Code

Ticket #3912: django_translation_sk.diff

File django_translation_sk.diff, 103.0 KB (added by Martin Kosír <martin@…>, 7 years ago)

django.po and djangojs.po patch

Line 
1Index: django.po
2===================================================================
3--- django.po   (revision 4880)
4+++ django.po   (working copy)
5@@ -1,200 +1,746 @@
6-# Translation of django.po to.
7-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
8-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
9-# Vladimir Labath <vlado@labath.org>, 2005.
10-#
11-#, fuzzy
12+#
13+#
14+#
15 msgid ""
16 msgstr ""
17-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
18+"Project-Id-Version: Django\n"
19 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
20-"POT-Creation-Date: 2006-05-27 07:31-0400\n"
21-"PO-Revision-Date: 2005-11-10 23:22-0500\n"
22-"Last-Translator: Vladimir Labath <vlado@labath.org>\n"
23-"Language-Team: Slovak <sk@li.org>\n"
24+"POT-Creation-Date: 2007-03-31 14:02+0200\n"
25+"PO-Revision-Date: 2007-04-03 21:49+0200\n"
26+"Last-Translator:  <>\n"
27+"Language-Team: Slovak\n"
28 "MIME-Version: 1.0\n"
29-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
30-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
31+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
32+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
33 
34-#: contrib/contenttypes/models.py:25
35-msgid "python model class name"
36-msgstr "pythonové meno triedy modelu"
37+#: oldforms/__init__.py:357 db/models/fields/__init__.py:117
38+#: db/models/fields/__init__.py:274 db/models/fields/__init__.py:610
39+#: db/models/fields/__init__.py:621 newforms/models.py:178
40+#: newforms/fields.py:78 newforms/fields.py:374 newforms/fields.py:450
41+#: newforms/fields.py:461
42+msgid "This field is required."
43+msgstr "Toto pole je povinné."
44 
45-#: contrib/contenttypes/models.py:28
46-msgid "content type"
47-msgstr "typ obsahu"
48+#: oldforms/__init__.py:392
49+#, python-format
50+msgid "Ensure your text is less than %s character."
51+msgstr "Uisite sa, že text je kratší ako %s znakov."
52 
53-#: contrib/contenttypes/models.py:29
54-msgid "content types"
55-msgstr "typy obsahu"
56+#: oldforms/__init__.py:397
57+msgid "Line breaks are not allowed here."
58+msgstr "Zalomenia riadkov nie sú povolené."
59 
60-#: contrib/auth/models.py:13 contrib/auth/models.py:26
61-msgid "name"
62-msgstr "meno"
63+#: oldforms/__init__.py:498 oldforms/__init__.py:571 oldforms/__init__.py:610
64+#, python-format
65+msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
66+msgstr "Vyberte platnú možnosť; '%(data)s' nie je v %(choices)s."
67 
68-#: contrib/auth/models.py:15
69-msgid "codename"
70-msgstr "codename"
71+#: oldforms/__init__.py:577 newforms/widgets.py:170
72+#: contrib/admin/filterspecs.py:150
73+msgid "Unknown"
74+msgstr "Neznámy"
75 
76-#: contrib/auth/models.py:17
77-msgid "permission"
78-msgstr "povolenie"
79+#: oldforms/__init__.py:577 newforms/widgets.py:170
80+#: contrib/admin/filterspecs.py:143
81+msgid "Yes"
82+msgstr "Áno"
83 
84-#: contrib/auth/models.py:18 contrib/auth/models.py:27
85-msgid "permissions"
86-msgstr "povolenia"
87+#: oldforms/__init__.py:577 newforms/widgets.py:170
88+#: contrib/admin/filterspecs.py:143
89+msgid "No"
90+msgstr "Nie"
91 
92-#: contrib/auth/models.py:29
93-msgid "group"
94-msgstr "skupina"
95+#: oldforms/__init__.py:672 core/validators.py:174 core/validators.py:445
96+msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
97+msgstr "Súbor nebol odoslaný. Skontrolujte atribút 'enctype' encoding vo formulári."
98 
99-#: contrib/auth/models.py:30 contrib/auth/models.py:65
100-msgid "groups"
101-msgstr "skupiny"
102+#: oldforms/__init__.py:674
103+msgid "The submitted file is empty."
104+msgstr "Odoslaný súbor je prázdný."
105 
106-#: contrib/auth/models.py:55
107-msgid "username"
108-msgstr "užívateľské meno"
109+#: oldforms/__init__.py:730
110+msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
111+msgstr "Zadajte celé číslo s hodnotou medzi -32768 a 32767."
112 
113-#: contrib/auth/models.py:56
114-msgid "first name"
115-msgstr "krstné meno"
116+#: oldforms/__init__.py:740
117+msgid "Enter a positive number."
118+msgstr "Zadajte celé kladné číslo."
119 
120-#: contrib/auth/models.py:57
121-msgid "last name"
122-msgstr "priezvisko"
123+#: oldforms/__init__.py:750
124+msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
125+msgstr "Zadajte celé číslo s hodnotou medzi 0 a 32767."
126 
127-#: contrib/auth/models.py:58
128-msgid "e-mail address"
129-msgstr "e-mailová adresa"
130+#: db/models/manipulators.py:307
131+#, python-format
132+msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
133+msgstr "%(object)s s %(type)s už existuje pre prvok  %(field)s."
134 
135-#: contrib/auth/models.py:59
136-msgid "password"
137-msgstr "heslo"
138+#: db/models/manipulators.py:308 contrib/admin/views/main.py:335
139+#: contrib/admin/views/main.py:337 contrib/admin/views/main.py:339
140+msgid "and"
141+msgstr "a"
142 
143-#: contrib/auth/models.py:59
144-msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
145-msgstr "Použi '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
146+#: db/models/fields/__init__.py:42
147+#, python-format
148+msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
149+msgstr "%(optname)s s %(fieldname)s už existuje."
150 
151-#: contrib/auth/models.py:60
152-msgid "staff status"
153-msgstr "štatút zamestnanca"
154+#: db/models/fields/__init__.py:367
155+msgid "This value must be an integer."
156+msgstr "Táto hodnota musí byť celé číslo."
157 
158-#: contrib/auth/models.py:60
159-msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
160-msgstr "Označenie, ak užívateľ má oprávnenie vstúpiť ako administrátor."
161+#: db/models/fields/__init__.py:402
162+msgid "This value must be either True or False."
163+msgstr "Táto hodnota musí byť True alebo False."
164 
165-#: contrib/auth/models.py:61
166-msgid "active"
167-msgstr "aktívny"
168+#: db/models/fields/__init__.py:423
169+msgid "This field cannot be null."
170+msgstr "Toto pole nemôže obsahovať null."
171 
172-#: contrib/auth/models.py:62
173-msgid "superuser status"
174-msgstr "štatút superužívateľa"
175+#: db/models/fields/__init__.py:457 core/validators.py:148
176+msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
177+msgstr "Zadajte platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
178 
179-#: contrib/auth/models.py:63
180-msgid "last login"
181-msgstr "posledné prihlásenie"
182+#: db/models/fields/__init__.py:526 core/validators.py:157
183+msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
184+msgstr "Zadajte platný dátum a čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM."
185 
186-#: contrib/auth/models.py:64
187-msgid "date joined"
188-msgstr "dátum registrácie"
189+#: db/models/fields/__init__.py:630
190+msgid "Enter a valid filename."
191+msgstr "Zadajte platný názov súboru."
192 
193-#: contrib/auth/models.py:66
194+#: db/models/fields/__init__.py:751
195+msgid "This value must be either None, True or False."
196+msgstr "Táto hodnota musí byť None, True alebo False."
197+
198+#: db/models/fields/related.py:53
199+#, python-format
200+msgid "Please enter a valid %s."
201+msgstr "Prosím, zadajte platné %s."
202+
203+#: db/models/fields/related.py:642
204+msgid "Separate multiple IDs with commas."
205+msgstr "Oddeľte viacnásobné ID čiarkami."
206+
207+#: db/models/fields/related.py:644
208 msgid ""
209-"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
210-"all permissions granted to each group he/she is in."
211-msgstr ""
212-"Okrem ručne vložených povolení, tento uživateľ dostane všetky povolenia  "
213-"skupin, v ktorých sa nachádza."
214+"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
215+msgstr "Ak chcete vybrať viacero možností, podržte \"Control\" alebo \"Command\" na Mac-u."
216 
217-#: contrib/auth/models.py:67
218-msgid "user permissions"
219-msgstr "pridelené povolenia"
220+#: db/models/fields/related.py:691
221+#, python-format
222+msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
223+"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
224+msgstr "Prosím, vložte platné %(self)s ID-čka. Hodnota %(value)r je neplatná."
225+"Prosím, vložte platné %(self)s ID-čka. Hodnoty %(value)r sú neplatné."
226 
227-#: contrib/auth/models.py:70
228-msgid "user"
229-msgstr "uživateľ"
230+#: conf/global_settings.py:39
231+msgid "Arabic"
232+msgstr "Arabsky"
233 
234-#: contrib/auth/models.py:71
235-msgid "users"
236-msgstr "užívatelia"
237+#: conf/global_settings.py:40
238+msgid "Bengali"
239+msgstr "Bengálsky"
240 
241-#: contrib/auth/models.py:76
242-msgid "Personal info"
243-msgstr "Osobné údaje"
244+#: conf/global_settings.py:41
245+msgid "Catalan"
246+msgstr "Katalánsky"
247 
248-#: contrib/auth/models.py:77
249-msgid "Permissions"
250-msgstr "Povolenia"
251+#: conf/global_settings.py:42
252+msgid "Czech"
253+msgstr "Česky"
254 
255-#: contrib/auth/models.py:78
256-msgid "Important dates"
257-msgstr "Dôležité údaje"
258+#: conf/global_settings.py:43
259+msgid "Welsh"
260+msgstr "Welšsky"
261 
262-#: contrib/auth/models.py:79
263-msgid "Groups"
264-msgstr "Skupiny"
265+#: conf/global_settings.py:44
266+msgid "Danish"
267+msgstr "Dánsky"
268 
269-#: contrib/auth/models.py:219
270-msgid "message"
271-msgstr "zpráva"
272+#: conf/global_settings.py:45
273+msgid "German"
274+msgstr "Nemecky"
275 
276-#: contrib/auth/forms.py:30
277+#: conf/global_settings.py:46
278+msgid "Greek"
279+msgstr "Grécky"
280+
281+#: conf/global_settings.py:47
282+msgid "English"
283+msgstr "Anglicky"
284+
285+#: conf/global_settings.py:48
286+msgid "Spanish"
287+msgstr "Španielsky"
288+
289+#: conf/global_settings.py:49
290+msgid "Argentinean Spanish"
291+msgstr "Argentínska španielčina"
292+
293+#: conf/global_settings.py:50
294+msgid "Finnish"
295+msgstr "Fínsky"
296+
297+#: conf/global_settings.py:51
298+msgid "French"
299+msgstr "Francúzsky"
300+
301+#: conf/global_settings.py:52
302+msgid "Galician"
303+msgstr "Galicijsky"
304+
305+#: conf/global_settings.py:53
306+msgid "Hungarian"
307+msgstr "Maďarsky"
308+
309+#: conf/global_settings.py:54
310+msgid "Hebrew"
311+msgstr "Hebrejsky"
312+
313+#: conf/global_settings.py:55
314+msgid "Icelandic"
315+msgstr "Islandsky"
316+
317+#: conf/global_settings.py:56
318+msgid "Italian"
319+msgstr "Taliansky"
320+
321+#: conf/global_settings.py:57
322+msgid "Japanese"
323+msgstr "Japonsky"
324+
325+#: conf/global_settings.py:58
326+msgid "Kannada"
327+msgstr "Kannada"
328+
329+#: conf/global_settings.py:59
330+msgid "Latvian"
331+msgstr "Lotyšsky"
332+
333+#: conf/global_settings.py:60
334+msgid "Macedonian"
335+msgstr "Mecedónsky"
336+
337+#: conf/global_settings.py:61
338+msgid "Dutch"
339+msgstr "Holandsky"
340+
341+#: conf/global_settings.py:62
342+msgid "Norwegian"
343+msgstr "Nórsky"
344+
345+#: conf/global_settings.py:63
346+msgid "Polish"
347+msgstr "Poľsky"
348+
349+#: conf/global_settings.py:64
350+msgid "Portugese"
351+msgstr "Portugalsky"
352+
353+#: conf/global_settings.py:65
354+msgid "Brazilian"
355+msgstr "Brazílsky"
356+
357+#: conf/global_settings.py:66
358+msgid "Romanian"
359+msgstr "Rumunsky"
360+
361+#: conf/global_settings.py:67
362+msgid "Russian"
363+msgstr "Rusky"
364+
365+#: conf/global_settings.py:68
366+msgid "Slovak"
367+msgstr "Slovensky"
368+
369+#: conf/global_settings.py:69
370+msgid "Slovenian"
371+msgstr "Slovinsky"
372+
373+#: conf/global_settings.py:70
374+msgid "Serbian"
375+msgstr "Srbsky"
376+
377+#: conf/global_settings.py:71
378+msgid "Swedish"
379+msgstr "Švédsky"
380+
381+#: conf/global_settings.py:72
382+msgid "Tamil"
383+msgstr "Tamilsky"
384+
385+#: conf/global_settings.py:73
386+msgid "Telugu"
387+msgstr "Telugu"
388+
389+#: conf/global_settings.py:74
390+msgid "Turkish"
391+msgstr "Turecky"
392+
393+#: conf/global_settings.py:75
394+msgid "Ukrainian"
395+msgstr "Ukrajinsky"
396+
397+#: conf/global_settings.py:76
398+msgid "Simplified Chinese"
399+msgstr "Čínsky (zjednodušene)"
400+
401+#: conf/global_settings.py:77
402+msgid "Traditional Chinese"
403+msgstr "Čínsky (tradične)"
404+
405+#: core/validators.py:64
406+msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
407+msgstr "Táto hodnota môže obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky."
408+
409+#: core/validators.py:68
410 msgid ""
411-"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
412-"required for logging in."
413-msgstr ""
414-"Vyzerá, že tvoj web prehliadač nedovoľuje prístup ku cookies. Cookies sú  "
415-"nevýhnutné aby si sa mohol prihlásiť."
416+"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
417+"slashes."
418+msgstr "Táto hodnota môže obsahovať len písmena, číslice, podčiarkovniky, pomlčky a lomítka."
419 
420-#: contrib/auth/forms.py:36 contrib/auth/forms.py:41
421-#: contrib/admin/views/decorators.py:9
422+#: core/validators.py:72
423+msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores or hyphens."
424+msgstr "Táto hodnota môže obsahovať len písmená, číslice, počiarkovníky a pomlčky."
425+
426+#: core/validators.py:76
427+msgid "Uppercase letters are not allowed here."
428+msgstr "Veľké písmená nie sú povolené."
429+
430+#: core/validators.py:80
431+msgid "Lowercase letters are not allowed here."
432+msgstr "Malé písmena nie sú povolené."
433+
434+#: core/validators.py:87
435+msgid "Enter only digits separated by commas."
436+msgstr "Zadávajte len číslice oddelené čiarkami."
437+
438+#: core/validators.py:99
439+msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
440+msgstr "Zadajte platné e-mailové adresy oddelené čiarkami."
441+
442+#: core/validators.py:103
443+msgid "Please enter a valid IP address."
444+msgstr "Prosím, zadajte platnú IP adresu."
445+
446+#: core/validators.py:107
447+msgid "Empty values are not allowed here."
448+msgstr "Prázdne hodnoty tu nie sú povolené."
449+
450+#: core/validators.py:111
451+msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
452+msgstr "Iné ako numerické znaky tu nie sú povolené."
453+
454+#: core/validators.py:115
455+msgid "This value can't be comprised solely of digits."
456+msgstr "Táto hodnota nemôže byť čisto numerická."
457+
458+#: core/validators.py:120 newforms/fields.py:126
459+msgid "Enter a whole number."
460+msgstr "Zadajte celé číslo."
461+
462+#: core/validators.py:124
463+msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
464+msgstr "Tu sú povolené len alfanumerické znaky."
465+
466+#: core/validators.py:139
467+msgid "Year must be 1900 or later."
468+msgstr "Rok musí byť 1900 alebo neskôr."
469+
470+#: core/validators.py:143
471+#, python-format
472+msgid "Invalid date: %s"
473+msgstr "Neplatný dátum: %s"
474+
475+#: core/validators.py:153
476+msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
477+msgstr "Zadajte platný čas vo formáte HH:MM."
478+
479+#: core/validators.py:162 newforms/fields.py:269
480+msgid "Enter a valid e-mail address."
481+msgstr "Zadajte platnú e-mailovú adresu."
482+
483+#: core/validators.py:178
484 msgid ""
485-"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
486-"sensitive."
487-msgstr ""
488-"Prosím, vlož spávne meno užvateľa ako aj heslo. Pripomínam, že obe polia "
489-"rozlišujú malé a veľké písmena"
490+"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
491+"corrupted image."
492+msgstr "Nahrajte platný obrázok. Súbor, ktorý ste odoslali nebol obrázkový formát alebo bol poškodený."
493 
494+#: core/validators.py:185
495+#, python-format
496+msgid "The URL %s does not point to a valid image."
497+msgstr "URL %s neodkazuje na platný obrázok."
498+
499+#: core/validators.py:189
500+#, python-format
501+msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
502+msgstr "Telefónne číslo musí mať formát XXX-XXX-XXXX. Číslo \"%s\" je neplatné."
503+
504+#: core/validators.py:197
505+#, python-format
506+msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
507+msgstr "URL %s neodkazuje na platné QuickTime video."
508+
509+#: core/validators.py:201
510+msgid "A valid URL is required."
511+msgstr "Je požadovaná platná adresa URL."
512+
513+#: core/validators.py:215
514+#, python-format
515+msgid ""
516+"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
517+"%s"
518+msgstr "HTML kód musí zodpovedať špecifikácii. Zistené chyby sú:\n"
519+"%s"
520+
521+#: core/validators.py:222
522+#, python-format
523+msgid "Badly formed XML: %s"
524+msgstr "Chybné XML nezodpovedajúce definícii: %s"
525+
526+#: core/validators.py:239
527+#, python-format
528+msgid "Invalid URL: %s"
529+msgstr "Neplatná adresa URL: %s"
530+
531+#: core/validators.py:244 core/validators.py:246
532+#, python-format
533+msgid "The URL %s is a broken link."
534+msgstr "Odkaz na URL %s je neplatný."
535+
536+#: core/validators.py:252
537+msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
538+msgstr "Zadajte platnú skratku štátu USA."
539+
540+#: core/validators.py:266
541+#, python-format
542+msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
543+msgstr "Vyjadrujte sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
544+
545+#: core/validators.py:273
546+#, python-format
547+msgid "This field must match the '%s' field."
548+msgstr "Toto pole sa musí zhodovať s poľom '%s'. "
549+
550+#: core/validators.py:292
551+msgid "Please enter something for at least one field."
552+msgstr "Prosím, vyplňte aspoň jedno pole."
553+
554+#: core/validators.py:301 core/validators.py:312
555+msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
556+msgstr "Prosím, vyplňte buď obidve polia, alebo ich nechajte prázdne."
557+
558+#: core/validators.py:320
559+#, python-format
560+msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
561+msgstr "Toto pole musí byť vyplnené ak, %(field)s je %(value)s"
562+
563+#: core/validators.py:333
564+#, python-format
565+msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
566+msgstr "Toto pole musí byť vyplnené, ak %(field)s nie je %(value)s"
567+
568+#: core/validators.py:352
569+msgid "Duplicate values are not allowed."
570+msgstr "Duplicitné hodnoty nie sú povolené."
571+
572+#: core/validators.py:367
573+#, python-format
574+msgid "This value must be between %(lower)s and %(upper)s."
575+msgstr "Táto hodnota musí byť medzi %(lower)s a %(upper)s."
576+
577+#: core/validators.py:369
578+#, python-format
579+msgid "This value must be at least %s."
580+msgstr "Táto hodnota musí byť prinajmenšom %s."
581+
582+#: core/validators.py:371
583+#, python-format
584+msgid "This value must be no more than %s."
585+msgstr "Táto hodnota musí byť väčšia ako %s."
586+
587+#: core/validators.py:407
588+#, python-format
589+msgid "This value must be a power of %s."
590+msgstr "Táto hodnota musí byť mocninou  %s."
591+
592+#: core/validators.py:418
593+msgid "Please enter a valid decimal number."
594+msgstr "Prosím, vložte platné desatinné číslo. "
595+
596+#: core/validators.py:422
597+#, python-format
598+msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
599+"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
600+msgstr "Prosím vlož platné desatinné číslo s najviac %s číslicou."
601+"Prosím vlož platné desatinné číslo s najviac %s číslicami."
602+
603+#: core/validators.py:425
604+#, python-format
605+msgid ""
606+"Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digit."
607+"Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digits."
608+msgstr "Prosím, zadajte platné desatinné číslo s najviac %s číslicou pred desatinnou čiarkou."
609+"Prosím, zadajte platné desatinné číslo s najviac %s číslicami pred desatinnou čiarkou."
610+
611+#: core/validators.py:428
612+#, python-format
613+msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
614+"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
615+msgstr "Prosím, zadajte platné desatinné číslo s najviac %s desatinným miestom."
616+"Prosím, zadajte platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestami."
617+
618+#: core/validators.py:438
619+#, python-format
620+msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
621+msgstr "Uistite sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bajtov."
622+
623+#: core/validators.py:439
624+#, python-format
625+msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
626+msgstr "Uistite sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bajtov."
627+
628+#: core/validators.py:456
629+msgid "The format for this field is wrong."
630+msgstr "Formát pre toto pole je chybný."
631+
632+#: core/validators.py:471
633+msgid "This field is invalid."
634+msgstr "Toto pole nie je platné."
635+
636+#: core/validators.py:507
637+#, python-format
638+msgid "Could not retrieve anything from %s."
639+msgstr "Z %s nič neprišlo."
640+
641+#: core/validators.py:510
642+#, python-format
643+msgid ""
644+"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
645+msgstr "Adresa URL %(url)s vrátila v hlavičke neplatný Content-Type '%(contenttype)s'."
646+
647+#: core/validators.py:543
648+#, python-format
649+msgid ""
650+"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
651+"\"%(start)s\".)"
652+msgstr "Prosím, uzatvorte tag %(tag)s na riadku %(line)s. (Riadok začína "
653+"s \"%(start)s\".)"
654+
655+#: core/validators.py:547
656+#, python-format
657+msgid ""
658+"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
659+"starts with \"%(start)s\".)"
660+msgstr "Text začínajúci na riadku %(line)s nie je povolený v tomto kontexte. (Riadok začína s \"%(start)s\".)"
661+
662+#: core/validators.py:552
663+#, python-format
664+msgid ""
665+"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
666+"(start)s\".)"
667+msgstr "\"%(attr)s\" na riadku %(line)s je neplatný atribút. (Riadok začína s \"%"
668+"(start)s\".)"
669+
670+#: core/validators.py:557
671+#, python-format
672+msgid ""
673+"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
674+"(start)s\".)"
675+msgstr "\"<%(tag)s>\" na riadku %(line)s je neplatný tag. (Riadok začína s \"%"
676+"(start)s\".)"
677+
678+#: core/validators.py:561
679+#, python-format
680+msgid ""
681+"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
682+"starts with \"%(start)s\".)"
683+msgstr "V tagu na riadku %(line)s chýba jeden alebo viac atribútov. (Riadok "
684+"začína s \"%(start)s\".)"
685+
686+#: core/validators.py:566
687+#, python-format
688+msgid ""
689+"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
690+"starts with \"%(start)s\".)"
691+msgstr "Atribút \"%(attr)s\" na riadku %(line)s má neplatnú hodnotu. (Riadok začína "
692+"s \"%(start)s\".)"
693+
694+#: views/generic/create_update.py:43
695+#, python-format
696+msgid "The %(verbose_name)s was created successfully."
697+msgstr "Objekt %(verbose_name)s bol úspešne vytvorený."
698+
699+#: views/generic/create_update.py:117
700+#, python-format
701+msgid "The %(verbose_name)s was updated successfully."
702+msgstr "Objekt %(verbose_name)s bol úspešne zmenený."
703+
704+#: views/generic/create_update.py:184
705+#, python-format
706+msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
707+msgstr "Objekt %(verbose_name)s bol zmazaný."
708+
709+#: newforms/models.py:165 newforms/fields.py:360
710+msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
711+msgstr "Vyberte platnú možnosť. Vybraná položka nepatrí medzi platné možnosti."
712+
713+#: newforms/models.py:182 newforms/fields.py:378 newforms/fields.py:454
714+msgid "Enter a list of values."
715+msgstr "Vložte zoznam hodnôt."
716+
717+#: newforms/models.py:188 newforms/fields.py:387
718+#, python-format
719+msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
720+msgstr "Vyberte platnú možnost. %s nepatrí medzi dostupné možnosti."
721+
722+#: newforms/fields.py:101 newforms/fields.py:254
723+#, python-format
724+msgid "Ensure this value has at most %d characters."
725+msgstr "Uistite sa, že hodnota má najviac %d znakov."
726+
727+#: newforms/fields.py:103 newforms/fields.py:256
728+#, python-format
729+msgid "Ensure this value has at least %d characters."
730+msgstr "Uistite sa, že zadaná hodnota má menej ako %d znakov."
731+
732+#: newforms/fields.py:128
733+#, python-format
734+msgid "Ensure this value is less than or equal to %s."
735+msgstr "Uistite sa, že táto hodnota je menšia alebo rovná %s."
736+
737+#: newforms/fields.py:130
738+#, python-format
739+msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
740+msgstr "Uistite sa, že hodnota je väčšia alebo rovná %s."
741+
742+#: newforms/fields.py:163
743+msgid "Enter a valid date."
744+msgstr "Zadajte platný dátum."
745+
746+#: newforms/fields.py:190
747+msgid "Enter a valid time."
748+msgstr "Zadajte platný čas."
749+
750+#: newforms/fields.py:226
751+msgid "Enter a valid date/time."
752+msgstr "Zadajte platný dátum a čas."
753+
754+#: newforms/fields.py:240
755+msgid "Enter a valid value."
756+msgstr "Zadajte platnú hodnotu."
757+
758+#: newforms/fields.py:287 newforms/fields.py:309
759+msgid "Enter a valid URL."
760+msgstr "Zadajte platnú adresu URL."
761+
762+#: newforms/fields.py:311
763+msgid "This URL appears to be a broken link."
764+msgstr "Odkaz na URL neexistuje."
765+
766+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
767+msgid "th"
768+msgstr "th"
769+
770+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
771+msgid "st"
772+msgstr "st"
773+
774+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
775+msgid "nd"
776+msgstr "nd"
777+
778+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:17
779+msgid "rd"
780+msgstr "rd"
781+
782+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:47
783+#, python-format
784+msgid "%(value).1f million"
785+msgstr "%(value).1f milión"
786+
787+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:50
788+#, python-format
789+msgid "%(value).1f billion"
790+msgstr "%(value).1f miliarda"
791+
792+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:53
793+#, python-format
794+msgid "%(value).1f trillion"
795+msgstr "%(value).1f bilión"
796+
797+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
798+msgid "one"
799+msgstr "jeden"
800+
801+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
802+msgid "two"
803+msgstr "dva"
804+
805+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
806+msgid "three"
807+msgstr "tri"
808+
809+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
810+msgid "four"
811+msgstr "štyri"
812+
813+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
814+msgid "five"
815+msgstr "päť"
816+
817+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
818+msgid "six"
819+msgstr "šesť"
820+
821+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
822+msgid "seven"
823+msgstr "sedem"
824+
825+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
826+msgid "eight"
827+msgstr "osem"
828+
829+#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:68
830+msgid "nine"
831+msgstr "deväť"
832+
833 #: contrib/redirects/models.py:7
834 msgid "redirect from"
835-msgstr "presmerovaný z"
836+msgstr "presmerovať z"
837 
838 #: contrib/redirects/models.py:8
839 msgid ""
840 "This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
841 "events/search/'."
842-msgstr ""
843-"Tu by sa mala použiť absolútna cesta, bez domény. Napr.: '/events/search/'."
844+msgstr "Tu by sa mala použiť absolútna cesta bez názvu domény. Napríklad: '/events/search/'."
845 
846 #: contrib/redirects/models.py:9
847 msgid "redirect to"
848-msgstr "presmerovaný na "
849+msgstr "presmerovať na "
850 
851 #: contrib/redirects/models.py:10
852 msgid ""
853 "This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
854 "'http://'."
855-msgstr ""
856-"Tu môže byť buď absolútna cesta (ako hore) alebo plné  URL začínajúce s "
857-"'http://'."
858+msgstr "Tu môže byť buď absolútna cesta (ako je uvedené vyššie) alebo úplná adresa URL začínajúca s 'http://'."
859 
860-#: contrib/redirects/models.py:12
861+#: contrib/redirects/models.py:13
862 msgid "redirect"
863 msgstr "presmerovanie"
864 
865-#: contrib/redirects/models.py:13
866+#: contrib/redirects/models.py:14
867 msgid "redirects"
868 msgstr "presmerovania"
869 
870 #: contrib/comments/models.py:67 contrib/comments/models.py:166
871 msgid "object ID"
872-msgstr "objekt ID"
873+msgstr "ID objektu"
874 
875 #: contrib/comments/models.py:68
876 msgid "headline"
877-msgstr "titulok"
878+msgstr "nadpis"
879 
880 #: contrib/comments/models.py:69 contrib/comments/models.py:90
881 #: contrib/comments/models.py:167
882@@ -239,13 +785,13 @@
883 
884 #: contrib/comments/models.py:83 contrib/comments/models.py:169
885 msgid "date/time submitted"
886-msgstr "dátum/čas poslania"
887+msgstr "dátum a čas odoslania"
888 
889 #: contrib/comments/models.py:84 contrib/comments/models.py:170
890 msgid "is public"
891-msgstr "je zveréjnený"
892+msgstr "je verejný"
893 
894-#: contrib/comments/models.py:85 contrib/admin/views/doc.py:292
895+#: contrib/comments/models.py:85 contrib/admin/views/doc.py:304
896 msgid "IP address"
897 msgstr "IP adresa"
898 
899@@ -257,9 +803,7 @@
900 msgid ""
901 "Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
902 "removed\" message will be displayed instead."
903-msgstr ""
904-"Ak je tento komentár nevhodný, tu ho poznač.  \"Tento komentár bol vymazaný"
905-"\" táto správa sa objaví namiesto neho."
906+msgstr "Zaškrtnite toto pole, ak je komentár nevhodný. Správa \"Tento komenár bol zmazaný\" sa bude zobrazovať namiesto neho."
907 
908 #: contrib/comments/models.py:91
909 msgid "comments"
910@@ -278,7 +822,7 @@
911 "\n"
912 "http://%(domain)s%(url)s"
913 msgstr ""
914-"Od  %(user)s dňa %(date)s\n"
915+"Pridaný užívateľom %(user)s dňa %(date)s\n"
916 "\n"
917 "%(comment)s\n"
918 "\n"
919@@ -286,7 +830,7 @@
920 
921 #: contrib/comments/models.py:168
922 msgid "person's name"
923-msgstr "osobné meno"
924+msgstr "meno osoby"
925 
926 #: contrib/comments/models.py:171
927 msgid "ip address"
928@@ -306,24 +850,24 @@
929 
930 #: contrib/comments/models.py:233
931 msgid "score"
932-msgstr "stav"
933+msgstr "stav skóre"
934 
935 #: contrib/comments/models.py:234
936 msgid "score date"
937-msgstr "údaje stavu"
938+msgstr "dátum stavu skóre"
939 
940 #: contrib/comments/models.py:237
941 msgid "karma score"
942-msgstr "karma údaj"
943+msgstr "karma"
944 
945 #: contrib/comments/models.py:238
946 msgid "karma scores"
947-msgstr "karma údaje"
948+msgstr "karma"
949 
950 #: contrib/comments/models.py:242
951 #, python-format
952 msgid "%(score)d rating by %(user)s"
953-msgstr "%(score)d hodnotiteľ %(user)s"
954+msgstr "%(score)d od hodnotiteľa %(user)s"
955 
956 #: contrib/comments/models.py:258
957 #, python-format
958@@ -331,22 +875,21 @@
959 "This comment was flagged by %(user)s:\n"
960 "\n"
961 "%(text)s"
962-msgstr ""
963-"Tento komentár bol označený užívateľom  %(user)s:\n"
964+msgstr "Tento komentár bol označený užívateľom  %(user)s:\n"
965 "\n"
966 "%(text)s"
967 
968 #: contrib/comments/models.py:265
969 msgid "flag date"
970-msgstr "dátumové návestie"
971+msgstr "dátumové príznak"
972 
973 #: contrib/comments/models.py:268
974 msgid "user flag"
975-msgstr "návestie uživateľa"
976+msgstr "uživateľský príznak"
977 
978 #: contrib/comments/models.py:269
979 msgid "user flags"
980-msgstr "návestia užívateľa"
981+msgstr "užívateľské príznaky"
982 
983 #: contrib/comments/models.py:273
984 #, python-format
985@@ -355,20 +898,20 @@
986 
987 #: contrib/comments/models.py:278
988 msgid "deletion date"
989-msgstr "odstránené dátumy"
990+msgstr "dátum zmazania"
991 
992 #: contrib/comments/models.py:280
993 msgid "moderator deletion"
994-msgstr "moderátor odstránenia"
995+msgstr "zmazania moderátorom"
996 
997 #: contrib/comments/models.py:281
998 msgid "moderator deletions"
999-msgstr "moderátor odstránení"
1000+msgstr "Zmazané moderátorom"
1001 
1002 #: contrib/comments/models.py:285
1003 #, python-format
1004 msgid "Moderator deletion by %r"
1005-msgstr "Moderátor odstránenia %r"
1006+msgstr "Zmazanané moderátorom %r"
1007 
1008 #: contrib/comments/views/karma.py:19
1009 msgid "Anonymous users cannot vote"
1010@@ -380,90 +923,72 @@
1011 
1012 #: contrib/comments/views/karma.py:25
1013 msgid "No voting for yourself"
1014-msgstr "Nemôžeš hlasovať za seba"
1015+msgstr "Nemôžete hlasovať za samého seba"
1016 
1017-#: contrib/comments/views/comments.py:28
1018+#: contrib/comments/views/comments.py:27
1019 msgid ""
1020 "This rating is required because you've entered at least one other rating."
1021 msgstr "Toto hlasovanie je nevyhnutné, lebo súvisí s predchádzjúcou voľbou."
1022 
1023-#: contrib/comments/views/comments.py:112
1024+#: contrib/comments/views/comments.py:111
1025 #, python-format
1026 msgid ""
1027 "This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
1028 "comment:\n"
1029 "\n"
1030 "%(text)s"
1031-msgid_plural ""
1032 "This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
1033 "comments:\n"
1034 "\n"
1035 "%(text)s"
1036-msgstr[0] ""
1037-"Tento komentár je od užívateľa, ktorý doteraz poslal minimálne %(count)s "
1038+msgstr ""
1039+"Tento komentár je od užívateľa, ktorý doteraz poslal menej ako %(count)s "
1040 "komentár:\n"
1041 "\n"
1042 "%(text)s"
1043-msgstr[1] ""
1044-"Tento komentár je od užívateľa, ktorý doteraz poslal najmenej %(count)s "
1045+"Tento komentár je od užívateľa, ktorý doteraz poslal menej ako %(count)s "
1046 "komentárov:\n"
1047 "\n"
1048 "%(text)s"
1049 
1050-#: contrib/comments/views/comments.py:117
1051+#: contrib/comments/views/comments.py:116
1052 #, python-format
1053 msgid ""
1054 "This comment was posted by a sketchy user:\n"
1055 "\n"
1056 "%(text)s"
1057-msgstr ""
1058-"Tento komentár je od veľmi náznakového užívateľa:\n"
1059+msgstr "Tento komentár je od užívateľa, ktorý sa rád vyjadruje v náznakoch:\n"
1060 "\n"
1061 "%(text)s"
1062 
1063-#: contrib/comments/views/comments.py:189
1064+#: contrib/comments/views/comments.py:188
1065 #: contrib/comments/views/comments.py:280
1066 msgid "Only POSTs are allowed"
1067 msgstr "Dovolené sú len POST"
1068 
1069-#: contrib/comments/views/comments.py:193
1070+#: contrib/comments/views/comments.py:192
1071 #: contrib/comments/views/comments.py:284
1072 msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
1073 msgstr "Jedno alebo viac povinných polí nebolo vložených"
1074 
1075-#: contrib/comments/views/comments.py:197
1076+#: contrib/comments/views/comments.py:196
1077 #: contrib/comments/views/comments.py:286
1078 msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
1079-msgstr "Niekto skúšal manipulovať s formulárom komentára (porušená bezpečnosť)"
1080+msgstr "Niekto sa pokúšal manipulovať s formulárom komentára (porušenie bezpečnosti)"
1081 
1082-#: contrib/comments/views/comments.py:207
1083+#: contrib/comments/views/comments.py:206
1084 #: contrib/comments/views/comments.py:292
1085 msgid ""
1086 "The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
1087 "invalid"
1088 msgstr ""
1089-"Formulár komentára ma chybný 'cieľový' parameter  -- the objekt ID bol "
1090-"poškodený"
1091+"Formulár komentára ma chybný 'target' parameter  -- ID objektu je neplatné"
1092 
1093 #: contrib/comments/views/comments.py:257
1094 #: contrib/comments/views/comments.py:321
1095 msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
1096-msgstr "Formulár komentára neposkytuje odpoveď buď 'prezri' alebo 'pošli'"
1097+msgstr "Formulár komentára neobsahuje ani jednu z možností 'náhľad' alebo 'odoslať'."
1098 
1099-#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
1100-msgid "Your name:"
1101-msgstr "Tvoje meno:"
1102-
1103-#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
1104-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:27
1105-msgid "Comment:"
1106-msgstr "Komentár:"
1107-
1108-#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:9
1109-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:32
1110-msgid "Preview comment"
1111-msgstr "Pozri komentár"
1112-
1113 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
1114 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
1115 #: contrib/admin/templates/admin/login.html:17
1116@@ -471,35 +996,36 @@
1117 msgstr "Meno:"
1118 
1119 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
1120-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
1121-msgid "Password:"
1122-msgstr "Heslo:"
1123-
1124-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
1125-msgid "Forgotten your password?"
1126-msgstr "Zabudol si svoje heslo?"
1127-
1128-#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
1129+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
1130 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
1131-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
1132 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
1133-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
1134 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
1135+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
1136+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:9
1137 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
1138 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
1139+#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
1140 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
1141-#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
1142+#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
1143 #: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
1144-#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
1145-#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
1146 #: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
1147 #: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
1148 #: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
1149 #: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
1150 #: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
1151+#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
1152 msgid "Log out"
1153 msgstr "Odhlásenie"
1154 
1155+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
1156+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
1157+msgid "Password:"
1158+msgstr "Heslo:"
1159+
1160+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
1161+msgid "Forgotten your password?"
1162+msgstr "Zabudli ste heslo?"
1163+
1164 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
1165 msgid "Ratings"
1166 msgstr "Hodnotenia"
1167@@ -512,87 +1038,29 @@
1168 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
1169 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
1170 msgid "Optional"
1171-msgstr "Voliteľné"
1172+msgstr "Nepovinné"
1173 
1174 #: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
1175 msgid "Post a photo"
1176 msgstr "Pošli foto"
1177 
1178-#: contrib/flatpages/models.py:7 contrib/admin/views/doc.py:303
1179-msgid "URL"
1180-msgstr "URL"
1181+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:28
1182+#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
1183+msgid "Comment:"
1184+msgstr "Komentár:"
1185 
1186-#: contrib/flatpages/models.py:8
1187-msgid ""
1188-"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
1189-msgstr ""
1190-"Príklad: '/about/contact/'. Uisti sa, že máš vložené ako úvodné tak aj "
1191-"záverečné lomítka."
1192+#: contrib/comments/templates/comments/form.html:35
1193+#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:10
1194+msgid "Preview comment"
1195+msgstr "Náhľad komentára"
1196 
1197-#: contrib/flatpages/models.py:9
1198-msgid "title"
1199-msgstr "názov"
1200+#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
1201+msgid "Your name:"
1202+msgstr "Tvoje meno:"
1203 
1204-#: contrib/flatpages/models.py:10
1205-msgid "content"
1206-msgstr "obsah"
1207-
1208-#: contrib/flatpages/models.py:11
1209-msgid "enable comments"
1210-msgstr "povolené komentáre"
1211-
1212-#: contrib/flatpages/models.py:12
1213-msgid "template name"
1214-msgstr "meno predlohy"
1215-
1216-#: contrib/flatpages/models.py:13
1217-msgid ""
1218-"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
1219-"use 'flatpages/default'."
1220-msgstr ""
1221-"Príklad: 'flatpages/contact_page'. Ak sa toto nevykonalo,  systém použije  "
1222-"'flatpages/default'."
1223-
1224-#: contrib/flatpages/models.py:14
1225-msgid "registration required"
1226-msgstr "musíte byť zaregistrovaný"
1227-
1228-#: contrib/flatpages/models.py:14
1229-msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
1230-msgstr ""
1231-"Ak je toto označené, potom len prihlásený užívateľ môže vidieť túto stránku."
1232-
1233-#: contrib/flatpages/models.py:18
1234-msgid "flat page"
1235-msgstr "plochá stránka"
1236-
1237-#: contrib/flatpages/models.py:19
1238-msgid "flat pages"
1239-msgstr "ploché stránky"
1240-
1241-#: contrib/sessions/models.py:35
1242-msgid "session key"
1243-msgstr "kľúč sedenia"
1244-
1245-#: contrib/sessions/models.py:36
1246-msgid "session data"
1247-msgstr "údaje sedenia"
1248-
1249-#: contrib/sessions/models.py:37
1250-msgid "expire date"
1251-msgstr "dátum konca platnosti"
1252-
1253-#: contrib/sessions/models.py:41
1254-msgid "session"
1255-msgstr "sedenie"
1256-
1257-#: contrib/sessions/models.py:42
1258-msgid "sessions"
1259-msgstr "sedenia"
1260-
1261 #: contrib/sites/models.py:10
1262 msgid "domain name"
1263-msgstr "meno domény"
1264+msgstr "názov domény"
1265 
1266 #: contrib/sites/models.py:11
1267 msgid "display name"
1268@@ -616,7 +1084,7 @@
1269 "<ul>\n"
1270 
1271 #: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
1272-#: contrib/admin/filterspecs.py:143
1273+#: contrib/admin/filterspecs.py:143 contrib/admin/filterspecs.py:169
1274 msgid "All"
1275 msgstr "Všetko"
1276 
1277@@ -640,25 +1108,13 @@
1278 msgid "This year"
1279 msgstr "Tento rok"
1280 
1281-#: contrib/admin/filterspecs.py:143
1282-msgid "Yes"
1283-msgstr "Áno"
1284-
1285-#: contrib/admin/filterspecs.py:143
1286-msgid "No"
1287-msgstr "Nie"
1288-
1289-#: contrib/admin/filterspecs.py:150
1290-msgid "Unknown"
1291-msgstr "Neznámy"
1292-
1293 #: contrib/admin/models.py:16
1294 msgid "action time"
1295 msgstr "čas udalosti"
1296 
1297 #: contrib/admin/models.py:19
1298 msgid "object id"
1299-msgstr "objekt id"
1300+msgstr "id objektu"
1301 
1302 #: contrib/admin/models.py:20
1303 msgid "object repr"
1304@@ -666,11 +1122,11 @@
1305 
1306 #: contrib/admin/models.py:21
1307 msgid "action flag"
1308-msgstr "návestie udalosti"
1309+msgstr "príznak udalosti"
1310 
1311 #: contrib/admin/models.py:22
1312 msgid "change message"
1313-msgstr "zmeň zprávu"
1314+msgstr "zmeniť zprávu"
1315 
1316 #: contrib/admin/models.py:25
1317 msgid "log entry"
1318@@ -680,93 +1136,72 @@
1319 msgid "log entries"
1320 msgstr "záznamy priebehu"
1321 
1322-#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:228
1323+#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:247
1324 msgid "All dates"
1325 msgstr "Všetky dátumy"
1326 
1327-#: contrib/admin/views/decorators.py:23
1328-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
1329-msgid "Log in"
1330-msgstr "Prihlásenie"
1331+#: contrib/admin/views/auth.py:19 contrib/admin/views/main.py:257
1332+#, python-format
1333+msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
1334+msgstr "Objekt  %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný."
1335 
1336-#: contrib/admin/views/decorators.py:61
1337-msgid ""
1338-"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
1339-"submission has been saved."
1340-msgstr ""
1341-"Prosím prihlas sa znovu, lebo čas tvojho sedenia vypršal. Nemaj obavy: tvoje "
1342-"údaje su uchované."
1343+#: contrib/admin/views/auth.py:24 contrib/admin/views/main.py:261
1344+#: contrib/admin/views/main.py:347
1345+msgid "You may edit it again below."
1346+msgstr "Môžete pokračovať v zmenách."
1347 
1348-#: contrib/admin/views/decorators.py:68
1349-msgid ""
1350-"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
1351-"cookies, reload this page, and try again."
1352-msgstr ""
1353-"Vyzerá, že tvoj prehliadač nemá povolené cookies. Prosím, povoľ cookies, "
1354-"znovu načítaj túto stránku a skús činnosť znovu."
1355+#: contrib/admin/views/auth.py:30
1356+msgid "Add user"
1357+msgstr "Pridať užívateľa"
1358 
1359-#: contrib/admin/views/decorators.py:82
1360-msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
1361-msgstr "Meno užívateľa nemože obsahovať  znak '@' ."
1362+#: contrib/admin/views/auth.py:57
1363+msgid "Password changed successfully."
1364+msgstr "Heslo bolo úspešne zmenené."
1365 
1366-#: contrib/admin/views/decorators.py:84
1367+#: contrib/admin/views/auth.py:64
1368 #, python-format
1369-msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
1370-msgstr "Tvoja e-mailova adresa nie je tvoje užívateľské meno. Skús '%s'."
1371+msgid "Change password: %s"
1372+msgstr "Zmeniť heslo: %s"
1373 
1374-#: contrib/admin/views/main.py:226
1375+#: contrib/admin/views/main.py:223
1376 msgid "Site administration"
1377-msgstr "Administrácia webu"
1378+msgstr "Administrácia"
1379 
1380-#: contrib/admin/views/main.py:260
1381+#: contrib/admin/views/main.py:271 contrib/admin/views/main.py:356
1382 #, python-format
1383-msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
1384-msgstr "Objekt  %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne pridaný."
1385-
1386-#: contrib/admin/views/main.py:264 contrib/admin/views/main.py:348
1387-msgid "You may edit it again below."
1388-msgstr "Môžeš urobiť zmeny zase nižšie."
1389-
1390-#: contrib/admin/views/main.py:272 contrib/admin/views/main.py:357
1391-#, python-format
1392 msgid "You may add another %s below."
1393-msgstr "Môžeš pridať ďalší %s nižšie."
1394+msgstr "Môžete pokračovať v pridávaní ďaľších %s."
1395 
1396-#: contrib/admin/views/main.py:290
1397+#: contrib/admin/views/main.py:289
1398 #, python-format
1399 msgid "Add %s"
1400 msgstr "Pridaj %s"
1401 
1402-#: contrib/admin/views/main.py:336
1403+#: contrib/admin/views/main.py:335
1404 #, python-format
1405 msgid "Added %s."
1406 msgstr "Bol pridaný %s."
1407 
1408-#: contrib/admin/views/main.py:336 contrib/admin/views/main.py:338
1409-#: contrib/admin/views/main.py:340
1410-msgid "and"
1411-msgstr "a"
1412-
1413-#: contrib/admin/views/main.py:338
1414+#: contrib/admin/views/main.py:337
1415 #, python-format
1416 msgid "Changed %s."
1417 msgstr "Bol zmenený %s"
1418 
1419-#: contrib/admin/views/main.py:340
1420+#: contrib/admin/views/main.py:339
1421 #, python-format
1422 msgid "Deleted %s."
1423 msgstr "Bol vymazaný %s."
1424 
1425-#: contrib/admin/views/main.py:343
1426+#: contrib/admin/views/main.py:342
1427 msgid "No fields changed."
1428 msgstr "Polia neboli zmenené."
1429 
1430-#: contrib/admin/views/main.py:346
1431+#: contrib/admin/views/main.py:345
1432 #, python-format
1433 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
1434 msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" boli úspešne zmenený."
1435 
1436-#: contrib/admin/views/main.py:354
1437+#: contrib/admin/views/main.py:353
1438 #, python-format
1439 msgid ""
1440 "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
1441@@ -774,120 +1209,221 @@
1442 "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne zmenený. Ďalšie zmeny môžeš urobiť "
1443 "zase nižšie."
1444 
1445-#: contrib/admin/views/main.py:392
1446+#: contrib/admin/views/main.py:391
1447 #, python-format
1448 msgid "Change %s"
1449-msgstr "Zmeň %s"
1450+msgstr "Zmeniť %s"
1451 
1452-#: contrib/admin/views/main.py:470
1453+#: contrib/admin/views/main.py:476
1454 #, python-format
1455 msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
1456 msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s: %(obj)s"
1457 
1458-#: contrib/admin/views/main.py:475
1459+#: contrib/admin/views/main.py:481
1460 #, python-format
1461 msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
1462 msgstr "Jeden alebo viac %(fieldname)s v %(name)s:"
1463 
1464-#: contrib/admin/views/main.py:508
1465+#: contrib/admin/views/main.py:514
1466 #, python-format
1467 msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
1468 msgstr "Objekt %(name)s \"%(obj)s\" bol úspešne vymazaný."
1469 
1470-#: contrib/admin/views/main.py:511
1471+#: contrib/admin/views/main.py:517
1472 msgid "Are you sure?"
1473-msgstr "Si si istý?"
1474+msgstr "Ste si istý?"
1475 
1476-#: contrib/admin/views/main.py:533
1477+#: contrib/admin/views/main.py:539
1478 #, python-format
1479 msgid "Change history: %s"
1480-msgstr "Zmeň históriu: %s"
1481+msgstr "Zmeniť históriu: %s"
1482 
1483-#: contrib/admin/views/main.py:565
1484+#: contrib/admin/views/main.py:573
1485 #, python-format
1486 msgid "Select %s"
1487 msgstr "Výber %s"
1488 
1489-#: contrib/admin/views/main.py:565
1490+#: contrib/admin/views/main.py:573
1491 #, python-format
1492 msgid "Select %s to change"
1493 msgstr "Ktorý %s sa má zmeniť?"
1494 
1495-#: contrib/admin/views/doc.py:279 contrib/admin/views/doc.py:289
1496-#: contrib/admin/views/doc.py:291 contrib/admin/views/doc.py:297
1497-#: contrib/admin/views/doc.py:298 contrib/admin/views/doc.py:300
1498+#: contrib/admin/views/main.py:768
1499+msgid "Database error"
1500+msgstr "Chyba databázy"
1501+
1502+#: contrib/admin/views/decorators.py:10 contrib/auth/forms.py:60
1503+msgid ""
1504+"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
1505+"sensitive."
1506+msgstr ""
1507+"Prosím, zadajte užívateľské meno a heslo. Pozor na malé a veľké písmená."
1508+
1509+#: contrib/admin/views/decorators.py:24
1510+#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
1511+msgid "Log in"
1512+msgstr "Prihlásenie"
1513+
1514+#: contrib/admin/views/decorators.py:62
1515+msgid ""
1516+"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
1517+"submission has been saved."
1518+msgstr "Vaša session vypršala. Prosím, príhlaste sa znovu. Nemusíte sa obávať, vaše údaje boli uchované."
1519+
1520+#: contrib/admin/views/decorators.py:69
1521+msgid ""
1522+"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
1523+"cookies, reload this page, and try again."
1524+msgstr "Vyzerá to tak, že váš prehliadač nemá povolené cookies. Prosím, povoľte si cookies a skúste znova načítať stránku."
1525+
1526+#: contrib/admin/views/decorators.py:83
1527+msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
1528+msgstr "Užívateľské meno nemože obsahovať znak '@'."
1529+
1530+#: contrib/admin/views/decorators.py:85
1531+#, python-format
1532+msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
1533+msgstr "Vaša e-mailová adresa nie je užívateľským menom. Skúste použiť meno '%s'."
1534+
1535+#: contrib/admin/views/doc.py:46 contrib/admin/views/doc.py:48
1536+#: contrib/admin/views/doc.py:50
1537+msgid "tag:"
1538+msgstr ""
1539+
1540+#: contrib/admin/views/doc.py:77 contrib/admin/views/doc.py:79
1541+#: contrib/admin/views/doc.py:81
1542+msgid "filter:"
1543+msgstr ""
1544+
1545+#: contrib/admin/views/doc.py:135 contrib/admin/views/doc.py:137
1546+#: contrib/admin/views/doc.py:139
1547+msgid "view:"
1548+msgstr ""
1549+
1550+#: contrib/admin/views/doc.py:164
1551+#, python-format
1552+msgid "App %r not found"
1553+msgstr "Aplikáciu %r sa nepodarilo nájsť."
1554+
1555+#: contrib/admin/views/doc.py:171
1556+#, python-format
1557+msgid "Model %(name)r not found in app %(label)r"
1558+msgstr "Model %(name)r sa nenachádza v aplikácii %(label)r"
1559+
1560+#: contrib/admin/views/doc.py:183
1561+#, python-format
1562+msgid "the related `%(label)s.%(type)s` object"
1563+msgstr "Prepojenie na objekt `%(label)s.%(type)s`"
1564+
1565+#: contrib/admin/views/doc.py:183 contrib/admin/views/doc.py:205
1566+#: contrib/admin/views/doc.py:219 contrib/admin/views/doc.py:224
1567+msgid "model:"
1568+msgstr ""
1569+
1570+#: contrib/admin/views/doc.py:214
1571+#, python-format
1572+msgid "related `%(label)s.%(name)s` objects"
1573+msgstr "súvisiace objekty `%(label)s.%(name)s`"
1574+
1575+#: contrib/admin/views/doc.py:219
1576+#, python-format
1577+msgid "all %s"
1578+msgstr "všetky %s"
1579+
1580+#: contrib/admin/views/doc.py:224
1581+#, python-format
1582+msgid "number of %s"
1583+msgstr "počet %s"
1584+
1585+#: contrib/admin/views/doc.py:229
1586+#, python-format
1587+msgid "Fields on %s objects"
1588+msgstr "Polia objektu %s"
1589+
1590+#: contrib/admin/views/doc.py:291 contrib/admin/views/doc.py:301
1591+#: contrib/admin/views/doc.py:303 contrib/admin/views/doc.py:309
1592+#: contrib/admin/views/doc.py:310 contrib/admin/views/doc.py:312
1593 msgid "Integer"
1594-msgstr "Celočíselná hodnota"
1595+msgstr "Celé číslo"
1596 
1597-#: contrib/admin/views/doc.py:280
1598+#: contrib/admin/views/doc.py:292
1599 msgid "Boolean (Either True or False)"
1600-msgstr "Logická hodnota (buď True alebo False)"
1601+msgstr "Logická hodnota (True alebo False)"
1602 
1603-#: contrib/admin/views/doc.py:281 contrib/admin/views/doc.py:299
1604+#: contrib/admin/views/doc.py:293 contrib/admin/views/doc.py:311
1605 #, python-format
1606 msgid "String (up to %(maxlength)s)"
1607-msgstr "Dĺžka reťazca (maximálne do %(maxlength)s)"
1608+msgstr "Dĺžka reťazca (maximálne do %(maxlength)s znakov)"
1609 
1610-#: contrib/admin/views/doc.py:282
1611+#: contrib/admin/views/doc.py:294
1612 msgid "Comma-separated integers"
1613-msgstr "Čiarka oddeľuje celé čísla"
1614+msgstr "Celé čísla oddelené čiarkou"
1615 
1616-#: contrib/admin/views/doc.py:283
1617+#: contrib/admin/views/doc.py:295
1618 msgid "Date (without time)"
1619 msgstr "Dátum (bez času)"
1620 
1621-#: contrib/admin/views/doc.py:284
1622+#: contrib/admin/views/doc.py:296
1623 msgid "Date (with time)"
1624-msgstr "Dátum ( a čas)"
1625+msgstr "Dátum (a čas)"
1626 
1627-#: contrib/admin/views/doc.py:285
1628+#: contrib/admin/views/doc.py:297
1629 msgid "E-mail address"
1630 msgstr "E-mailová adresa"
1631 
1632-#: contrib/admin/views/doc.py:286 contrib/admin/views/doc.py:287
1633-#: contrib/admin/views/doc.py:290
1634+#: contrib/admin/views/doc.py:298 contrib/admin/views/doc.py:299
1635+#: contrib/admin/views/doc.py:302
1636 msgid "File path"
1637 msgstr "Cesta k súboru"
1638 
1639-#: contrib/admin/views/doc.py:288
1640+#: contrib/admin/views/doc.py:300
1641 msgid "Decimal number"
1642-msgstr "Desiatkové číslo"
1643+msgstr "Desatinné číslo"
1644 
1645-#: contrib/admin/views/doc.py:294
1646+#: contrib/admin/views/doc.py:306
1647 msgid "Boolean (Either True, False or None)"
1648-msgstr "Logická hodnota (buď True, False alebo None)"
1649+msgstr "Logická hodnota (True, False alebo None)"
1650 
1651-#: contrib/admin/views/doc.py:295
1652+#: contrib/admin/views/doc.py:307
1653 msgid "Relation to parent model"
1654-msgstr "Má vzťah na rodičovský model"
1655+msgstr "Má vzťah k nadradenému modelu"
1656 
1657-#: contrib/admin/views/doc.py:296
1658+#: contrib/admin/views/doc.py:308
1659 msgid "Phone number"
1660 msgstr "Číslo telefónu"
1661 
1662-#: contrib/admin/views/doc.py:301
1663+#: contrib/admin/views/doc.py:313
1664 msgid "Text"
1665 msgstr "Text"
1666 
1667-#: contrib/admin/views/doc.py:302
1668+#: contrib/admin/views/doc.py:314
1669 msgid "Time"
1670 msgstr "Čas"
1671 
1672-#: contrib/admin/views/doc.py:304
1673+#: contrib/admin/views/doc.py:315 contrib/flatpages/models.py:7
1674+msgid "URL"
1675+msgstr "URL"
1676+
1677+#: contrib/admin/views/doc.py:316
1678 msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
1679-msgstr "U.S. štát (dve veľké písmena)"
1680+msgstr "Štát USA (dve veľké písmena)"
1681 
1682-#: contrib/admin/views/doc.py:305
1683+#: contrib/admin/views/doc.py:317
1684 msgid "XML text"
1685 msgstr "XML text"
1686 
1687+#: contrib/admin/views/doc.py:343
1688+#, python-format
1689+msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
1690+msgstr "%s nie je urlpattern objekt"
1691+
1692 #: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
1693 msgid "Currently:"
1694-msgstr "Aktuálny:"
1695+msgstr "Aktuálne:"
1696 
1697 #: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
1698 msgid "Change:"
1699-msgstr "Zmeň:"
1700+msgstr "Zmeniť:"
1701 
1702 #: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
1703 msgid "Date:"
1704@@ -897,43 +1433,49 @@
1705 msgid "Time:"
1706 msgstr "Čas:"
1707 
1708+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
1709 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
1710-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
1711 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
1712-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
1713 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
1714+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
1715+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:9
1716 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
1717 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
1718 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
1719 msgid "Documentation"
1720 msgstr "Dokumentácia"
1721 
1722+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
1723 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
1724-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
1725 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:10
1726-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
1727 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
1728+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
1729+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:9
1730+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:15
1731+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:46
1732 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
1733 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
1734+#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
1735 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
1736-#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
1737+#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
1738 #: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
1739-#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
1740-#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
1741 #: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
1742 #: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
1743 #: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
1744 #: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
1745 #: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
1746+#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
1747 msgid "Change password"
1748-msgstr "Zmeň heslo"
1749+msgstr "Zmeniť heslo"
1750 
1751+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:6
1752 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
1753-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:6
1754 #: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
1755+#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:4
1756 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:13
1757-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
1758 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
1759+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:30
1760+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:12
1761 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
1762 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
1763 #: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
1764@@ -943,14 +1485,24 @@
1765 msgid "Home"
1766 msgstr "Začiatok"
1767 
1768+#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:12
1769+#, python-format
1770+msgid "Add %(name)s"
1771+msgstr "Pridať %(name)s"
1772+
1773+#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
1774+#, python-format
1775+msgid " By %(filter_title)s "
1776+msgstr "Podľa %(filter_title)s "
1777+
1778 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
1779-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
1780+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:21
1781 msgid "History"
1782 msgstr "História"
1783 
1784 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
1785 msgid "Date/time"
1786-msgstr "Dátum/čas"
1787+msgstr "Dátum a čas"
1788 
1789 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
1790 msgid "User"
1791@@ -962,26 +1514,41 @@
1792 
1793 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
1794 msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
1795-msgstr "PLNY_DATUM_AJ_CAS"
1796+msgstr "DATE_WITH_TIME_FULL"
1797 
1798 #: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
1799 msgid ""
1800 "This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
1801 "admin site."
1802 msgstr ""
1803-"Tento object nemá históriu zmien. Možno nebol pridaný prostredníctvom tohoto "
1804-"web admina"
1805+"Tento object nemá históriu vykonaných zmien. Možno nebol pridaný prostredníctvom tohoto administračného rozhrania."
1806 
1807-#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:11
1808+#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
1809+msgid "Go"
1810+msgstr "Choď"
1811+
1812+#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
1813 #, python-format
1814-msgid "Add %(name)s"
1815-msgstr "Pridaj %(name)s"
1816+msgid "1 result"
1817+msgstr "1 výsledok"
1818 
1819-#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
1820+#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
1821 #, python-format
1822-msgid " By %(title)s "
1823-msgstr " Od %(title)s "
1824+msgid "%(full_result_count)s total"
1825+msgstr "%(full_result_count)s spolu"
1826 
1827+#: contrib/admin/templates/admin/pagination.html:10
1828+msgid "Show all"
1829+msgstr "Zobraziť všetky"
1830+
1831+#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
1832+msgid "Django site admin"
1833+msgstr "Django administrácia"
1834+
1835+#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
1836+msgid "Django administration"
1837+msgstr "Administrácia Django"
1838+
1839 #: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
1840 msgid "Server error"
1841 msgstr "Chyba servera"
1842@@ -998,39 +1565,37 @@
1843 msgid ""
1844 "There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
1845 "mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
1846-msgstr ""
1847-"Vznikla chyba. Prostredníctvom e-mailu  bol o nej informovaný správca a táto "
1848-"by mala byť o chviľu odstránená. Ďakujeme za tvoju trpezlivosť."
1849+msgstr "Vznikla neočakávaná chyba. Prostredníctvom e-mailu bol o nej informovaný správca a dá sa predpokladať, že bude v krátkej dobe odstránená. Ďakujeme za pochopenie."
1850 
1851-#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
1852-msgid "Go"
1853-msgstr "Choď"
1854+#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:8
1855+msgid ""
1856+"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
1857+"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
1858+"the appropriate user."
1859+msgstr "S inštaláciou alebo nastavením vašej databázy nie je niečo v poriadku. Uistite sa, že ste vytvorili potrebné databázové tabuľky. Taktiež skontrolujte, či má systémový užívateľ, pod ktorým beží aplikácia, právo na prístup k databáze a čítanie súborov databázy."
1860 
1861-#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
1862-msgid "Django site admin"
1863-msgstr "Django web admin"
1864-
1865-#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
1866-msgid "Django administration"
1867-msgstr "Administrácia Django"
1868-
1869 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
1870 #, python-format
1871 msgid "Models available in the %(name)s application."
1872-msgstr "Model je prístupný v %(name)s aplikácií."
1873+msgstr "Modely dostupné v aplikácii %(name)s."
1874 
1875+#: contrib/admin/templates/admin/index.html:18
1876+#, python-format
1877+msgid "%(name)s"
1878+msgstr "%(name)s"
1879+
1880 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
1881 #: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:15
1882 msgid "Add"
1883-msgstr "Pridaj"
1884+msgstr "Pridať"
1885 
1886 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:34
1887 msgid "Change"
1888-msgstr "Zmeň"
1889+msgstr "Zmeniť"
1890 
1891 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:44
1892 msgid "You don't have permission to edit anything."
1893-msgstr "Nemáš povolenie na zmeny ."
1894+msgstr "Nemáte právo na vykonávanie zmien."
1895 
1896 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
1897 msgid "Recent Actions"
1898@@ -1042,7 +1607,7 @@
1899 
1900 #: contrib/admin/templates/admin/index.html:57
1901 msgid "None available"
1902-msgstr "Nepovolené"
1903+msgstr "Nedostupné"
1904 
1905 #: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
1906 #: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
1907@@ -1053,32 +1618,27 @@
1908 msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
1909 msgstr "Ľutujeme, ale požadovaná stránka nebola nájdená."
1910 
1911-#: contrib/admin/templates/admin/login.html:22
1912-msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
1913-msgstr "Zabudol si<a href=\"/password_reset/\"> svoje heslo</a>?"
1914+#: contrib/admin/templates/admin/filters.html:4
1915+msgid "Filter"
1916+msgstr "Filter"
1917 
1918-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:21
1919+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:22
1920 msgid "View on site"
1921-msgstr "Pozri na webe"
1922+msgstr "Pozrieť na stránke"
1923 
1924-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:30
1925+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:32
1926+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:24
1927 msgid "Please correct the error below."
1928-msgid_plural "Please correct the errors below."
1929-msgstr[0] "Oprav chybu, čo je nižšie, prosím."
1930-msgstr[1] "Oprav chyby, čo sú nižšie, prosím."
1931+msgstr "Prosím, opravte chyby uvedené nižšie."
1932 
1933-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
1934+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:50
1935 msgid "Ordering"
1936-msgstr "Určenie"
1937+msgstr "Radenie"
1938 
1939-#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:51
1940+#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:53
1941 msgid "Order:"
1942 msgstr "Poradie:"
1943 
1944-#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
1945-msgid "Welcome,"
1946-msgstr "Vítajte,"
1947-
1948 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:9
1949 #: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
1950 msgid "Delete"
1951@@ -1087,49 +1647,79 @@
1952 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:14
1953 #, python-format
1954 msgid ""
1955-"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
1956-"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
1957-"types of objects:"
1958-msgstr ""
1959-"Vymazaním objektu %(object_name)s '%(object)s' môžeš spôsobiť vymazanie "
1960-"súvisiacich objektov, ale tvoj účet nemá povolenie na mazanie nasledujúcich "
1961-"typov objektov:"
1962+"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
1963+"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
1964+"following types of objects:"
1965+msgstr "Zmazanie objektu %(object_name)s '%(escaped_object)s' by spôsobilo zmazanie súvisiacich objektov, avšak vaše užívateľské práva vám neumožňujú zmazať nasledujúce typy objektov:"
1966 
1967 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:21
1968 #, python-format
1969 msgid ""
1970-"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
1971-"the following related items will be deleted:"
1972-msgstr ""
1973-"Si si istý, že chceš vymazať %(object_name)s \"%(object)s\"? Všetky "
1974-"nasledujúce objekty budú tiež vymazané :"
1975+"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
1976+"All of the following related items will be deleted:"
1977+msgstr "Ste si istý, že chcete zmazať objekt %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
1978+"Zmazané budú aj všetky tieto súvisiace objekty:"
1979 
1980 #: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:26
1981 msgid "Yes, I'm sure"
1982-msgstr "Ano, som si istý"
1983+msgstr "Áno, som si istý"
1984 
1985+#: contrib/admin/templates/admin/base.html:25
1986+msgid "Welcome,"
1987+msgstr "Vitajte,"
1988+
1989 #: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
1990 msgid "Save as new"
1991-msgstr "Zapísať ako nový"
1992+msgstr "Uložiť ako nový"
1993 
1994 #: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
1995 msgid "Save and add another"
1996-msgstr "Zapísať a pridať ďaší"
1997+msgstr "Uložiť a pridať ďaľší"
1998 
1999 #: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
2000 msgid "Save and continue editing"
2001-msgstr "Zapísať a pokračovať v zmenách"
2002+msgstr "Uložiť a pokračovať v zmenách"
2003 
2004 #: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
2005 msgid "Save"
2006-msgstr "Zápis"
2007+msgstr "Uložiť"
2008 
2009+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:28
2010+#, python-format
2011+msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
2012+msgstr "Zadajte nové heslo pre užívateľa <strong>%(username)s</strong>."
2013+
2014+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:34
2015+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:18
2016+msgid "Password"
2017+msgstr "Heslo"
2018+
2019+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:39
2020+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:23
2021+msgid "Password (again)"
2022+msgstr "Heslo (potvrdiť)"
2023+
2024+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:40
2025+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:24
2026+msgid "Enter the same password as above, for verification."
2027+msgstr "Znova zadajte heslo kvôli overeniu."
2028+
2029+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:6
2030+msgid ""
2031+"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
2032+"options."
2033+msgstr "Najskôr zadajte užívateľské meno a heslo. Neskôr budete môcť upraviť ostatné užívateľské nastavnia."
2034+
2035+#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:12
2036+msgid "Username"
2037+msgstr "Užívateľské meno"
2038+
2039 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
2040 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
2041 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
2042 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
2043 msgid "Password change"
2044-msgstr "Zmeň heslo"
2045+msgstr "Zmena heslo"
2046 
2047 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
2048 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
2049@@ -1138,22 +1728,20 @@
2050 
2051 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
2052 msgid "Your password was changed."
2053-msgstr "Tvoje heslo bolo zmenené."
2054+msgstr "Vaše heslo bolo zmenené."
2055 
2056 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
2057 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
2058 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:10
2059 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
2060 msgid "Password reset"
2061-msgstr "Generácia nového hesla"
2062+msgstr "Obnovenie hesla"
2063 
2064 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
2065 msgid ""
2066 "Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
2067 "your password and e-mail the new one to you."
2068-msgstr ""
2069-"Zabudol si svoje heslo? Vlož nižšie tvoju e-mail adresu, a nové heslo ti "
2070-"bude na ňu zaslané ."
2071+msgstr "Zabudli ste svoje heslo? Zadajte svoju e-mailovú adresu, na ktorú vám bude zaslané nové heslo."
2072 
2073 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
2074 msgid "E-mail address:"
2075@@ -1165,32 +1753,28 @@
2076 
2077 #: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
2078 msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
2079-msgstr "Ďakujeme ti, za stráveny čas na našej stránke."
2080+msgstr "Ďakujeme vám, za čas strávený na našich stránkach."
2081 
2082 #: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
2083 msgid "Log in again"
2084-msgstr "Prihlás sa znovu"
2085+msgstr "Prihlásiť sa znovu"
2086 
2087 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
2088 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
2089 msgid "Password reset successful"
2090-msgstr "Heslo bolo úspešne vygenerované"
2091+msgstr "Heslo bolo úspešne obnovené"
2092 
2093 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
2094 msgid ""
2095 "We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
2096 "should be receiving it shortly."
2097-msgstr ""
2098-"Poslali sme ti,  nové heslo na tebou uvedenú emailovú adresu. Mal by si ho "
2099-"dostať čo najskôr."
2100+msgstr "Bolo vám zaslané nové heslo na uvedenú adresu. Mali by ste ho obdržať v najbližšej dobe."
2101 
2102 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
2103 msgid ""
2104 "Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
2105 "password twice so we can verify you typed it in correctly."
2106-msgstr ""
2107-"Kvôli bezpečnosti vlož prosím tvoje staré heslo, a potom dvakrát tvoje nové "
2108-"heslo, tým môžeme skontrolovať jeho správnosť."
2109+msgstr "Z bezpečnostných dôvodov zadajte najskôr staré heslo a potom dva krát nové heslo, tak aby sa mohlo overiť, či nevznikol preklep."
2110 
2111 #: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
2112 msgid "Old password:"
2113@@ -1210,34 +1794,34 @@
2114 
2115 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
2116 msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
2117-msgstr "Dostal si túto správu preto, lebo si požadoval vygenerovať tvoje heslo"
2118+msgstr "Dostali ste túto správu, lebo ste si vyžiadali obnovu hesla."
2119 
2120 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
2121 #, python-format
2122 msgid "for your user account at %(site_name)s"
2123-msgstr "pre tvoj užívateľský účet na %(site_name)s"
2124+msgstr "pre váš užívateľský účet na %(site_name)s"
2125 
2126 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
2127 #, python-format
2128 msgid "Your new password is: %(new_password)s"
2129-msgstr "Tvoje nové heslo je: %(new_password)s"
2130+msgstr "Vaše nové heslo je: %(new_password)s"
2131 
2132 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
2133 msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
2134-msgstr "Môžeš zmeniť toto heslo na nasledujúcej stránke:"
2135+msgstr "Heslo si kľudne môžete zmeniť na tejto stránke:"
2136 
2137 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
2138 msgid "Your username, in case you've forgotten:"
2139-msgstr "Tvoje užívateľské meno, ak si ho zabudol:"
2140+msgstr "Vaše užívateľské meno, pre prípad, že ste zabudli:"
2141 
2142 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
2143 msgid "Thanks for using our site!"
2144-msgstr "Ďakujeme, že používaš naše stránky!"
2145+msgstr "Ďakujeme vám, že využívate služby našej stránky!"
2146 
2147 #: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
2148 #, python-format
2149 msgid "The %(site_name)s team"
2150-msgstr "Skupina %(site_name)s"
2151+msgstr "Tím %(site_name)s"
2152 
2153 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
2154 msgid "Bookmarklets"
2155@@ -1256,70 +1840,509 @@
2156 "bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
2157 "as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
2158 "your computer is \"internal\").</p>\n"
2159-msgstr ""
2160-"\n"
2161-"<p class=\"help\">Na inštaláciu záložiek, potiahni linku do tvojho  "
2162-"bookmarks\n"
2163-"toolbar, alebo klikni pravou myšou na linku a pridaj ju do tvojho "
2164-"bookmarks.\n"
2165-"Teraz si môžeš vybrať záložku pre ľubovoľnú stránku na webe.  Poznámka:\n"
2166-"niektoré záložky vyžadujú aby si prezeral web z počítača označeného \n"
2167-"ako \"internal\" (opýtaj sa vášho systémového administrátora ak si si nie  "
2168-"istý/á, \n"
2169-"že tvoj počítač je označený ako \"internal\").</p>\n"
2170+msgstr "\n"
2171+"<p class=\"help\">Ak chete nainštalovať záložky, pretiahnite linku do vášho panela so záložkami\n"
2172+"alebo kliknite pravým tlačidlom myši na linku a pridajte ju do svojich záložiek.\n"
2173+"Následne môžete záložky použiť na stránkach. Všimnite si, že použitie niektorých záložiek vyžaduje, aby bol váš počítač pridaný do zoznamu INTERNAL_IPS. Ak nie ste si istý, že ste v tomto zozname, oslovte vášho administrátora.</p>\n"
2174 
2175 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
2176 msgid "Documentation for this page"
2177-msgstr "Dokumnentácia tejto stránky"
2178+msgstr "Dokumentácia k tejto stránke"
2179 
2180 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
2181 msgid ""
2182 "Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
2183 "that page."
2184 msgstr ""
2185-"Skoč z ľubovoľnej stránky do dokumentácie, kde je popísaná generácia tejto "
2186-"stránky."
2187+"Skočte z ľubovoľnej stránky do dokumentácie, kde je popísané, ako sa táto stránka generuje."
2188 
2189 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
2190 msgid "Show object ID"
2191-msgstr "Ukáž objekt ID"
2192+msgstr "Zobraziť ID objektu."
2193 
2194 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
2195 msgid ""
2196 "Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
2197 "object."
2198-msgstr ""
2199-"Ukáž typ obsahu a jednoznačné ID pre stránky, ktoré zatupujú jednoduché "
2200-"objekty."
2201+msgstr "Zobrazuje content-type a ID stránok, ktoré reprezentujú jediný objekt."
2202 
2203 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
2204 msgid "Edit this object (current window)"
2205-msgstr "Edituj tento object (aktuálne okno)"
2206+msgstr "Editácia tohoto objektu (v aktuálnom okne)"
2207 
2208 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
2209 msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
2210-msgstr "Skoč na stránku admina, ktorá zastupuje jednoduchý objekt"
2211+msgstr "Skočiť na stránku admina, ktorá reprezentuje tento jeden objekt."
2212 
2213 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
2214 msgid "Edit this object (new window)"
2215-msgstr "Edituj tento objekt (nové okno)"
2216+msgstr "Editácia tohoto objektu (v novom okne)"
2217 
2218 #: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
2219 msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
2220-msgstr "Ako vyššie, ale stranka admina sa otvorí v novom okne."
2221+msgstr "To isté ako predtým, akurát otvorí administračnú stránku v novom okne."
2222 
2223-#: utils/translation.py:363
2224-msgid "DATE_FORMAT"
2225+#: contrib/contenttypes/models.py:36
2226+msgid "python model class name"
2227+msgstr "pythonové meno triedy modelu"
2228+
2229+#: contrib/contenttypes/models.py:39
2230+msgid "content type"
2231+msgstr "typ obsahu"
2232+
2233+#: contrib/contenttypes/models.py:40
2234+msgid "content types"
2235+msgstr "typy obsahu"
2236+
2237+#: contrib/auth/views.py:39
2238+msgid "Logged out"
2239+msgstr "Odhlásený"
2240+
2241+#: contrib/auth/models.py:38 contrib/auth/models.py:57
2242+msgid "name"
2243+msgstr "meno"
2244+
2245+#: contrib/auth/models.py:40
2246+msgid "codename"
2247+msgstr "codename"
2248+
2249+#: contrib/auth/models.py:42
2250+msgid "permission"
2251+msgstr "povolenie"
2252+
2253+#: contrib/auth/models.py:43 contrib/auth/models.py:58
2254+msgid "permissions"
2255+msgstr "práva"
2256+
2257+#: contrib/auth/models.py:60
2258+msgid "group"
2259+msgstr "skupina"
2260+
2261+#: contrib/auth/models.py:61 contrib/auth/models.py:100
2262+msgid "groups"
2263+msgstr "skupiny"
2264+
2265+#: contrib/auth/models.py:90
2266+msgid "username"
2267+msgstr "užívateľské meno"
2268+
2269+#: contrib/auth/models.py:90
2270+msgid ""
2271+"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
2272+"digits and underscores)."
2273+msgstr "Povinná položka s dĺžkou 30 znakov alebo menej. Povolené sú len alfanumerické znaky (písmená, čísla a podtržník)."
2274+
2275+#: contrib/auth/models.py:91
2276+msgid "first name"
2277+msgstr "krstné meno"
2278+
2279+#: contrib/auth/models.py:92
2280+msgid "last name"
2281+msgstr "priezvisko"
2282+
2283+#: contrib/auth/models.py:93
2284+msgid "e-mail address"
2285+msgstr "e-mailová adresa"
2286+
2287+#: contrib/auth/models.py:94
2288+msgid "password"
2289+msgstr "heslo"
2290+
2291+#: contrib/auth/models.py:94
2292+msgid ""
2293+"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
2294+"password form</a>."
2295+msgstr "Použite '[algo]$[salt]$[hexdigest]' alebo <a href=\"password/\">formulár na zmenu hesla</a>."
2296+
2297+#: contrib/auth/models.py:95
2298+msgid "staff status"
2299+msgstr "zamestnanec"
2300+
2301+#: contrib/auth/models.py:95
2302+msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
2303+msgstr "Určuje, či má užívateľ oprávnenie prihlásiť sa do administračnej časti."
2304+
2305+#: contrib/auth/models.py:96
2306+msgid "active"
2307+msgstr "aktívny"
2308+
2309+#: contrib/auth/models.py:96
2310+msgid ""
2311+"Designates whether this user can log into the Django admin. Unselect this "
2312+"instead of deleting accounts."
2313+msgstr "Určuje, či je účet aktívny. Odškrtnite, ak chcete deaktivovať užívateľský účet."
2314+
2315+#: contrib/auth/models.py:97
2316+msgid "superuser status"
2317+msgstr "superužívateľ"
2318+
2319+#: contrib/auth/models.py:97
2320+msgid ""
2321+"Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
2322+"them."
2323+msgstr "Určuje, či užívateľ získava automaticky všetky práva aj bez priameho priradenia."
2324+
2325+#: contrib/auth/models.py:98
2326+msgid "last login"
2327+msgstr "naposledy prihlásený"
2328+
2329+#: contrib/auth/models.py:99
2330+msgid "date joined"
2331+msgstr "dátum registrácie"
2332+
2333+#: contrib/auth/models.py:101
2334+msgid ""
2335+"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
2336+"all permissions granted to each group he/she is in."
2337+msgstr "Okrem ručne zadaných práv bude mať užívateľ aj všetky práva prislúchajúce skupinám, v ktorých sa nachádza."
2338+
2339+#: contrib/auth/models.py:102
2340+msgid "user permissions"
2341+msgstr "užívateľské práva"
2342+
2343+#: contrib/auth/models.py:105
2344+msgid "user"
2345+msgstr "uživateľ"
2346+
2347+#: contrib/auth/models.py:106
2348+msgid "users"
2349+msgstr "užívatelia"
2350+
2351+#: contrib/auth/models.py:111
2352+msgid "Personal info"
2353+msgstr "Osobné údaje"
2354+
2355+#: contrib/auth/models.py:112
2356+msgid "Permissions"
2357+msgstr "Práva"
2358+
2359+#: contrib/auth/models.py:113
2360+msgid "Important dates"
2361+msgstr "Dôležité dátumy"
2362+
2363+#: contrib/auth/models.py:114
2364+msgid "Groups"
2365+msgstr "Skupiny"
2366+
2367+#: contrib/auth/models.py:258
2368+msgid "message"
2369+msgstr "správa"
2370+
2371+#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:138
2372+msgid "The two password fields didn't match."
2373+msgstr "Pole hesla a jeho potvrdenie sa nezhodujú."
2374+
2375+#: contrib/auth/forms.py:25
2376+msgid "A user with that username already exists."
2377+msgstr "Užívateľ s týmto užívateľským menom už existuje."
2378+
2379+#: contrib/auth/forms.py:53
2380+msgid ""
2381+"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
2382+"required for logging in."
2383+msgstr "Váš prehliadač nemá povolené cookies. Cookies sú potrebné pre úspešné prihlásenie."
2384+
2385+#: contrib/auth/forms.py:62
2386+msgid "This account is inactive."
2387+msgstr "Účet je deaktivovaný."
2388+
2389+#: contrib/auth/forms.py:85
2390+msgid ""
2391+"That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
2392+"you've registered?"
2393+msgstr "K danej e-mailovej adrese neexistuje užívateľský účet. Ste si istý, že ste sa zaregistrovali?"
2394+
2395+#: contrib/auth/forms.py:117
2396+msgid "The two 'new password' fields didn't match."
2397+msgstr "Pole nového hesla a jeho potvrdenie sa nezhodujú."
2398+
2399+#: contrib/auth/forms.py:124
2400+msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
2401+msgstr "Vaše staré heslo nebolo zadané správne. Prosím, zadajte heslo znova."
2402+
2403+#: contrib/localflavor/uk/forms.py:18
2404+msgid "Enter a postcode. A space is required between the two postcode parts."
2405+msgstr "Zadajte britský poštový kód (PSČ). Medzera medzi dvomi časťami kódu je povinná."
2406+
2407+#: contrib/localflavor/fr/forms.py:17 contrib/localflavor/it/forms.py:15
2408+#: contrib/localflavor/fi/forms.py:14
2409+msgid "Enter a zip code in the format XXXXX."
2410+msgstr "Vložte poštové smerovacie číslo v tvare XXXXX."
2411+
2412+#: contrib/localflavor/usa/forms.py:17
2413+msgid "Enter a zip code in the format XXXXX or XXXXX-XXXX."
2414+msgstr "Zadajte americký poštový kód (ZIP) vo formáte XXXXX alebo XXXXX-XXXX."
2415+
2416+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:4
2417+msgid "Hokkaido"
2418 msgstr ""
2419 
2420-#: utils/translation.py:364
2421-msgid "DATETIME_FORMAT"
2422+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:5
2423+msgid "Aomori"
2424 msgstr ""
2425 
2426-#: utils/translation.py:365
2427-msgid "TIME_FORMAT"
2428+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:6
2429+msgid "Iwate"
2430 msgstr ""
2431 
2432+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:7
2433+msgid "Miyagi"
2434+msgstr ""
2435+
2436+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:8
2437+msgid "Akita"
2438+msgstr ""
2439+
2440+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:9
2441+msgid "Yamagata"
2442+msgstr ""
2443+
2444+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:10
2445+msgid "Fukushima"
2446+msgstr ""
2447+
2448+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:11
2449+msgid "Ibaraki"
2450+msgstr ""
2451+
2452+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:12
2453+msgid "Tochigi"
2454+msgstr ""
2455+
2456+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:13
2457+msgid "Gunma"
2458+msgstr ""
2459+
2460+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:14
2461+msgid "Saitama"
2462+msgstr ""
2463+
2464+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:15
2465+msgid "Chiba"
2466+msgstr ""
2467+
2468+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:16
2469+msgid "Tokyo"
2470+msgstr ""
2471+
2472+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:17
2473+msgid "Kanagawa"
2474+msgstr ""
2475+
2476+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:18
2477+msgid "Yamanashi"
2478+msgstr ""
2479+
2480+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:19
2481+msgid "Nagano"
2482+msgstr ""
2483+
2484+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:20
2485+msgid "Niigata"
2486+msgstr ""
2487+
2488+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:21
2489+msgid "Toyama"
2490+msgstr ""
2491+
2492+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:22
2493+msgid "Ishikawa"
2494+msgstr ""
2495+
2496+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:23
2497+msgid "Fukui"
2498+msgstr ""
2499+
2500+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:24
2501+msgid "Gifu"
2502+msgstr ""
2503+
2504+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:25
2505+msgid "Shizuoka"
2506+msgstr ""
2507+
2508+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:26
2509+msgid "Aichi"
2510+msgstr ""
2511+
2512+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:27
2513+msgid "Mie"
2514+msgstr ""
2515+
2516+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:28
2517+msgid "Shiga"
2518+msgstr ""
2519+
2520+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:29
2521+msgid "Kyoto"
2522+msgstr ""
2523+
2524+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:30
2525+msgid "Osaka"
2526+msgstr ""
2527+
2528+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:31
2529+msgid "Hyogo"
2530+msgstr ""
2531+
2532+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:32
2533+msgid "Nara"
2534+msgstr ""
2535+
2536+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:33
2537+msgid "Wakayama"
2538+msgstr ""
2539+
2540+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:34
2541+msgid "Tottori"
2542+msgstr ""
2543+
2544+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:35
2545+msgid "Shimane"
2546+msgstr ""
2547+
2548+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:36
2549+msgid "Okayama"
2550+msgstr ""
2551+
2552+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:37
2553+msgid "Hiroshima"
2554+msgstr ""
2555+
2556+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:38
2557+msgid "Yamaguchi"
2558+msgstr ""
2559+
2560+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:39
2561+msgid "Tokushima"
2562+msgstr ""
2563+
2564+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:40
2565+msgid "Kagawa"
2566+msgstr ""
2567+
2568+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:41
2569+msgid "Ehime"
2570+msgstr ""
2571+
2572+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:42
2573+msgid "Kochi"
2574+msgstr ""
2575+
2576+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:43
2577+msgid "Fukuoka"
2578+msgstr ""
2579+
2580+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:44
2581+msgid "Saga"
2582+msgstr ""
2583+
2584+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:45
2585+msgid "Nagasaki"
2586+msgstr ""
2587+
2588+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:46
2589+msgid "Kumamoto"
2590+msgstr ""
2591+
2592+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:47
2593+msgid "Oita"
2594+msgstr ""
2595+
2596+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:48
2597+msgid "Miyazaki"
2598+msgstr ""
2599+
2600+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:49
2601+msgid "Kagoshima"
2602+msgstr ""
2603+
2604+#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:50
2605+msgid "Okinawa"
2606+msgstr ""
2607+
2608+#: contrib/localflavor/jp/forms.py:21
2609+msgid "Enter a postal code in the format XXXXXXX or XXX-XXXX."
2610+msgstr "Zadajte poštové smerovacie číslo v tvare XXXXXXX alebo XXX-XXXX."
2611+
2612+#: contrib/localflavor/no/forms.py:15
2613+msgid "Enter a zip code in the format XXXX."
2614+msgstr "Vložte poštové smerovacie číslo v tvare XXXX."
2615+
2616+#: contrib/localflavor/no/forms.py:36
2617+msgid "Enter a valid Norwegian social security number."
2618+msgstr "Vložte platné nórske číslo sociálneho poistenia (social security number)."
2619+
2620+#: contrib/localflavor/fi/forms.py:40 contrib/localflavor/fi/forms.py:46
2621+msgid "Enter a valid Finnish social security number."
2622+msgstr "Vložte platné fínske číslo sociálneho poistenia (social security number)."
2623+
2624+#: contrib/sessions/models.py:68
2625+msgid "session key"
2626+msgstr "kľúč session"
2627+
2628+#: contrib/sessions/models.py:69
2629+msgid "session data"
2630+msgstr "údaje session"
2631+
2632+#: contrib/sessions/models.py:70
2633+msgid "expire date"
2634+msgstr "dátum vypršania platnosti"
2635+
2636+#: contrib/sessions/models.py:74
2637+msgid "session"
2638+msgstr "session"
2639+
2640+#: contrib/sessions/models.py:75
2641+msgid "sessions"
2642+msgstr "sessions"
2643+
2644+#: contrib/flatpages/models.py:8
2645+msgid ""
2646+"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
2647+msgstr ""
2648+"Príklad: '/about/contact/'. Uistite sa, že adresa obsahuje na začiatku a na konci.lomítka."
2649+
2650+#: contrib/flatpages/models.py:9
2651+msgid "title"
2652+msgstr "názov"
2653+
2654+#: contrib/flatpages/models.py:10
2655+msgid "content"
2656+msgstr "obsah"
2657+
2658+#: contrib/flatpages/models.py:11
2659+msgid "enable comments"
2660+msgstr "povoliť komentáre"
2661+
2662+#: contrib/flatpages/models.py:12
2663+msgid "template name"
2664+msgstr "názov šablóny"
2665+
2666+#: contrib/flatpages/models.py:13
2667+msgid ""
2668+"Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system "
2669+"will use 'flatpages/default.html'."
2670+msgstr ""
2671+"Príklad: 'flatpages/contact_page'. Ak táto šablóna neexistuje, systém použije  "
2672+"'flatpages/default'."
2673+
2674+#: contrib/flatpages/models.py:14
2675+msgid "registration required"
2676+msgstr "je vyžadovaná registrácia"
2677+
2678+#: contrib/flatpages/models.py:14
2679+msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
2680+msgstr "Ak je zaškrtnuté, tak sa stránka zobrazí len prihlásenému užívateľovi."
2681+
2682+#: contrib/flatpages/models.py:18
2683+msgid "flat page"
2684+msgstr "statická stránka"
2685+
2686+#: contrib/flatpages/models.py:19
2687+msgid "flat pages"
2688+msgstr "statické stránky"
2689+
2690 #: utils/dates.py:6
2691 msgid "Monday"
2692 msgstr "Pondelok"
2693@@ -1398,19 +2421,19 @@
2694 
2695 #: utils/dates.py:19
2696 msgid "jan"
2697-msgstr ""
2698+msgstr "jan"
2699 
2700 #: utils/dates.py:19
2701 msgid "feb"
2702-msgstr ""
2703+msgstr "feb"
2704 
2705 #: utils/dates.py:19
2706 msgid "mar"
2707-msgstr ""
2708+msgstr "mar"
2709 
2710 #: utils/dates.py:19
2711 msgid "apr"
2712-msgstr ""
2713+msgstr "apr"
2714 
2715 #: utils/dates.py:19
2716 msgid "may"
2717@@ -1426,11 +2449,11 @@
2718 
2719 #: utils/dates.py:20
2720 msgid "aug"
2721-msgstr ""
2722+msgstr "aug"
2723 
2724 #: utils/dates.py:20
2725 msgid "sep"
2726-msgstr ""
2727+msgstr "sep"
2728 
2729 #: utils/dates.py:20
2730 msgid "oct"
2731@@ -1438,11 +2461,11 @@
2732 
2733 #: utils/dates.py:20
2734 msgid "nov"
2735-msgstr ""
2736+msgstr "nov"
2737 
2738 #: utils/dates.py:20
2739 msgid "dec"
2740-msgstr ""
2741+msgstr "dec"
2742 
2743 #: utils/dates.py:27
2744 msgid "Jan."
2745@@ -1474,529 +2497,73 @@
2746 
2747 #: utils/timesince.py:12
2748 msgid "year"
2749-msgid_plural "years"
2750-msgstr[0] "rok"
2751-msgstr[1] "rokov"
2752+msgstr "rok"
2753 
2754 #: utils/timesince.py:13
2755 msgid "month"
2756-msgid_plural "months"
2757-msgstr[0] "mesiac"
2758-msgstr[1] "mesiacov"
2759+msgstr "mesiac"
2760 
2761 #: utils/timesince.py:14
2762 msgid "week"
2763-msgid_plural "weeks"
2764-msgstr[0] ""
2765-msgstr[1] ""
2766+msgstr "týždeň"
2767 
2768 #: utils/timesince.py:15
2769 msgid "day"
2770-msgid_plural "days"
2771-msgstr[0] "ďeň"
2772-msgstr[1] "dní"
2773+msgstr "deň"
2774 
2775 #: utils/timesince.py:16
2776 msgid "hour"
2777-msgid_plural "hours"
2778-msgstr[0] "hodina"
2779-msgstr[1] "hodín"
2780+msgstr "hodina"
2781 
2782 #: utils/timesince.py:17
2783 msgid "minute"
2784-msgid_plural "minutes"
2785-msgstr[0] "minúta"
2786-msgstr[1] "minút"
2787+msgstr "minúta"
2788 
2789-#: conf/global_settings.py:37
2790-msgid "Bengali"
2791-msgstr "Bengálsky"
2792+#: utils/dateformat.py:40
2793+msgid "p.m."
2794+msgstr "p.m."
2795 
2796-#: conf/global_settings.py:38
2797-msgid "Czech"
2798-msgstr "Český"
2799+#: utils/dateformat.py:41
2800+msgid "a.m."
2801+msgstr "a.m."
2802 
2803-#: conf/global_settings.py:39
2804-msgid "Welsh"
2805-msgstr "Waleský"
2806-
2807-#: conf/global_settings.py:40
2808-msgid "Danish"
2809-msgstr "Dánsky"
2810-
2811-#: conf/global_settings.py:41
2812-msgid "German"
2813-msgstr "Nemecký"
2814-
2815-#: conf/global_settings.py:42
2816-msgid "Greek"
2817-msgstr "Grécký"
2818-
2819-#: conf/global_settings.py:43
2820-msgid "English"
2821-msgstr "Anglický"
2822-
2823-#: conf/global_settings.py:44
2824-msgid "Spanish"
2825-msgstr "Španielsky"
2826-
2827-#: conf/global_settings.py:45
2828-msgid "Argentinean Spanish"
2829-msgstr "Argentínska španielčina"
2830-
2831-#: conf/global_settings.py:46
2832-msgid "French"
2833-msgstr "Francúzsky"
2834-
2835-#: conf/global_settings.py:47
2836-msgid "Galician"
2837-msgstr "Galicijský"
2838-
2839-#: conf/global_settings.py:48
2840-msgid "Hungarian"
2841-msgstr "Maďarský"
2842-
2843-#: conf/global_settings.py:49
2844-msgid "Hebrew"
2845-msgstr "Hebrejský"
2846-
2847-#: conf/global_settings.py:50
2848-msgid "Icelandic"
2849-msgstr "Islandský"
2850-
2851-#: conf/global_settings.py:51
2852-msgid "Italian"
2853-msgstr "Taliansky"
2854-
2855-#: conf/global_settings.py:52
2856-msgid "Japanese"
2857-msgstr "Japónsky"
2858-
2859-#: conf/global_settings.py:53
2860-msgid "Dutch"
2861-msgstr "Holándsky"
2862-
2863-#: conf/global_settings.py:54
2864-msgid "Norwegian"
2865-msgstr "Nórsky"
2866-
2867-#: conf/global_settings.py:55
2868-msgid "Brazilian"
2869-msgstr "Brazílsky"
2870-
2871-#: conf/global_settings.py:56
2872-msgid "Romanian"
2873-msgstr "Rumúnsky"
2874-
2875-#: conf/global_settings.py:57
2876-msgid "Russian"
2877-msgstr "Ruský"
2878-
2879-#: conf/global_settings.py:58
2880-msgid "Slovak"
2881-msgstr "Slovenský"
2882-
2883-#: conf/global_settings.py:59
2884-msgid "Slovenian"
2885-msgstr "Slovinský"
2886-
2887-#: conf/global_settings.py:60
2888-msgid "Serbian"
2889-msgstr "Srbský"
2890-
2891-#: conf/global_settings.py:61
2892-msgid "Swedish"
2893-msgstr "Švédsky"
2894-
2895-#: conf/global_settings.py:62
2896-msgid "Ukrainian"
2897-msgstr "Ukrajínsky"
2898-
2899-#: conf/global_settings.py:63
2900-msgid "Simplified Chinese"
2901-msgstr "Zjednodušená činština "
2902-
2903-#: conf/global_settings.py:64
2904-msgid "Traditional Chinese"
2905-msgstr "Tradičná čínština"
2906-
2907-#: db/models/manipulators.py:302
2908-#, python-format
2909-msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
2910-msgstr "%(object)s s %(type)s už existuje pre prvok  %(field)s."
2911-
2912-#: db/models/fields/__init__.py:40
2913-#, python-format
2914-msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
2915-msgstr "%(optname)s s %(fieldname)s už existuje."
2916-
2917-#: db/models/fields/__init__.py:114 db/models/fields/__init__.py:265
2918-#: db/models/fields/__init__.py:542 db/models/fields/__init__.py:553
2919-#: forms/__init__.py:346
2920-msgid "This field is required."
2921-msgstr "Toto pole  je nevyhnutné."
2922-
2923-#: db/models/fields/__init__.py:337
2924-msgid "This value must be an integer."
2925-msgstr "Táto hodnota musí byť integer."
2926-
2927-#: db/models/fields/__init__.py:369
2928-msgid "This value must be either True or False."
2929-msgstr "Táto hodnota musí byť buď True alebo False."
2930-
2931-#: db/models/fields/__init__.py:385
2932-msgid "This field cannot be null."
2933-msgstr "Toto pole nemôže obsahovať null."
2934-
2935-#: db/models/fields/__init__.py:468 core/validators.py:132
2936-msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
2937-msgstr "Vlož platný dátum/čas vo formáte RRRR-MM-DD HH:MM"
2938-
2939-#: db/models/fields/__init__.py:562
2940-msgid "Enter a valid filename."
2941-msgstr "Vlož platné meno súboru."
2942-
2943-#: db/models/fields/related.py:43
2944-#, python-format
2945-msgid "Please enter a valid %s."
2946-msgstr "Prosím vlož platné %s."
2947-
2948-#: db/models/fields/related.py:579
2949-msgid "Separate multiple IDs with commas."
2950-msgstr "Oddeľ viacnásobné ID  čiarkami."
2951-
2952-#: db/models/fields/related.py:581
2953-msgid ""
2954-"Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
2955+#: utils/dateformat.py:46
2956+msgid "PM"
2957 msgstr ""
2958-" Podržte \"Control\", alebo \"Command\" na  Mac_u, na výber viac ako jednej "
2959-"položky."
2960 
2961-#: db/models/fields/related.py:625
2962-#, python-format
2963-msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
2964-msgid_plural ""
2965-"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
2966-msgstr[0] "Prosím vlož platné %(self)s IDs. Hodnota  %(value)r je neplatná."
2967-msgstr[1] "Prosím vlož platné %(self)s IDs. Hodnoty  %(value)r sú neplatné."
2968-
2969-#: forms/__init__.py:380
2970-#, python-format
2971-msgid "Ensure your text is less than %s character."
2972-msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
2973-msgstr[0] "Zabezpeč aby tvoj text bol menší ako %s znak."
2974-msgstr[1] "Zabezpeč aby tvoj text bol menší ako %s znakov."
2975-
2976-#: forms/__init__.py:385
2977-msgid "Line breaks are not allowed here."
2978-msgstr "Nový riadok tu nieje povolený."
2979-
2980-#: forms/__init__.py:480 forms/__init__.py:551 forms/__init__.py:589
2981-#, python-format
2982-msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
2983-msgstr "Vyber si platnú voľbu; '%(data)s' nie je v %(choices)s."
2984-
2985-#: forms/__init__.py:645
2986-msgid "The submitted file is empty."
2987-msgstr "Poslaný súbor je prázdný."
2988-
2989-#: forms/__init__.py:699
2990-msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
2991-msgstr "Vlož celé číslo s hodnotou medzi -32768 a 32767."
2992-
2993-#: forms/__init__.py:708
2994-msgid "Enter a positive number."
2995-msgstr "Vlož celé kladné číslo."
2996-
2997-#: forms/__init__.py:717
2998-msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
2999-msgstr "Vlož celé číslo s hodnotou medzi 0 a 32767."
3000-
3001-#: core/validators.py:60
3002-msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
3003-msgstr "Toto môže obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky."
3004-
3005-#: core/validators.py:64
3006-msgid ""
3007-"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
3008-"slashes."
3009+#: utils/dateformat.py:47
3010+msgid "AM"
3011 msgstr ""
3012-"Toto môže obsahovať len písmena, číslice, podčiarkovniky, pomlčky a lomítka."
3013 
3014-#: core/validators.py:72
3015-msgid "Uppercase letters are not allowed here."
3016-msgstr "Veľké písmená tu nie sú povolené."
3017+#: utils/dateformat.py:95
3018+msgid "midnight"
3019+msgstr "polnoc"
3020 
3021-#: core/validators.py:76
3022-msgid "Lowercase letters are not allowed here."
3023-msgstr "Malé písmena tu nie sú povolené."
3024+#: utils/dateformat.py:97
3025+msgid "noon"
3026+msgstr "poludnie"
3027 
3028-#: core/validators.py:83
3029-msgid "Enter only digits separated by commas."
3030-msgstr "Vlož len číslice, oddelené čiarkami."
3031-
3032-#: core/validators.py:95
3033-msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
3034-msgstr "Vlož platné e-mail adresy oddelené čiarkami."
3035-
3036-#: core/validators.py:99
3037-msgid "Please enter a valid IP address."
3038-msgstr "Prosím vlož platnú IP adresu."
3039-
3040-#: core/validators.py:103
3041-msgid "Empty values are not allowed here."
3042-msgstr "Prázdne hodnoty tu nie sú povolené."
3043-
3044-#: core/validators.py:107
3045-msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
3046-msgstr "Znaky, ktoré nie sú číslicami, tu nie sú povolené."
3047-
3048-#: core/validators.py:111
3049-msgid "This value can't be comprised solely of digits."
3050-msgstr "Tento údaj nemôže byť vytvorený len z číslic."
3051-
3052-#: core/validators.py:116
3053-msgid "Enter a whole number."
3054-msgstr "Vlož celé číslo."
3055-
3056-#: core/validators.py:120
3057-msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
3058-msgstr "Tu sú povolené len alfanumerické znaky."
3059-
3060-#: core/validators.py:124
3061-msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
3062-msgstr "Vlož platný dátum vo formáte RRRR-MM-DD."
3063-
3064-#: core/validators.py:128
3065-msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
3066-msgstr "Vlož platný čas vo formáte HH:MM."
3067-
3068-#: core/validators.py:136
3069-msgid "Enter a valid e-mail address."
3070-msgstr "Vlož platnú e-mail adresu."
3071-
3072-#: core/validators.py:148
3073-msgid ""
3074-"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
3075-"corrupted image."
3076+#: utils/translation/trans_real.py:362
3077+msgid "DATE_FORMAT"
3078 msgstr ""
3079-"Nahraj platný obrázok. Súbor, ktorý si nahral buď nebol obrázok alebo je "
3080-"nahratý poškodený obrázok."
3081 
3082-#: core/validators.py:155
3083-#, python-format
3084-msgid "The URL %s does not point to a valid image."
3085-msgstr "URL %s neukazuje na platný obrázok."
3086-
3087-#: core/validators.py:159
3088-#, python-format
3089-msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
3090+#: utils/translation/trans_real.py:363
3091+msgid "DATETIME_FORMAT"
3092 msgstr ""
3093-"Telefónne číslo musí mať formát XXX-XXX-XXXX. Číslo \"%s\" je neplatné."
3094 
3095-#: core/validators.py:167
3096-#, python-format
3097-msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
3098-msgstr "URL %s neukazuje na platné QuickTime video."
3099-
3100-#: core/validators.py:171
3101-msgid "A valid URL is required."
3102-msgstr "Platné URL je požadované."
3103-
3104-#: core/validators.py:185
3105-#, python-format
3106-msgid ""
3107-"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
3108-"%s"
3109+#: utils/translation/trans_real.py:364
3110+msgid "TIME_FORMAT"
3111 msgstr ""
3112-"Je požadovaná bezchybná stránka  HTML. Zistené chyby sú:\n"
3113-"%s"
3114 
3115-#: core/validators.py:192
3116-#, python-format
3117-msgid "Badly formed XML: %s"
3118-msgstr "Chybne formované XML: %s"
3119-
3120-#: core/validators.py:202
3121-#, python-format
3122-msgid "Invalid URL: %s"
3123-msgstr "Neplatné URL: %s"
3124-
3125-#: core/validators.py:206 core/validators.py:208
3126-#, python-format
3127-msgid "The URL %s is a broken link."
3128-msgstr "Odkaz na URL %s je neplatný."
3129-
3130-#: core/validators.py:214
3131-msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
3132-msgstr "Vlož platnú skratku U.S. štátu."
3133-
3134-#: core/validators.py:229
3135-#, python-format
3136-msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
3137-msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
3138-msgstr[0] "Vyjadruj sa slušne! Slovo %s tu nie je dovolené použivať."
3139-msgstr[1] "Vyjadruj sa slušne! Slová %s tu nie je dovolené použivať."
3140-
3141-#: core/validators.py:236
3142-#, python-format
3143-msgid "This field must match the '%s' field."
3144-msgstr "Toto pole sa musí zhodovať s poľom '%s'. "
3145-
3146-#: core/validators.py:255
3147-msgid "Please enter something for at least one field."
3148-msgstr "Prosím vlož niečo aspoň pre jedno pole."
3149-
3150-#: core/validators.py:264 core/validators.py:275
3151-msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
3152-msgstr "Prosím vlož obidve polia, alebo nechaj ich obe prázdne. "
3153-
3154-#: core/validators.py:282
3155-#, python-format
3156-msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
3157-msgstr "Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s obsahuje %(value)s"
3158-
3159-#: core/validators.py:294
3160-#, python-format
3161-msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
3162+#: utils/translation/trans_real.py:380
3163+msgid "YEAR_MONTH_FORMAT"
3164 msgstr ""
3165-"Toto pole musí byť vyplnené tak, že %(field)s nesmie obsahovať %(value)s"
3166 
3167-#: core/validators.py:313
3168-msgid "Duplicate values are not allowed."
3169-msgstr "Duplicitné hodnoty nie sú povolené."
3170-
3171-#: core/validators.py:336
3172-#, python-format
3173-msgid "This value must be a power of %s."
3174-msgstr "Táto hodnota musí byť mocninou  %s."
3175-
3176-#: core/validators.py:347
3177-msgid "Please enter a valid decimal number."
3178-msgstr "Prosím vlož platné desiatkové číslo. "
3179-
3180-#: core/validators.py:349
3181-#, python-format
3182-msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
3183-msgid_plural ""
3184-"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
3185-msgstr[0] "Prosím vlož platné desiatkové číslo s najviac %s číslicou."
3186-msgstr[1] "Prosím vlož platné desiatkové číslo s najviac %s číslicami."
3187-
3188-#: core/validators.py:352
3189-#, python-format
3190-msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
3191-msgid_plural ""
3192-"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
3193-msgstr[0] "Prosím vlož platné desatinné číslo s najviac %s desatinným miestom."
3194-msgstr[1] ""
3195-"Prosím vlož platné desatinné číslo s najviac %s desatinnými miestami."
3196-
3197-#: core/validators.py:362
3198-#, python-format
3199-msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
3200-msgstr "Presvedč sa, že posielaný súbor nemá menej ako %s bytov."
3201-
3202-#: core/validators.py:363
3203-#, python-format
3204-msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
3205-msgstr "Presvedč sa, že posielaný súbor nemá viac ako %s bytov."
3206-
3207-#: core/validators.py:376
3208-msgid "The format for this field is wrong."
3209-msgstr "Formát pre toto pole je chybný."
3210-
3211-#: core/validators.py:391
3212-msgid "This field is invalid."
3213-msgstr "Toto pole nie je platné."
3214-
3215-#: core/validators.py:426
3216-#, python-format
3217-msgid "Could not retrieve anything from %s."
3218-msgstr "Nič som nemohol získať z %s."
3219-
3220-#: core/validators.py:429
3221-#, python-format
3222-msgid ""
3223-"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
3224+#: utils/translation/trans_real.py:381
3225+msgid "MONTH_DAY_FORMAT"
3226 msgstr ""
3227-" URL %(url)s vrátilo neplatnú hlavičku  Content-Type  '%(contenttype)s'."
3228 
3229-#: core/validators.py:462
3230-#, python-format
3231-msgid ""
3232-"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
3233-"\"%(start)s\".)"
3234-msgstr ""
3235-"Prosím zavri nezavretý  %(tag)s popisovač v riadku %(line)s. (Riadok začína "
3236-"s  \"%(start)s\".)"
3237-
3238-#: core/validators.py:466
3239-#, python-format
3240-msgid ""
3241-"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
3242-"starts with \"%(start)s\".)"
3243-msgstr ""
3244-"Nejaký text začínajúci na riadku %(line)s nie je povolený v tomto kontexte. "
3245-"(Riadok začína s \"%(start)s\".)"
3246-
3247-#: core/validators.py:471
3248-#, python-format
3249-msgid ""
3250-"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
3251-"(start)s\".)"
3252-msgstr ""
3253-"\"%(attr)s\" na riadku %(line)s je neplatný atribút. (Riadok začína s \"%"
3254-"(start)s\".)"
3255-
3256-#: core/validators.py:476
3257-#, python-format
3258-msgid ""
3259-"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
3260-"(start)s\".)"
3261-msgstr ""
3262-"\"<%(tag)s>\" na riadku %(line)s je neplatný popisovač. (Riadok začína s \"%"
3263-"(start)s\".)"
3264-
3265-#: core/validators.py:480
3266-#, python-format
3267-msgid ""
3268-"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
3269-"starts with \"%(start)s\".)"
3270-msgstr ""
3271-"Popisovaču na riadku %(line)s chýba jeden alebo viac atribútov. (Riadok "
3272-"začína s \"%(start)s\".)"
3273-
3274-#: core/validators.py:485
3275-#, python-format
3276-msgid ""
3277-"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
3278-"starts with \"%(start)s\".)"
3279-msgstr ""
3280-"Atribút \"%(attr)s\" na riadku %(line)s má neplatnú hodnotu. (Riadok začína "
3281-"s \"%(start)s\".)"
3282-
3283-#: template/defaultfilters.py:383
3284+#: template/defaultfilters.py:491
3285 msgid "yes,no,maybe"
3286-msgstr "ano,nie,možno"
3287+msgstr "áno,nie,možno"
3288 
3289-#~ msgid "Comment"
3290-#~ msgstr "Komentár"
3291-
3292-#~ msgid "Comments"
3293-#~ msgstr "Komentáre"
3294-
3295-#~ msgid "Delete this file."
3296-#~ msgstr "Vymaž tento súbor."
3297-
3298-#~ msgid "label"
3299-#~ msgstr "popis"
3300-
3301-#~ msgid "package"
3302-#~ msgstr "balík"
3303-
3304-#~ msgid "packages"
3305-#~ msgstr "balíky"
3306-
3307-#~ msgid "String (up to 50)"
3308-#~ msgstr "Reťazec (do 50 )"
3309Index: djangojs.po
3310===================================================================
3311--- djangojs.po (revision 4880)
3312+++ djangojs.po (working copy)
3313@@ -1,20 +1,15 @@
3314-# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
3315-# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
3316-# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
3317-# VLADO LABATH  <vlado@labath.org>, 2005.
3318-#
3319-#, fuzzy
3320+#
3321 msgid ""
3322 msgstr ""
3323-"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
3324+"Project-Id-Version: Django 1.0\n"
3325 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
3326-"POT-Creation-Date: 2005-12-18 19:38-0500\n"
3327-"PO-Revision-Date: 2005-12-18 19:26-0500\n"
3328-"Last-Translator: VLADO LABATH  <vlado@labath.org>\n"
3329-"Language-Team: LANGUAGE <sk@li.org>\n"
3330+"POT-Creation-Date: 2007-04-01 19:21+0200\n"
3331+"PO-Revision-Date: 2007-04-03 21:48+0200\n"
3332+"Last-Translator:  <>\n"
3333+"Language-Team: \n"
3334 "MIME-Version: 1.0\n"
3335-"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
3336-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
3337+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
3338+"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
3339 
3340 #: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:33
3341 #, perl-format
3342@@ -23,15 +18,15 @@
3343 
3344 #: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:41
3345 msgid "Choose all"
3346-msgstr "Vyber všetko"
3347+msgstr "Vybrať všetko"
3348 
3349 #: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:46
3350 msgid "Add"
3351-msgstr "Pridaj"
3352+msgstr "Pridať"
3353 
3354 #: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:48
3355 msgid "Remove"
3356-msgstr "Vymaž"
3357+msgstr "Vymazať"
3358 
3359 #: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:53
3360 #, perl-format
3361@@ -40,13 +35,13 @@
3362 
3363 #: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:54
3364 msgid "Select your choice(s) and click "
3365-msgstr "Vyber si svoju voľbu a klikni"
3366+msgstr "Vyberte položku a kliknite"
3367 
3368 #: contrib/admin/media/js/SelectFilter2.js:59
3369 msgid "Clear all"
3370-msgstr "Vyčisti všetko"
3371+msgstr "Odstrániť vybrané"
3372 
3373-#: contrib/admin/media/js/dateparse.js:26
3374+#: contrib/admin/media/js/dateparse.js:32
3375 #: contrib/admin/media/js/calendar.js:24
3376 msgid ""
3377 "January February March April May June July August September October November "
3378@@ -55,7 +50,7 @@
3379 "Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November "
3380 "December"
3381 
3382-#: contrib/admin/media/js/dateparse.js:27
3383+#: contrib/admin/media/js/dateparse.js:33
3384 msgid "Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday"
3385 msgstr "Nedeľa Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok Sobota"
3386 
3387@@ -63,49 +58,59 @@
3388 msgid "S M T W T F S"
3389 msgstr "N P U S Š P S"
3390 
3391-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:45
3392-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:80
3393+#: contrib/admin/media/js/admin/CollapsedFieldsets.js:34
3394+#: contrib/admin/media/js/admin/CollapsedFieldsets.js:72
3395+msgid "Show"
3396+msgstr "Zobraziť"
3397+
3398+#: contrib/admin/media/js/admin/CollapsedFieldsets.js:63
3399+msgid "Hide"
3400+msgstr "Skryť"
3401+
3402+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:47
3403+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:81
3404 msgid "Now"
3405 msgstr "Práve teraz"
3406 
3407-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:48
3408+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:51
3409 msgid "Clock"
3410 msgstr "Hodiny"
3411 
3412-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:77
3413+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:78
3414 msgid "Choose a time"
3415-msgstr "Vyber čas"
3416+msgstr "Vybrať čas"
3417 
3418-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:81
3419+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:82
3420 msgid "Midnight"
3421 msgstr "Polnoc"
3422 
3423-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:82
3424+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:83
3425 msgid "6 a.m."
3426 msgstr "6 ráno"
3427 
3428-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:83
3429+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:84
3430 msgid "Noon"
3431 msgstr "Poludnie"
3432 
3433-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:87
3434-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:168
3435+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:88
3436+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:183
3437 msgid "Cancel"
3438-msgstr "Zruš"
3439+msgstr "Zrušiť"
3440 
3441-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:111
3442-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:162
3443+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:128
3444+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:177
3445 msgid "Today"
3446 msgstr "Dnes"
3447 
3448-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:114
3449+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:132
3450 msgid "Calendar"
3451 msgstr "Kalendár"
3452 
3453-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:160
3454+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:175
3455 msgid "Yesterday"
3456 msgstr "Včera"
3457 
3458-#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:164
3459+#: contrib/admin/media/js/admin/DateTimeShortcuts.js:179
3460 msgid "Tomorrow"
3461 msgstr "Zajtra"
3462+