Ticket #19194: init_data.xml

File init_data.xml, 115.3 KB (added by tony.li@…, 5 years ago)

fixture by dumpdata --format=xml

Line 
1<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
2<django-objects version="1.0"><object pk="24" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">branch</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">branch</field></object><object pk="29" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">category</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">category</field></object><object pk="21" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">compan y_addr</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">company_addr</field></object><object pk="20" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">compan y_brand</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">company_brand</field></object><object pk="27" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">compan y_comment</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">company_comment</field></object><object pk="22" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">compan y_suppor t_img</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">company_support_img</field></object><object pk="19" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">company</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">company</field></object><object pk="4" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">content type</field><field type="CharField" name="app_label">contenttypes</field><field type="CharField" name="model">contenttype</field></object><object pk="35" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">custome r_address</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">customer_address</field></object><object pk="9" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">emai l_template</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">email_template</field></object><object pk="30" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">followship</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">followship</field></object><object pk="2" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">group</field><field type="CharField" name="app_label">auth</field><field type="CharField" name="model">group</field></object><object pk="23" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">img</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">img</field></object><object pk="34" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">locatio n_mapping</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">location_mapping</field></object><object pk="8" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">log entry</field><field type="CharField" name="app_label">admin</field><field type="CharField" name="model">logentry</field></object><object pk="7" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">migration history</field><field type="CharField" name="app_label">south</field><field type="CharField" name="model">migrationhistory</field></object><object pk="12" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">order</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">order</field></object><object pk="1" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">permission</field><field type="CharField" name="app_label">auth</field><field type="CharField" name="model">permission</field></object><object pk="28" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">produc t_comment</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">product_comment</field></object><object pk="16" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">produc t_siz e_detail</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">product_size_detail</field></object><object pk="18" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">produc t_stock</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">product_stock</field></object><object pk="15" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">product</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">product</field></object><object pk="10" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">purchas e_order</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">purchase_order</field></object><object pk="25" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">p_comment</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">p_comment</field></object><object pk="32" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">recommen d_company</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">recommend_company</field></object><object pk="31" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">recommen d_product</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">recommend_product</field></object><object pk="17" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">refun d_notices</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">refund_notices</field></object><object pk="13" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">sale s_product</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">sales_product</field></object><object pk="11" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">sales</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">sales</field></object><object pk="5" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">session</field><field type="CharField" name="app_label">sessions</field><field type="CharField" name="model">session</field></object><object pk="33" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">shippmen t_costing</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">shippment_costing</field></object><object pk="6" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">site</field><field type="CharField" name="app_label">sites</field><field type="CharField" name="model">site</field></object><object pk="26" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">s_comment</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">s_comment</field></object><object pk="3" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">user</field><field type="CharField" name="app_label">auth</field><field type="CharField" name="model">user</field></object><object pk="14" model="contenttypes.contenttype"><field type="CharField" name="name">userprofile</field><field type="CharField" name="app_label">myNew</field><field type="CharField" name="model">userprofile</field></object><object pk="66f3f82b01d47568136375589e9aefee" model="sessions.session"><field type="TextField" name="session_data">ZmU0YzJhMzRkMzY1OTJkZjUxZThlYTEyOWQ4MTljMGZiNzMyMzczMTqAAn1xAShVEl9hdXRoX3Vz
3ZXJfYmFja2VuZHECVSlkamFuZ28uY29udHJpYi5hdXRoLmJhY2tlbmRzLk1vZGVsQmFja2VuZHED
4VQ1fYXV0aF91c2VyX2lkcQSKAQF1Lg==
5</field><field type="DateTimeField" name="expire_date">2012-11-09T12:50:16+00:00</field></object><object pk="e68d97431b6de60f35223290d65668fc" model="sessions.session"><field type="TextField" name="session_data">NTZhMzc5ZTc2NTAxOTg3MDIwYmVhMWQ0MTliYzQ4OGU0YThlMjFmZDqAAn1xAS4=
6</field><field type="DateTimeField" name="expire_date">2012-11-08T20:07:58+00:00</field></object><object pk="1" model="sites.site"><field type="CharField" name="domain">example.com</field><field type="CharField" name="name">example.com</field></object><object pk="1" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Men</field><field type="CharField" name="DIS_NAME">男裝</field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel"><None></None></field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">False</field></object><object pk="7" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Women</field><field type="CharField" name="DIS_NAME">女裝</field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel"><None></None></field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">False</field></object><object pk="13" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Babies</field><field type="CharField" name="DIS_NAME">嬰兒用品</field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel"><None></None></field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">True</field></object><object pk="19" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Gift</field><field type="CharField" name="DIS_NAME">禮品</field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel"><None></None></field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">True</field></object><object pk="2" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Clothes</field><field type="CharField" name="DIS_NAME"> 衫</field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel">1</field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">False</field></object><object pk="8" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Clothes</field><field type="CharField" name="DIS_NAME"> 衫</field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel">7</field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">False</field></object><object pk="3" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Jeans</field><field type="CharField" name="DIS_NAME"></field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel">1</field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">False</field></object><object pk="9" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Jeans</field><field type="CharField" name="DIS_NAME"></field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel">7</field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">False</field></object><object pk="4" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Shoes</field><field type="CharField" name="DIS_NAME"></field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel">1</field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">False</field></object><object pk="10" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Shoes</field><field type="CharField" name="DIS_NAME"></field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel">7</field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">False</field></object><object pk="5" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Bags</field><field type="CharField" name="DIS_NAME"></field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel">1</field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">False</field></object><object pk="11" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Bags</field><field type="CharField" name="DIS_NAME"></field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel">7</field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">False</field></object><object pk="6" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Others</field><field type="CharField" name="DIS_NAME">其他</field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel">1</field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">False</field></object><object pk="12" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Others</field><field type="CharField" name="DIS_NAME">其他</field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel">7</field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">False</field></object><object pk="14" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Clothes</field><field type="CharField" name="DIS_NAME">服裝</field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel">13</field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">True</field></object><object pk="15" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Toys</field><field type="CharField" name="DIS_NAME">玩具</field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel">13</field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">True</field></object><object pk="16" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Learning</field><field type="CharField" name="DIS_NAME">教學素材</field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel">13</field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">True</field></object><object pk="17" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">food</field><field type="CharField" name="DIS_NAME">食品</field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel">13</field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">True</field></object><object pk="18" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Others</field><field type="CharField" name="DIS_NAME">其他</field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel">13</field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">True</field></object><object pk="20" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Jewellery</field><field type="CharField" name="DIS_NAME">首飾</field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel">19</field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">True</field></object><object pk="21" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Watches</field><field type="CharField" name="DIS_NAME">手錶</field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel">19</field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">True</field></object><object pk="22" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Accessories</field><field type="CharField" name="DIS_NAME">精品</field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel">19</field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">True</field></object><object pk="23" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Souvenirs</field><field type="CharField" name="DIS_NAME">紀念品</field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel">19</field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">True</field></object><object pk="24" model="myNew.category"><field type="CharField" name="NAME">Others</field><field type="CharField" name="DIS_NAME">其他</field><field to="myNew.category" name="PARENT" rel="ManyToOneRel">19</field><field type="BooleanField" name="IS_DELETE">True</field></object><object pk="1" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">0.50</field><field type="IntegerField" name="COST">26</field></object><object pk="2" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">1.00</field><field type="IntegerField" name="COST">30</field></object><object pk="3" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">1.50</field><field type="IntegerField" name="COST">34</field></object><object pk="4" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">2.00</field><field type="IntegerField" name="COST">38</field></object><object pk="5" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">2.50</field><field type="IntegerField" name="COST">42</field></object><object pk="6" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">3.00</field><field type="IntegerField" name="COST">46</field></object><object pk="7" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">3.50</field><field type="IntegerField" name="COST">52</field></object><object pk="8" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">4.00</field><field type="IntegerField" name="COST">58</field></object><object pk="9" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">4.50</field><field type="IntegerField" name="COST">64</field></object><object pk="10" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">5.00</field><field type="IntegerField" name="COST">70</field></object><object pk="11" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">5.50</field><field type="IntegerField" name="COST">76</field></object><object pk="12" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">6.00</field><field type="IntegerField" name="COST">82</field></object><object pk="13" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">6.50</field><field type="IntegerField" name="COST">88</field></object><object pk="14" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">7.00</field><field type="IntegerField" name="COST">94</field></object><object pk="15" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">7.50</field><field type="IntegerField" name="COST">100</field></object><object pk="16" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">8.00</field><field type="IntegerField" name="COST">106</field></object><object pk="17" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">8.50</field><field type="IntegerField" name="COST">112</field></object><object pk="18" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">9.00</field><field type="IntegerField" name="COST">118</field></object><object pk="19" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">9.50</field><field type="IntegerField" name="COST">124</field></object><object pk="20" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">10.00</field><field type="IntegerField" name="COST">130</field></object><object pk="21" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">10.50</field><field type="IntegerField" name="COST">136</field></object><object pk="22" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">11.00</field><field type="IntegerField" name="COST">142</field></object><object pk="23" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">11.50</field><field type="IntegerField" name="COST">148</field></object><object pk="24" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">12.00</field><field type="IntegerField" name="COST">154</field></object><object pk="25" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">12.50</field><field type="IntegerField" name="COST">160</field></object><object pk="26" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">13.00</field><field type="IntegerField" name="COST">166</field></object><object pk="27" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">13.50</field><field type="IntegerField" name="COST">172</field></object><object pk="28" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">14.00</field><field type="IntegerField" name="COST">178</field></object><object pk="29" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">14.50</field><field type="IntegerField" name="COST">184</field></object><object pk="30" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">15.00</field><field type="IntegerField" name="COST">190</field></object><object pk="31" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">15.50</field><field type="IntegerField" name="COST">196</field></object><object pk="32" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">16.00</field><field type="IntegerField" name="COST">202</field></object><object pk="33" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">16.50</field><field type="IntegerField" name="COST">208</field></object><object pk="34" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">17.00</field><field type="IntegerField" name="COST">214</field></object><object pk="35" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">17.50</field><field type="IntegerField" name="COST">220</field></object><object pk="36" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">18.00</field><field type="IntegerField" name="COST">226</field></object><object pk="37" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">18.50</field><field type="IntegerField" name="COST">232</field></object><object pk="38" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">19.00</field><field type="IntegerField" name="COST">238</field></object><object pk="39" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">19.50</field><field type="IntegerField" name="COST">244</field></object><object pk="40" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">20.00</field><field type="IntegerField" name="COST">14</field></object><object pk="41" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">100.00</field><field type="IntegerField" name="COST">14</field></object><object pk="42" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">macau</field><field type="DecimalField" name="KG">300.00</field><field type="IntegerField" name="COST">13</field></object><object pk="43" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">0.50</field><field type="IntegerField" name="COST">45</field></object><object pk="44" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">1.00</field><field type="IntegerField" name="COST">47</field></object><object pk="45" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">1.50</field><field type="IntegerField" name="COST">49</field></object><object pk="46" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">2.00</field><field type="IntegerField" name="COST">55</field></object><object pk="47" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">2.50</field><field type="IntegerField" name="COST">61</field></object><object pk="48" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">3.00</field><field type="IntegerField" name="COST">69</field></object><object pk="49" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">3.50</field><field type="IntegerField" name="COST">74</field></object><object pk="50" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">4.00</field><field type="IntegerField" name="COST">79</field></object><object pk="51" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">4.50</field><field type="IntegerField" name="COST">84</field></object><object pk="52" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">5.00</field><field type="IntegerField" name="COST">89</field></object><object pk="53" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">5.50</field><field type="IntegerField" name="COST">101</field></object><object pk="54" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">6.00</field><field type="IntegerField" name="COST">113</field></object><object pk="55" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">6.50</field><field type="IntegerField" name="COST">125</field></object><object pk="56" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">7.00</field><field type="IntegerField" name="COST">137</field></object><object pk="57" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">7.50</field><field type="IntegerField" name="COST">149</field></object><object pk="58" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">8.00</field><field type="IntegerField" name="COST">161</field></object><object pk="59" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">8.50</field><field type="IntegerField" name="COST">176</field></object><object pk="60" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">9.00</field><field type="IntegerField" name="COST">191</field></object><object pk="61" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">9.50</field><field type="IntegerField" name="COST">206</field></object><object pk="62" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">10.00</field><field type="IntegerField" name="COST">221</field></object><object pk="63" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">10.50</field><field type="IntegerField" name="COST">236</field></object><object pk="64" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">11.00</field><field type="IntegerField" name="COST">251</field></object><object pk="65" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">11.50</field><field type="IntegerField" name="COST">266</field></object><object pk="66" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">12.00</field><field type="IntegerField" name="COST">281</field></object><object pk="67" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">12.50</field><field type="IntegerField" name="COST">296</field></object><object pk="68" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">13.00</field><field type="IntegerField" name="COST">311</field></object><object pk="69" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">13.50</field><field type="IntegerField" name="COST">326</field></object><object pk="70" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">14.00</field><field type="IntegerField" name="COST">341</field></object><object pk="71" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">14.50</field><field type="IntegerField" name="COST">356</field></object><object pk="72" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">15.00</field><field type="IntegerField" name="COST">371</field></object><object pk="73" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">15.50</field><field type="IntegerField" name="COST">386</field></object><object pk="74" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">16.00</field><field type="IntegerField" name="COST">401</field></object><object pk="75" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">16.50</field><field type="IntegerField" name="COST">416</field></object><object pk="76" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">17.00</field><field type="IntegerField" name="COST">431</field></object><object pk="77" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">17.50</field><field type="IntegerField" name="COST">446</field></object><object pk="78" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">18.00</field><field type="IntegerField" name="COST">461</field></object><object pk="79" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">18.50</field><field type="IntegerField" name="COST">476</field></object><object pk="80" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">19.00</field><field type="IntegerField" name="COST">491</field></object><object pk="81" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">19.50</field><field type="IntegerField" name="COST">506</field></object><object pk="82" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">20.00</field><field type="IntegerField" name="COST">25</field></object><object pk="83" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">100.00</field><field type="IntegerField" name="COST">25</field></object><object pk="84" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">southchina</field><field type="DecimalField" name="KG">300.00</field><field type="IntegerField" name="COST">25</field></object><object pk="85" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">0.50</field><field type="IntegerField" name="COST">50</field></object><object pk="86" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">1.00</field><field type="IntegerField" name="COST">55</field></object><object pk="87" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">1.50</field><field type="IntegerField" name="COST">60</field></object><object pk="88" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">2.00</field><field type="IntegerField" name="COST">70</field></object><object pk="89" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">2.50</field><field type="IntegerField" name="COST">80</field></object><object pk="90" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">3.00</field><field type="IntegerField" name="COST">94</field></object><object pk="91" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">3.50</field><field type="IntegerField" name="COST">104</field></object><object pk="92" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">4.00</field><field type="IntegerField" name="COST">114</field></object><object pk="93" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">4.50</field><field type="IntegerField" name="COST">124</field></object><object pk="94" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">5.00</field><field type="IntegerField" name="COST">134</field></object><object pk="95" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">5.50</field><field type="IntegerField" name="COST">152</field></object><object pk="96" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">6.00</field><field type="IntegerField" name="COST">170</field></object><object pk="97" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">6.50</field><field type="IntegerField" name="COST">188</field></object><object pk="98" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">7.00</field><field type="IntegerField" name="COST">206</field></object><object pk="99" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">7.50</field><field type="IntegerField" name="COST">224</field></object><object pk="100" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">8.00</field><field type="IntegerField" name="COST">242</field></object><object pk="101" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">8.50</field><field type="IntegerField" name="COST">261</field></object><object pk="102" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">9.00</field><field type="IntegerField" name="COST">280</field></object><object pk="103" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">9.50</field><field type="IntegerField" name="COST">299</field></object><object pk="104" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">10.00</field><field type="IntegerField" name="COST">318</field></object><object pk="105" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">10.50</field><field type="IntegerField" name="COST">337</field></object><object pk="106" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">11.00</field><field type="IntegerField" name="COST">356</field></object><object pk="107" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">11.50</field><field type="IntegerField" name="COST">375</field></object><object pk="108" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">12.00</field><field type="IntegerField" name="COST">394</field></object><object pk="109" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">12.50</field><field type="IntegerField" name="COST">413</field></object><object pk="110" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">13.00</field><field type="IntegerField" name="COST">432</field></object><object pk="111" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">13.50</field><field type="IntegerField" name="COST">451</field></object><object pk="112" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">14.00</field><field type="IntegerField" name="COST">470</field></object><object pk="113" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">14.50</field><field type="IntegerField" name="COST">489</field></object><object pk="114" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">15.00</field><field type="IntegerField" name="COST">508</field></object><object pk="115" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">15.50</field><field type="IntegerField" name="COST">527</field></object><object pk="116" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">16.00</field><field type="IntegerField" name="COST">546</field></object><object pk="117" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">16.50</field><field type="IntegerField" name="COST">565</field></object><object pk="118" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">17.00</field><field type="IntegerField" name="COST">584</field></object><object pk="119" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">17.50</field><field type="IntegerField" name="COST">603</field></object><object pk="120" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">18.00</field><field type="IntegerField" name="COST">622</field></object><object pk="121" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">18.50</field><field type="IntegerField" name="COST">641</field></object><object pk="122" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">19.00</field><field type="IntegerField" name="COST">660</field></object><object pk="123" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">19.50</field><field type="IntegerField" name="COST">679</field></object><object pk="124" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">20.00</field><field type="IntegerField" name="COST">34</field></object><object pk="125" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">100.00</field><field type="IntegerField" name="COST">34</field></object><object pk="126" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastchina</field><field type="DecimalField" name="KG">300.00</field><field type="IntegerField" name="COST">34</field></object><object pk="127" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">0.50</field><field type="IntegerField" name="COST">51</field></object><object pk="128" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">1.00</field><field type="IntegerField" name="COST">57</field></object><object pk="129" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">1.50</field><field type="IntegerField" name="COST">63</field></object><object pk="130" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">2.00</field><field type="IntegerField" name="COST">75</field></object><object pk="131" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">2.50</field><field type="IntegerField" name="COST">87</field></object><object pk="132" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">3.00</field><field type="IntegerField" name="COST">106</field></object><object pk="133" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">3.50</field><field type="IntegerField" name="COST">118</field></object><object pk="134" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">4.00</field><field type="IntegerField" name="COST">130</field></object><object pk="135" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">4.50</field><field type="IntegerField" name="COST">142</field></object><object pk="136" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">5.00</field><field type="IntegerField" name="COST">154</field></object><object pk="137" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">5.50</field><field type="IntegerField" name="COST">175</field></object><object pk="138" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">6.00</field><field type="IntegerField" name="COST">196</field></object><object pk="139" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">6.50</field><field type="IntegerField" name="COST">217</field></object><object pk="140" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">7.00</field><field type="IntegerField" name="COST">238</field></object><object pk="141" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">7.50</field><field type="IntegerField" name="COST">259</field></object><object pk="142" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">8.00</field><field type="IntegerField" name="COST">280</field></object><object pk="143" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">8.50</field><field type="IntegerField" name="COST">301</field></object><object pk="144" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">9.00</field><field type="IntegerField" name="COST">322</field></object><object pk="145" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">9.50</field><field type="IntegerField" name="COST">343</field></object><object pk="146" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">10.00</field><field type="IntegerField" name="COST">364</field></object><object pk="147" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">10.50</field><field type="IntegerField" name="COST">385</field></object><object pk="148" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">11.00</field><field type="IntegerField" name="COST">406</field></object><object pk="149" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">11.50</field><field type="IntegerField" name="COST">427</field></object><object pk="150" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">12.00</field><field type="IntegerField" name="COST">448</field></object><object pk="151" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">12.50</field><field type="IntegerField" name="COST">469</field></object><object pk="152" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">13.00</field><field type="IntegerField" name="COST">490</field></object><object pk="153" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">13.50</field><field type="IntegerField" name="COST">511</field></object><object pk="154" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">14.00</field><field type="IntegerField" name="COST">532</field></object><object pk="155" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">14.50</field><field type="IntegerField" name="COST">553</field></object><object pk="156" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">15.00</field><field type="IntegerField" name="COST">574</field></object><object pk="157" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">15.50</field><field type="IntegerField" name="COST">595</field></object><object pk="158" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">16.00</field><field type="IntegerField" name="COST">616</field></object><object pk="159" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">16.50</field><field type="IntegerField" name="COST">637</field></object><object pk="160" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">17.00</field><field type="IntegerField" name="COST">658</field></object><object pk="161" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">17.50</field><field type="IntegerField" name="COST">679</field></object><object pk="162" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">18.00</field><field type="IntegerField" name="COST">700</field></object><object pk="163" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">18.50</field><field type="IntegerField" name="COST">721</field></object><object pk="164" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">19.00</field><field type="IntegerField" name="COST">742</field></object><object pk="165" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">19.50</field><field type="IntegerField" name="COST">763</field></object><object pk="166" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">20.00</field><field type="IntegerField" name="COST">39</field></object><object pk="167" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">100.00</field><field type="IntegerField" name="COST">39</field></object><object pk="168" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">northchina</field><field type="DecimalField" name="KG">300.00</field><field type="IntegerField" name="COST">39</field></object><object pk="169" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">0.50</field><field type="IntegerField" name="COST">44</field></object><object pk="170" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">1.00</field><field type="IntegerField" name="COST">57</field></object><object pk="171" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">1.50</field><field type="IntegerField" name="COST">70</field></object><object pk="172" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">2.00</field><field type="IntegerField" name="COST">83</field></object><object pk="173" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">2.50</field><field type="IntegerField" name="COST">96</field></object><object pk="174" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">3.00</field><field type="IntegerField" name="COST">112</field></object><object pk="175" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">3.50</field><field type="IntegerField" name="COST">128</field></object><object pk="176" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">4.00</field><field type="IntegerField" name="COST">144</field></object><object pk="177" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">4.50</field><field type="IntegerField" name="COST">160</field></object><object pk="178" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">5.00</field><field type="IntegerField" name="COST">176</field></object><object pk="179" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">5.50</field><field type="IntegerField" name="COST">192</field></object><object pk="180" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">6.00</field><field type="IntegerField" name="COST">208</field></object><object pk="181" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">6.50</field><field type="IntegerField" name="COST">224</field></object><object pk="182" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">7.00</field><field type="IntegerField" name="COST">240</field></object><object pk="183" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">7.50</field><field type="IntegerField" name="COST">256</field></object><object pk="184" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">8.00</field><field type="IntegerField" name="COST">272</field></object><object pk="185" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">8.50</field><field type="IntegerField" name="COST">288</field></object><object pk="186" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">9.00</field><field type="IntegerField" name="COST">304</field></object><object pk="187" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">9.50</field><field type="IntegerField" name="COST">320</field></object><object pk="188" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">10.00</field><field type="IntegerField" name="COST">336</field></object><object pk="189" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">10.50</field><field type="IntegerField" name="COST">352</field></object><object pk="190" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">11.00</field><field type="IntegerField" name="COST">368</field></object><object pk="191" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">11.50</field><field type="IntegerField" name="COST">384</field></object><object pk="192" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">12.00</field><field type="IntegerField" name="COST">400</field></object><object pk="193" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">12.50</field><field type="IntegerField" name="COST">416</field></object><object pk="194" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">13.00</field><field type="IntegerField" name="COST">432</field></object><object pk="195" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">13.50</field><field type="IntegerField" name="COST">448</field></object><object pk="196" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">14.00</field><field type="IntegerField" name="COST">464</field></object><object pk="197" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">14.50</field><field type="IntegerField" name="COST">480</field></object><object pk="198" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">15.00</field><field type="IntegerField" name="COST">496</field></object><object pk="199" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">15.50</field><field type="IntegerField" name="COST">512</field></object><object pk="200" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">16.00</field><field type="IntegerField" name="COST">528</field></object><object pk="201" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">16.50</field><field type="IntegerField" name="COST">544</field></object><object pk="202" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">17.00</field><field type="IntegerField" name="COST">560</field></object><object pk="203" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">17.50</field><field type="IntegerField" name="COST">576</field></object><object pk="204" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">18.00</field><field type="IntegerField" name="COST">592</field></object><object pk="205" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">18.50</field><field type="IntegerField" name="COST">608</field></object><object pk="206" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">19.00</field><field type="IntegerField" name="COST">624</field></object><object pk="207" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">19.50</field><field type="IntegerField" name="COST">640</field></object><object pk="208" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">20.00</field><field type="IntegerField" name="COST">34</field></object><object pk="209" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">100.00</field><field type="IntegerField" name="COST">34</field></object><object pk="210" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">taiwan</field><field type="DecimalField" name="KG">300.00</field><field type="IntegerField" name="COST">33</field></object><object pk="211" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">0.50</field><field type="IntegerField" name="COST">112</field></object><object pk="212" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">1.00</field><field type="IntegerField" name="COST">128</field></object><object pk="213" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">1.50</field><field type="IntegerField" name="COST">144</field></object><object pk="214" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">2.00</field><field type="IntegerField" name="COST">160</field></object><object pk="215" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">2.50</field><field type="IntegerField" name="COST">176</field></object><object pk="216" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">3.00</field><field type="IntegerField" name="COST">192</field></object><object pk="217" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">3.50</field><field type="IntegerField" name="COST">208</field></object><object pk="218" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">4.00</field><field type="IntegerField" name="COST">224</field></object><object pk="219" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">4.50</field><field type="IntegerField" name="COST">240</field></object><object pk="220" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">5.00</field><field type="IntegerField" name="COST">256</field></object><object pk="221" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">5.50</field><field type="IntegerField" name="COST">272</field></object><object pk="222" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">6.00</field><field type="IntegerField" name="COST">288</field></object><object pk="223" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">6.50</field><field type="IntegerField" name="COST">304</field></object><object pk="224" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">7.00</field><field type="IntegerField" name="COST">320</field></object><object pk="225" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">7.50</field><field type="IntegerField" name="COST">336</field></object><object pk="226" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">8.00</field><field type="IntegerField" name="COST">352</field></object><object pk="227" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">8.50</field><field type="IntegerField" name="COST">368</field></object><object pk="228" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">9.00</field><field type="IntegerField" name="COST">384</field></object><object pk="229" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">9.50</field><field type="IntegerField" name="COST">400</field></object><object pk="230" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">10.00</field><field type="IntegerField" name="COST">416</field></object><object pk="231" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">10.50</field><field type="IntegerField" name="COST">432</field></object><object pk="232" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">11.00</field><field type="IntegerField" name="COST">448</field></object><object pk="233" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">11.50</field><field type="IntegerField" name="COST">464</field></object><object pk="234" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">12.00</field><field type="IntegerField" name="COST">480</field></object><object pk="235" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">12.50</field><field type="IntegerField" name="COST">496</field></object><object pk="236" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">13.00</field><field type="IntegerField" name="COST">512</field></object><object pk="237" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">13.50</field><field type="IntegerField" name="COST">528</field></object><object pk="238" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">14.00</field><field type="IntegerField" name="COST">544</field></object><object pk="239" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">14.50</field><field type="IntegerField" name="COST">560</field></object><object pk="240" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">15.00</field><field type="IntegerField" name="COST">576</field></object><object pk="241" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">15.50</field><field type="IntegerField" name="COST">592</field></object><object pk="242" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">16.00</field><field type="IntegerField" name="COST">608</field></object><object pk="243" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">16.50</field><field type="IntegerField" name="COST">624</field></object><object pk="244" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">17.00</field><field type="IntegerField" name="COST">640</field></object><object pk="245" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">17.50</field><field type="IntegerField" name="COST">656</field></object><object pk="246" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">18.00</field><field type="IntegerField" name="COST">672</field></object><object pk="247" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">18.50</field><field type="IntegerField" name="COST">688</field></object><object pk="248" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">19.00</field><field type="IntegerField" name="COST">704</field></object><object pk="249" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">19.50</field><field type="IntegerField" name="COST">720</field></object><object pk="250" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">20.00</field><field type="IntegerField" name="COST">38</field></object><object pk="251" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">100.00</field><field type="IntegerField" name="COST">38</field></object><object pk="252" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">eastasia</field><field type="DecimalField" name="KG">300.00</field><field type="IntegerField" name="COST">36</field></object><object pk="253" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">0.50</field><field type="IntegerField" name="COST">180</field></object><object pk="254" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">1.00</field><field type="IntegerField" name="COST">205</field></object><object pk="255" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">1.50</field><field type="IntegerField" name="COST">230</field></object><object pk="256" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">2.00</field><field type="IntegerField" name="COST">255</field></object><object pk="257" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">2.50</field><field type="IntegerField" name="COST">280</field></object><object pk="258" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">3.00</field><field type="IntegerField" name="COST">320</field></object><object pk="259" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">3.50</field><field type="IntegerField" name="COST">345</field></object><object pk="260" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">4.00</field><field type="IntegerField" name="COST">370</field></object><object pk="261" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">4.50</field><field type="IntegerField" name="COST">395</field></object><object pk="262" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">5.00</field><field type="IntegerField" name="COST">420</field></object><object pk="263" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">5.50</field><field type="IntegerField" name="COST">445</field></object><object pk="264" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">6.00</field><field type="IntegerField" name="COST">470</field></object><object pk="265" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">6.50</field><field type="IntegerField" name="COST">495</field></object><object pk="266" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">7.00</field><field type="IntegerField" name="COST">520</field></object><object pk="267" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">7.50</field><field type="IntegerField" name="COST">545</field></object><object pk="268" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">8.00</field><field type="IntegerField" name="COST">570</field></object><object pk="269" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">8.50</field><field type="IntegerField" name="COST">595</field></object><object pk="270" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">9.00</field><field type="IntegerField" name="COST">620</field></object><object pk="271" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">9.50</field><field type="IntegerField" name="COST">645</field></object><object pk="272" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">10.00</field><field type="IntegerField" name="COST">670</field></object><object pk="273" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">10.50</field><field type="IntegerField" name="COST">695</field></object><object pk="274" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">11.00</field><field type="IntegerField" name="COST">720</field></object><object pk="275" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">11.50</field><field type="IntegerField" name="COST">745</field></object><object pk="276" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">12.00</field><field type="IntegerField" name="COST">770</field></object><object pk="277" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">12.50</field><field type="IntegerField" name="COST">795</field></object><object pk="278" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">13.00</field><field type="IntegerField" name="COST">820</field></object><object pk="279" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">13.50</field><field type="IntegerField" name="COST">845</field></object><object pk="280" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">14.00</field><field type="IntegerField" name="COST">870</field></object><object pk="281" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">14.50</field><field type="IntegerField" name="COST">895</field></object><object pk="283" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">15.00</field><field type="IntegerField" name="COST">920</field></object><object pk="284" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">15.50</field><field type="IntegerField" name="COST">945</field></object><object pk="285" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">16.00</field><field type="IntegerField" name="COST">970</field></object><object pk="286" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">16.50</field><field type="IntegerField" name="COST">995</field></object><object pk="287" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">17.00</field><field type="IntegerField" name="COST">1020</field></object><object pk="288" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">17.50</field><field type="IntegerField" name="COST">1045</field></object><object pk="289" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">18.00</field><field type="IntegerField" name="COST">1070</field></object><object pk="290" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">18.50</field><field type="IntegerField" name="COST">1095</field></object><object pk="291" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">19.00</field><field type="IntegerField" name="COST">1120</field></object><object pk="292" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">19.50</field><field type="IntegerField" name="COST">1145</field></object><object pk="293" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">20.00</field><field type="IntegerField" name="COST">58</field></object><object pk="294" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">100.00</field><field type="IntegerField" name="COST">58</field></object><object pk="295" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">japan</field><field type="DecimalField" name="KG">300.00</field><field type="IntegerField" name="COST">57</field></object><object pk="296" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">0.50</field><field type="IntegerField" name="COST">222</field></object><object pk="297" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">1.00</field><field type="IntegerField" name="COST">249</field></object><object pk="298" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">1.50</field><field type="IntegerField" name="COST">276</field></object><object pk="299" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">2.00</field><field type="IntegerField" name="COST">303</field></object><object pk="300" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">2.50</field><field type="IntegerField" name="COST">330</field></object><object pk="301" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">3.00</field><field type="IntegerField" name="COST">375</field></object><object pk="302" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">3.50</field><field type="IntegerField" name="COST">403</field></object><object pk="303" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">4.00</field><field type="IntegerField" name="COST">431</field></object><object pk="304" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">4.50</field><field type="IntegerField" name="COST">459</field></object><object pk="305" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">5.00</field><field type="IntegerField" name="COST">487</field></object><object pk="306" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">5.50</field><field type="IntegerField" name="COST">515</field></object><object pk="307" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">6.00</field><field type="IntegerField" name="COST">543</field></object><object pk="308" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">6.50</field><field type="IntegerField" name="COST">571</field></object><object pk="309" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">7.00</field><field type="IntegerField" name="COST">599</field></object><object pk="310" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">7.50</field><field type="IntegerField" name="COST">627</field></object><object pk="311" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">8.00</field><field type="IntegerField" name="COST">655</field></object><object pk="312" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">8.50</field><field type="IntegerField" name="COST">683</field></object><object pk="313" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">9.00</field><field type="IntegerField" name="COST">711</field></object><object pk="314" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">9.50</field><field type="IntegerField" name="COST">739</field></object><object pk="315" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">10.00</field><field type="IntegerField" name="COST">767</field></object><object pk="316" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">10.50</field><field type="IntegerField" name="COST">795</field></object><object pk="317" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">11.00</field><field type="IntegerField" name="COST">823</field></object><object pk="318" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">11.50</field><field type="IntegerField" name="COST">851</field></object><object pk="319" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">12.00</field><field type="IntegerField" name="COST">879</field></object><object pk="320" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">12.50</field><field type="IntegerField" name="COST">907</field></object><object pk="321" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">13.00</field><field type="IntegerField" name="COST">935</field></object><object pk="322" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">13.50</field><field type="IntegerField" name="COST">963</field></object><object pk="323" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">14.00</field><field type="IntegerField" name="COST">991</field></object><object pk="324" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">14.50</field><field type="IntegerField" name="COST">1019</field></object><object pk="325" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">15.00</field><field type="IntegerField" name="COST">1047</field></object><object pk="326" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">15.50</field><field type="IntegerField" name="COST">1075</field></object><object pk="327" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">16.00</field><field type="IntegerField" name="COST">1103</field></object><object pk="328" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">16.50</field><field type="IntegerField" name="COST">1131</field></object><object pk="329" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">17.00</field><field type="IntegerField" name="COST">1159</field></object><object pk="330" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">17.50</field><field type="IntegerField" name="COST">1187</field></object><object pk="331" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">18.00</field><field type="IntegerField" name="COST">1215</field></object><object pk="332" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">18.50</field><field type="IntegerField" name="COST">1243</field></object><object pk="333" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">19.00</field><field type="IntegerField" name="COST">1271</field></object><object pk="334" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">19.50</field><field type="IntegerField" name="COST">1299</field></object><object pk="335" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">20.00</field><field type="IntegerField" name="COST">66</field></object><object pk="336" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">100.00</field><field type="IntegerField" name="COST">66</field></object><object pk="337" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">us</field><field type="DecimalField" name="KG">300.00</field><field type="IntegerField" name="COST">63</field></object><object pk="338" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">hk</field><field type="DecimalField" name="KG">0.50</field><field type="IntegerField" name="COST">18</field></object><object pk="339" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">hk</field><field type="DecimalField" name="KG">1.00</field><field type="IntegerField" name="COST">30</field></object><object pk="340" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">hk</field><field type="DecimalField" name="KG">1.50</field><field type="IntegerField" name="COST">30</field></object><object pk="341" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">hk</field><field type="DecimalField" name="KG">2.00</field><field type="IntegerField" name="COST">30</field></object><object pk="342" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">hk</field><field type="DecimalField" name="KG">2.50</field><field type="IntegerField" name="COST">30</field></object><object pk="343" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">hk</field><field type="DecimalField" name="KG">3.00</field><field type="IntegerField" name="COST">30</field></object><object pk="344" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">hk</field><field type="DecimalField" name="KG">3.50</field><field type="IntegerField" name="COST">30</field></object><object pk="345" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">hk</field><field type="DecimalField" name="KG">4.00</field><field type="IntegerField" name="COST">30</field></object><object pk="346" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">hk</field><field type="DecimalField" name="KG">4.50</field><field type="IntegerField" name="COST">30</field></object><object pk="347" model="myNew.shippment_costing"><field type="CharField" name="LOCATION">hk</field><field type="DecimalField" name="KG">5.00</field><field type="IntegerField" name="COST">5</field></object><object pk="1" model="south.migrationhistory"><field type="CharField" name="app_name">myNew</field><field type="CharField" name="migration">0001_initial</field><field type="DateTimeField" name="applied">2012-10-25T19:35:13+00:00</field></object><object pk="2" model="south.migrationhistory"><field type="CharField" name="app_name">myNew</field><field type="CharField" name="migration">0002_auto__add_product_size_detail__add_branch__add_followship__add_categor</field><field type="DateTimeField" name="applied">2012-10-25T20:07:35+00:00</field></object><object pk="22" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add log entry</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">8</field><field type="CharField" name="codename">add_logentry</field></object><object pk="23" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change log entry</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">8</field><field type="CharField" name="codename">change_logentry</field></object><object pk="24" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete log entry</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">8</field><field type="CharField" name="codename">delete_logentry</field></object><object pk="4" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add group</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">2</field><field type="CharField" name="codename">add_group</field></object><object pk="5" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change group</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">2</field><field type="CharField" name="codename">change_group</field></object><object pk="6" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete group</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">2</field><field type="CharField" name="codename">delete_group</field></object><object pk="1" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add permission</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">1</field><field type="CharField" name="codename">add_permission</field></object><object pk="2" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change permission</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">1</field><field type="CharField" name="codename">change_permission</field></object><object pk="3" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete permission</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">1</field><field type="CharField" name="codename">delete_permission</field></object><object pk="7" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add user</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">3</field><field type="CharField" name="codename">add_user</field></object><object pk="8" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change user</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">3</field><field type="CharField" name="codename">change_user</field></object><object pk="9" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete user</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">3</field><field type="CharField" name="codename">delete_user</field></object><object pk="10" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add content type</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">4</field><field type="CharField" name="codename">add_contenttype</field></object><object pk="11" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change content type</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">4</field><field type="CharField" name="codename">change_contenttype</field></object><object pk="12" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete content type</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">4</field><field type="CharField" name="codename">delete_contenttype</field></object><object pk="70" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add branch</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">24</field><field type="CharField" name="codename">add_branch</field></object><object pk="71" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change branch</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">24</field><field type="CharField" name="codename">change_branch</field></object><object pk="72" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete branch</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">24</field><field type="CharField" name="codename">delete_branch</field></object><object pk="85" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add category</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">29</field><field type="CharField" name="codename">add_category</field></object><object pk="86" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change category</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">29</field><field type="CharField" name="codename">change_category</field></object><object pk="87" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete category</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">29</field><field type="CharField" name="codename">delete_category</field></object><object pk="55" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add company</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">19</field><field type="CharField" name="codename">add_company</field></object><object pk="56" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change company</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">19</field><field type="CharField" name="codename">change_company</field></object><object pk="57" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete company</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">19</field><field type="CharField" name="codename">delete_company</field></object><object pk="61" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add compan y_addr</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">21</field><field type="CharField" name="codename">add_company_addr</field></object><object pk="62" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change compan y_addr</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">21</field><field type="CharField" name="codename">change_company_addr</field></object><object pk="63" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete compan y_addr</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">21</field><field type="CharField" name="codename">delete_company_addr</field></object><object pk="58" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add compan y_brand</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">20</field><field type="CharField" name="codename">add_company_brand</field></object><object pk="59" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change compan y_brand</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">20</field><field type="CharField" name="codename">change_company_brand</field></object><object pk="60" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete compan y_brand</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">20</field><field type="CharField" name="codename">delete_company_brand</field></object><object pk="79" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add compan y_comment</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">27</field><field type="CharField" name="codename">add_company_comment</field></object><object pk="80" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change compan y_comment</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">27</field><field type="CharField" name="codename">change_company_comment</field></object><object pk="81" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete compan y_comment</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">27</field><field type="CharField" name="codename">delete_company_comment</field></object><object pk="64" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add compan y_suppor t_img</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">22</field><field type="CharField" name="codename">add_company_support_img</field></object><object pk="65" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change compan y_suppor t_img</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">22</field><field type="CharField" name="codename">change_company_support_img</field></object><object pk="66" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete compan y_suppor t_img</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">22</field><field type="CharField" name="codename">delete_company_support_img</field></object><object pk="103" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add custome r_address</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">35</field><field type="CharField" name="codename">add_customer_address</field></object><object pk="104" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change custome r_address</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">35</field><field type="CharField" name="codename">change_customer_address</field></object><object pk="105" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete custome r_address</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">35</field><field type="CharField" name="codename">delete_customer_address</field></object><object pk="25" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add emai l_template</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">9</field><field type="CharField" name="codename">add_email_template</field></object><object pk="26" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change emai l_template</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">9</field><field type="CharField" name="codename">change_email_template</field></object><object pk="27" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete emai l_template</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">9</field><field type="CharField" name="codename">delete_email_template</field></object><object pk="88" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add followship</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">30</field><field type="CharField" name="codename">add_followship</field></object><object pk="89" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change followship</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">30</field><field type="CharField" name="codename">change_followship</field></object><object pk="90" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete followship</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">30</field><field type="CharField" name="codename">delete_followship</field></object><object pk="67" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add img</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">23</field><field type="CharField" name="codename">add_img</field></object><object pk="68" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change img</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">23</field><field type="CharField" name="codename">change_img</field></object><object pk="69" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete img</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">23</field><field type="CharField" name="codename">delete_img</field></object><object pk="100" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add locatio n_mapping</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">34</field><field type="CharField" name="codename">add_location_mapping</field></object><object pk="101" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change locatio n_mapping</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">34</field><field type="CharField" name="codename">change_location_mapping</field></object><object pk="102" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete locatio n_mapping</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">34</field><field type="CharField" name="codename">delete_location_mapping</field></object><object pk="34" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add order</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">12</field><field type="CharField" name="codename">add_order</field></object><object pk="35" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change order</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">12</field><field type="CharField" name="codename">change_order</field></object><object pk="36" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete order</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">12</field><field type="CharField" name="codename">delete_order</field></object><object pk="43" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add product</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">15</field><field type="CharField" name="codename">add_product</field></object><object pk="44" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change product</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">15</field><field type="CharField" name="codename">change_product</field></object><object pk="45" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete product</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">15</field><field type="CharField" name="codename">delete_product</field></object><object pk="82" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add produc t_comment</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">28</field><field type="CharField" name="codename">add_product_comment</field></object><object pk="83" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change produc t_comment</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">28</field><field type="CharField" name="codename">change_product_comment</field></object><object pk="84" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete produc t_comment</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">28</field><field type="CharField" name="codename">delete_product_comment</field></object><object pk="46" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add produc t_siz e_detail</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">16</field><field type="CharField" name="codename">add_product_size_detail</field></object><object pk="47" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change produc t_siz e_detail</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">16</field><field type="CharField" name="codename">change_product_size_detail</field></object><object pk="48" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete produc t_siz e_detail</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">16</field><field type="CharField" name="codename">delete_product_size_detail</field></object><object pk="52" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add produc t_stock</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">18</field><field type="CharField" name="codename">add_product_stock</field></object><object pk="53" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change produc t_stock</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">18</field><field type="CharField" name="codename">change_product_stock</field></object><object pk="54" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete produc t_stock</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">18</field><field type="CharField" name="codename">delete_product_stock</field></object><object pk="28" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add purchas e_order</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">10</field><field type="CharField" name="codename">add_purchase_order</field></object><object pk="29" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change purchas e_order</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">10</field><field type="CharField" name="codename">change_purchase_order</field></object><object pk="30" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete purchas e_order</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">10</field><field type="CharField" name="codename">delete_purchase_order</field></object><object pk="73" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add p_comment</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">25</field><field type="CharField" name="codename">add_p_comment</field></object><object pk="74" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change p_comment</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">25</field><field type="CharField" name="codename">change_p_comment</field></object><object pk="75" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete p_comment</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">25</field><field type="CharField" name="codename">delete_p_comment</field></object><object pk="94" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add recommen d_company</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">32</field><field type="CharField" name="codename">add_recommend_company</field></object><object pk="95" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change recommen d_company</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">32</field><field type="CharField" name="codename">change_recommend_company</field></object><object pk="96" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete recommen d_company</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">32</field><field type="CharField" name="codename">delete_recommend_company</field></object><object pk="91" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add recommen d_product</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">31</field><field type="CharField" name="codename">add_recommend_product</field></object><object pk="92" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change recommen d_product</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">31</field><field type="CharField" name="codename">change_recommend_product</field></object><object pk="93" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete recommen d_product</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">31</field><field type="CharField" name="codename">delete_recommend_product</field></object><object pk="49" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add refun d_notices</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">17</field><field type="CharField" name="codename">add_refund_notices</field></object><object pk="50" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change refun d_notices</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">17</field><field type="CharField" name="codename">change_refund_notices</field></object><object pk="51" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete refun d_notices</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">17</field><field type="CharField" name="codename">delete_refund_notices</field></object><object pk="31" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add sales</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">11</field><field type="CharField" name="codename">add_sales</field></object><object pk="32" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change sales</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">11</field><field type="CharField" name="codename">change_sales</field></object><object pk="33" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete sales</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">11</field><field type="CharField" name="codename">delete_sales</field></object><object pk="37" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add sale s_product</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">13</field><field type="CharField" name="codename">add_sales_product</field></object><object pk="38" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change sale s_product</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">13</field><field type="CharField" name="codename">change_sales_product</field></object><object pk="39" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete sale s_product</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">13</field><field type="CharField" name="codename">delete_sales_product</field></object><object pk="97" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add shippmen t_costing</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">33</field><field type="CharField" name="codename">add_shippment_costing</field></object><object pk="98" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change shippmen t_costing</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">33</field><field type="CharField" name="codename">change_shippment_costing</field></object><object pk="99" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete shippmen t_costing</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">33</field><field type="CharField" name="codename">delete_shippment_costing</field></object><object pk="76" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add s_comment</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">26</field><field type="CharField" name="codename">add_s_comment</field></object><object pk="77" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change s_comment</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">26</field><field type="CharField" name="codename">change_s_comment</field></object><object pk="78" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete s_comment</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">26</field><field type="CharField" name="codename">delete_s_comment</field></object><object pk="40" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add userprofile</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">14</field><field type="CharField" name="codename">add_userprofile</field></object><object pk="41" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change userprofile</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">14</field><field type="CharField" name="codename">change_userprofile</field></object><object pk="42" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete userprofile</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">14</field><field type="CharField" name="codename">delete_userprofile</field></object><object pk="13" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add session</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">5</field><field type="CharField" name="codename">add_session</field></object><object pk="14" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change session</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">5</field><field type="CharField" name="codename">change_session</field></object><object pk="15" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete session</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">5</field><field type="CharField" name="codename">delete_session</field></object><object pk="16" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add site</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">6</field><field type="CharField" name="codename">add_site</field></object><object pk="17" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change site</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">6</field><field type="CharField" name="codename">change_site</field></object><object pk="18" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete site</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">6</field><field type="CharField" name="codename">delete_site</field></object><object pk="19" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can add migration history</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">7</field><field type="CharField" name="codename">add_migrationhistory</field></object><object pk="20" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can change migration history</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">7</field><field type="CharField" name="codename">change_migrationhistory</field></object><object pk="21" model="auth.permission"><field type="CharField" name="name">Can delete migration history</field><field to="contenttypes.contenttype" name="content_type" rel="ManyToOneRel">7</field><field type="CharField" name="codename">delete_migrationhistory</field></object><object pk="1" model="auth.user"><field type="CharField" name="username">ohmynew</field><field type="CharField" name="first_name"></field><field type="CharField" name="last_name"></field><field type="CharField" name="email">tony.li@zeptomind.com</field><field type="CharField" name="password">pbkdf2_sha256$10000$3mylRz4oCZOI$Xf1ZAYDAfTbsmx5dU52687gLbajNMZVLAltCSele8N4=</field><field type="BooleanField" name="is_staff">True</field><field type="BooleanField" name="is_active">True</field><field type="BooleanField" name="is_superuser">True</field><field type="DateTimeField" name="last_login">2012-10-26T12:50:16+00:00</field><field type="DateTimeField" name="date_joined">2012-10-25T19:32:45+00:00</field><field to="auth.group" name="groups" rel="ManyToManyRel"></field><field to="auth.permission" name="user_permissions" rel="ManyToManyRel"></field></object></django-objects>
Back to Top