Ticket #2282: urlify-i18n-patch.diff

File urlify-i18n-patch.diff, 3.2 KB (added by David Larlet, 12 years ago)

from http://groups.google.com/group/django-users/browse_thread/thread/6942f87bed76a536/71becdf794a900ab?lnk=gst&q=urlify.js&rnum=1#71becdf794a900ab

 • django/contrib/admin/media/js/urlify.js

   
   1function replAccents(s)
   2{
   3    // Replacement lists based on article in Wikipedia,
   4    // http://en.wikipedia.org/wiki/Latin_Unicode
   5    // from and to strings must have same number of characters
   6    var from = 'ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝßàáâãäåæçèéêëìíîï';
   7    var to   = 'AAAAAAECEEEEIIIIDNOOOOOOUUUUYSaaaaaaaceeeeiiii';
   8    from += 'ñòóôõöøùúûüýÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģ';
   9    to   += 'noooooouuuuyyaaaaaaccccccccddddeeeeeeeeeegggggggg';
   10    from += 'ĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘř';
   11    to   += 'hhhhiiiiiiiiiijjkkkllllllllllnnnnnnnnnoooooooorrrrrr';
   12    from += 'ŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƂƃƄƅƇƈƉƊƐƑƒƓƔ';
   13    to   += 'ssssssssttttttuuuuuuuuuuuuwwyyyzzzzzzfbbbbbccddeffgv';
   14    from += 'ƖƗƘƙƚƝƞƟƠƤƦƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩ';
   15    to   += 'likklnnoopettttuuuuyyzzaaiioouuuuuuuuuueaaaaeeggggkk';
   16    from += 'ǪǫǬǭǰǴǵǷǸǹǺǻǼǽǾǿȀȁȂȃȄȅȆȇȈȉȊȋȌȍȎȏȐȑȒȓȔȕȖȗȘșȚțȞȟȤȥȦȧȨȩ';
   17    to   += 'oooojggpnnaaeeooaaaaeeeeiiiioooorrrruuuusstthhzzaaee';
   18    from += 'ȪȫȬȭȮȯȰȱȲȳḀḁḂḃḄḅḆḇḈḉḊḋḌḍḎḏḐḑḒḓḔḕḖḗḘḙḚḛḜḝḞḟḠḡḢḣḤḥḦḧḨḩḪḫ';
   19    to   += 'ooooooooyyaabbbbbbccddddddddddeeeeeeeeeeffgghhhhhhhhhh';
   20    from += 'ḬḭḮḯḰḱḲḳḴḵḶḷḸḹḺḻḼḽḾḿṀṁṂṃṄṅṆṇṈṉṊṋṌṍṎṏṐṑṒṓṔṕṖṗṘṙṚṛṜṝṞṟ';
   21    to   += 'iiiikkkkkkllllllllmmmmmmnnnnnnnnoooooooopppprrrrrrrr';
   22    from += 'ṠṡṢṣṤṥṦṧṨṩṪṫṬṭṮṯṰṱṲṳṴṵṶṷṸṹṺṻṼṽṾṿẀẁẂẃẄẅẆẇẈẉẊẋẌẍẎẏẐẑẒẓẔẕ';
   23    to   += 'ssssssssssttttttttuuuuuuuuuuvvvvwwwwwwwwwwxxxxxyzzzzzz';
   24    from += 'ẖẗẘẙẚẛẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệỈỉỊị';
   25    to   += 'htwyafaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaeeeeeeeeeeeeeeeeiiii';
   26    from += 'ỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợỤụỦủỨứỪừỬửỮữỰựỲỳỴỵỶỷỸỹ';
   27    to   += 'oooooooooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuyyyyyyyy';
   28
   29    for (var i = 0; i != s.length; i++) {
   30        var x = from.indexOf(s[i]);
   31        if (x != -1) {
   32            r = new RegExp(from[x], 'g');
   33            s = s.replace(r, to[x]);
   34        }
   35    }
   36    return s;
   37}
   38
  139function URLify(s, num_chars) {
   40    s = replAccents(s);
  241    // changes, e.g., "Petty theft" to "petty_theft"
  342    // remove all these words from the string before urlifying
  443    removelist = ["a", "an", "as", "at", "before", "but", "by", "for", "from",
Back to Top