic/create_update.py:198
3935#, python-format
3936msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
3937msgstr "%(verbose_name)s đã bị xóa."
3938
3939
3940
3941
3942-----Thư đính kèm sau đây-----
3943
3944
3945# This file is distributed under the same license as the Django package.
3946#
3947msgid ""
3948msgstr ""
3949"Project-Id-Version: Django\n"
3950"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
3951"POT-Creation-Date: 2008-09-02 22:36-0700\n"
3952"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
3953"Last-Translator: FULL NAME <EMAIL@ADDRESS>\n"
3954"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
3955"MIME-Version: 1.0\n"
3956"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
3957"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
3958
3959#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:33
3960#, perl-format
3961msgid "Available %s"
3962msgstr ""
3963
3964#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:41
3965msgid "Choose all"
3966msgstr "Chọn tất cả"
3967
3968#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:46
3969msgid "Add"
3970msgstr "Thêm"
3971
3972#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:48
3973msgid "Remove"
3974msgstr "Xóa"
3975
3976#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:53
3977#, perl-format
3978msgid "Chosen %s"
3979msgstr ""
3980
3981#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:54
3982msgid "Select your choice(s) and click "
3983msgstr ""
3984
3985#: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:59
3986msgid "Clear all"
3987msgstr "Xóa tất cả"
3988
3989#: contrib/admin/media/js/calendar.js:24
3990#: contrib/admin/media/js/dateparse.js:32
3991msgid ""
3992"January February March April May June July August September October November "
3993"December"
3994msgstr ""
3995
3996#: contrib/admin/media/js/calendar.js:25
3997msgid "S M T W T F S"
3998msgstr ""
3999
4000#: contrib/admin/media/js/dateparse.js:33
4001msgid "Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday"
4002msgstr ""
4003
4004#: contrib/admin/media/js/admin/CollapsedFieldsets.js:34
4005#: contrib/admin/media/js/admin/CollapsedFieldsets.js:72
4006msgid "Show"
4007msgstr "Hiện ra"
4008
4009#: contrib/admin/media/js/admin/CollapsedFieldsets.js:63
4010msgid "Hide"
4011msgstr "Dấu đi"
4012
4013#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:47
4014#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:81
4015msgid "Now"
4016msgstr "Bây giờ"
4017
4018#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:51
4019msgid "Clock"
4020msgstr "Đồng hồ"
4021
4022#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:78
4023msgid "Choose a time"
4024msgstr "Chọn giờ"
4025
4026#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:82
4027msgid "Midnight"
4028msgstr "Nửa đêm"
4029
4030#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:83
4031msgid "6 a.m."
4032msgstr "6 giờ sáng"
4033
4034#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:84
4035msgid "Noon"
4036msgstr "Buổi trưa"
4037
4038#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:88
4039#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:183
4040msgid "Cancel"
4041msgstr "Hủy bỏ"
4042
4043#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:128
4044#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:177
4045msgid "Today"
4046msgstr "Hôm nay"
4047
4048#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:132
4049msgid "Calendar"
4050msgstr "Lịch"
4051
4052#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:175
4053msgid "Yesterday"
4054msgstr "Hôm qua"
4055
4056#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:179
4057msgid "Tomorrow"
4058msgstr "Ngày mai"
4059
Back to Top