Ticket #1520: django.po

File django.po, 41.0 KB (added by Panos Laganakos, 14 years ago)

django.po greek translation

Line 
1# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
2# Copyright (C) 2006 and beyond
3# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
4# Panos Laganakos <panos.laganakos@gmail.com>, Mar 2006.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2006-02-02 11:25+0100\n"
12"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13"Last-Translator: panos laganakos <panos.laganakos@gmail.com>\n"
14"Language-Team: Greek\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18
19#: contrib/comments/models/comments.py:8
20#: contrib/comments/models/comments.py:161
21msgid "object ID"
22msgstr "ID áíôéêåéìÝíïõ"
23
24#: contrib/comments/models/comments.py:9
25msgid "headline"
26msgstr "Åðéêåöáëßäá"
27
28#: contrib/comments/models/comments.py:10
29#: contrib/comments/models/comments.py:162
30msgid "comment"
31msgstr "ó÷üëéï"
32
33#: contrib/comments/models/comments.py:11
34msgid "rating #1"
35msgstr "êáôÜôáîç #1"
36
37#: contrib/comments/models/comments.py:12
38msgid "rating #2"
39msgstr "âáèìïëïãßá #2"
40
41#: contrib/comments/models/comments.py:13
42msgid "rating #3"
43msgstr "âáèìïëïãßá #3"
44
45#: contrib/comments/models/comments.py:14
46msgid "rating #4"
47msgstr "âáèìïëïãßá #4"
48
49#: contrib/comments/models/comments.py:15
50msgid "rating #5"
51msgstr "âáèìïëïãßá #5"
52
53#: contrib/comments/models/comments.py:16
54msgid "rating #6"
55msgstr "âáèìïëïãßá #6"
56
57#: contrib/comments/models/comments.py:17
58msgid "rating #7"
59msgstr "âáèìïëïãßá #7"
60
61#: contrib/comments/models/comments.py:18
62msgid "rating #8"
63msgstr "âáèìïëïãßá #8"
64
65#: contrib/comments/models/comments.py:23
66msgid "is valid rating"
67msgstr "åßíáé Ýãêõñç âáèìïëïãßá"
68
69#: contrib/comments/models/comments.py:24
70#: contrib/comments/models/comments.py:164
71msgid "date/time submitted"
72msgstr "çìåñïìçíßá/þñá õðïâïëÞò"
73
74#: contrib/comments/models/comments.py:25
75#: contrib/comments/models/comments.py:165
76msgid "is public"
77msgstr "åßíáé äçìüóéï"
78
79#: contrib/comments/models/comments.py:26 contrib/admin/views/doc.py:256
80msgid "IP address"
81msgstr "IP äéåýèõíóç"
82
83#: contrib/comments/models/comments.py:27
84msgid "is removed"
85msgstr "åßíáé äéåãñáììÝíï"
86
87#: contrib/comments/models/comments.py:27
88msgid ""
89"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
90"removed\" message will be displayed instead."
91msgstr ""
92"Óçìåéþóôå áõôü ôï êïõôß åÜí ôï ó÷üëéï åßíáé áíÜñìïóôï. ¸íá Áõôü ôï ó÷üëéï "
93"åóâÞóèåé\" ìÞíõìá èá åìöáíéóôåß áíôß áõôïý."
94
95#: contrib/comments/models/comments.py:31
96msgid "Comment"
97msgstr "Ó÷üëéï"
98
99#: contrib/comments/models/comments.py:32
100msgid "Comments"
101msgstr "Ó÷üëéá"
102
103#: contrib/comments/models/comments.py:85
104#: contrib/comments/models/comments.py:204
105msgid "Content object"
106msgstr ""
107
108#: contrib/comments/models/comments.py:113
109#, python-format
110msgid ""
111"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
112"\n"
113"%(comment)s\n"
114"\n"
115"http://%(domain)s%(url)s"
116msgstr ""
117
118#: contrib/comments/models/comments.py:163
119msgid "person's name"
120msgstr "üíïìá áôüìïõ"
121
122#: contrib/comments/models/comments.py:166
123msgid "ip address"
124msgstr "ip äéåýèõíóç"
125
126#: contrib/comments/models/comments.py:168
127msgid "approved by staff"
128msgstr "åãêåêñéìÝíï áðü ôï ðñïóùðéêü"
129
130#: contrib/comments/models/comments.py:172
131msgid "Free comment"
132msgstr "Åëåýèåñï ó÷üëéï"
133
134#: contrib/comments/models/comments.py:173
135msgid "Free comments"
136msgstr "Åëåýèåñá ó÷üëéá"
137
138#: contrib/comments/models/comments.py:209
139msgid "score"
140msgstr "âáèìïëïãßá"
141
142#: contrib/comments/models/comments.py:210
143msgid "score date"
144msgstr "çìåñïìçíßá âáèìïëïãßáò"
145
146#: contrib/comments/models/comments.py:213
147msgid "Karma score"
148msgstr ""
149
150#: contrib/comments/models/comments.py:214
151msgid "Karma scores"
152msgstr ""
153
154#: contrib/comments/models/comments.py:223
155#, python-format
156msgid "%(score)d rating by %(user)s"
157msgstr ""
158
159#: contrib/comments/models/comments.py:248
160msgid "flag date"
161msgstr ""
162
163#: contrib/comments/models/comments.py:251
164msgid "User flag"
165msgstr ""
166
167#: contrib/comments/models/comments.py:252
168msgid "User flags"
169msgstr ""
170
171#: contrib/comments/models/comments.py:256
172#, python-format
173msgid "Flag by %r"
174msgstr ""
175
176#: contrib/comments/models/comments.py:271
177#, python-format
178msgid ""
179"This comment was flagged by %(user)s:\n"
180"\n"
181"%(text)s"
182msgstr ""
183"Áõôï ôï ó÷üëéï óçìåéþèåé áðï %(÷ñÞóôç)åò\n"
184"\n"
185"%(êåßìåíï)á"
186
187#: contrib/comments/models/comments.py:278
188msgid "deletion date"
189msgstr "çìåñïìçíßá äéáãñáöÞò"
190
191#: contrib/comments/models/comments.py:281
192msgid "Moderator deletion"
193msgstr ""
194
195#: contrib/comments/models/comments.py:282
196msgid "Moderator deletions"
197msgstr ""
198
199#: contrib/comments/models/comments.py:286
200#, python-format
201msgid "Moderator deletion by %r"
202msgstr ""
203
204#: contrib/comments/views/karma.py:18
205msgid "Anonymous users cannot vote"
206msgstr "Áíþíõìïé ÷ñÞóôåò äÝí ìðïñïýí íá øçöÞóïõí"
207
208#: contrib/comments/views/karma.py:22
209msgid "Invalid comment ID"
210msgstr ""
211
212#: contrib/comments/views/karma.py:24
213msgid "No voting for yourself"
214msgstr ""
215
216#: contrib/comments/views/comments.py:25
217msgid ""
218"This rating is required because you've entered at least one other rating."
219msgstr ""
220"ÁõôÞ ç âáèìïëïãßá áðáéôåßôáé åðåéäÞ ôïõëÜ÷éóôïí áêüìá ìéá âáèìïëïãßá"
221
222#: contrib/comments/views/comments.py:109
223#, python-format
224msgid ""
225"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
226"comment:\n"
227"\n"
228"%(text)s"
229msgid_plural ""
230"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
231"comments:\n"
232"\n"
233"%(text)s"
234msgstr[0] ""
235msgstr[1] ""
236
237#: contrib/comments/views/comments.py:114
238#, python-format
239msgid ""
240"This comment was posted by a sketchy user:\n"
241"\n"
242"%(text)s"
243msgstr ""
244
245#: contrib/comments/views/comments.py:186
246#: contrib/comments/views/comments.py:277
247msgid "Only POSTs are allowed"
248msgstr ""
249
250#: contrib/comments/views/comments.py:190
251#: contrib/comments/views/comments.py:281
252msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
253msgstr "¸íá Þ ðåñéóóüôåñá áðü ôá áðáéôïýìåíá ðåäßá äåí õðïâëßèåé"
254
255#: contrib/comments/views/comments.py:194
256#: contrib/comments/views/comments.py:283
257msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
258msgstr ""
259
260#: contrib/comments/views/comments.py:204
261#: contrib/comments/views/comments.py:289
262msgid ""
263"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
264"invalid"
265msgstr ""
266
267#: contrib/comments/views/comments.py:254
268#: contrib/comments/views/comments.py:318
269msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
270msgstr ""
271
272#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
273#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
274#: contrib/admin/templates/admin/login.html:15
275msgid "Username:"
276msgstr ""
277
278#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
279#: contrib/admin/templates/admin/login.html:18
280msgid "Password:"
281msgstr "Êùäéêüò"
282
283#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
284msgid "Forgotten your password?"
285msgstr "Îå÷Üóáôå ôïí êùäéêü óáò;"
286
287#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
288#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
289#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:4
290#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
291#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
292#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:9
293#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
294#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
295#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
296#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
297#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
298#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
299#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
300#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
301#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
302#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
303#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
304msgid "Log out"
305msgstr ""
306
307#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
308msgid "Ratings"
309msgstr ""
310
311#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
312#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
313msgid "Required"
314msgstr ""
315
316#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
317#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
318msgid "Optional"
319msgstr ""
320
321#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
322msgid "Post a photo"
323msgstr ""
324
325#: contrib/comments/templates/comments/form.html:27
326#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
327msgid "Comment:"
328msgstr "Ó÷üëéï:"
329
330#: contrib/comments/templates/comments/form.html:32
331#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:9
332msgid "Preview comment"
333msgstr ""
334
335#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
336msgid "Your name:"
337msgstr ""
338
339#: contrib/admin/filterspecs.py:40
340#, python-format
341msgid ""
342"<h3>By %s:</h3>\n"
343"<ul>\n"
344msgstr ""
345
346#: contrib/admin/filterspecs.py:70 contrib/admin/filterspecs.py:88
347#: contrib/admin/filterspecs.py:143
348msgid "All"
349msgstr ""
350
351#: contrib/admin/filterspecs.py:109
352msgid "Any date"
353msgstr ""
354
355#: contrib/admin/filterspecs.py:110
356msgid "Today"
357msgstr "ÓÞìåñá"
358
359#: contrib/admin/filterspecs.py:113
360msgid "Past 7 days"
361msgstr ""
362
363#: contrib/admin/filterspecs.py:115
364msgid "This month"
365msgstr "Áõôü ôï ìÞíá"
366
367#: contrib/admin/filterspecs.py:117
368msgid "This year"
369msgstr "Áõôü ôï ÷ñüíï"
370
371#: contrib/admin/filterspecs.py:143
372msgid "Yes"
373msgstr "Íáß"
374
375#: contrib/admin/filterspecs.py:143
376msgid "No"
377msgstr "¼÷é"
378
379#: contrib/admin/filterspecs.py:150
380msgid "Unknown"
381msgstr "¢ãíùóôï"
382
383#: contrib/admin/models/admin.py:6
384msgid "action time"
385msgstr ""
386
387#: contrib/admin/models/admin.py:9
388msgid "object id"
389msgstr ""
390
391#: contrib/admin/models/admin.py:10
392msgid "object repr"
393msgstr ""
394
395#: contrib/admin/models/admin.py:11
396msgid "action flag"
397msgstr ""
398
399#: contrib/admin/models/admin.py:12
400msgid "change message"
401msgstr "áëëÜîôå ôï ìÞíõìá"
402
403#: contrib/admin/models/admin.py:15
404msgid "log entry"
405msgstr ""
406
407#: contrib/admin/models/admin.py:16
408msgid "log entries"
409msgstr ""
410
411#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:241
412msgid "All dates"
413msgstr "¼ëåò ïé çìåñïìçíßåò"
414
415#: contrib/admin/views/decorators.py:9 parts/auth/formfields.py:33
416#: parts/auth/formfields.py:38
417msgid ""
418"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
419"sensitive."
420msgstr "Ðáñáêáëþ åéóÜãåôå Ýíá óùóôü üíïìá ÷ñÞóôç êáé êùäéêü. Íá óçìåéùèåß üôé "
421"êáé ôá äýï ðåäßá åßíáé case-sensitive."
422
423#: contrib/admin/views/decorators.py:23
424#: contrib/admin/templates/admin/login.html:24
425msgid "Log in"
426msgstr "Óõíäåèåßôå"
427
428#: contrib/admin/views/decorators.py:61
429msgid ""
430"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
431"submission has been saved."
432msgstr ""
433"Ðáñáêáëþ îáíáóõíäåèåßôå, ãéáôß ç session óáò Ýëçîå. Ìçí áíçóõ÷åßôå: Ç "
434"submission óáò Ý÷åé áðïèçêåõôåß."
435
436#: contrib/admin/views/decorators.py:68
437msgid ""
438"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
439"cookies, reload this page, and try again."
440msgstr ""
441"Áð'ïôé öáßíåôáé, ï öõëëïìåôñçôÞò óáò äåí Ý÷åé ñõèìéóôåß íá äÝ÷åôáé cookies. "
442"Ðáñáêáëþ åíåñãïðïéåßóôå ôá cookies, îáíáöïñôþóôå áõôÞ ôçí óåëßäá, êáé "
443"äïêéìÜóôå îáíÜ."
444
445#: contrib/admin/views/decorators.py:82
446msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
447msgstr "Ôá ïíüìáôá ôùí ×ñçóôþí äåí ìðïñüõí íá ðåñéÝ÷ïõí ôïí ÷áñáêôÞñá '@'."
448
449#: contrib/admin/views/decorators.py:84
450#, python-format
451msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
452msgstr "Ç çëåêôñïíéêÞ óáò äéåýèõíóç äåí åßíáé ôï ïíüìá ÷ñÞóôç óáò. ÄïêéìÜóôå '%s' Ýíáíôé áõôïý."
453
454#: contrib/admin/views/main.py:52
455msgid "Site administration"
456msgstr "Äéá÷åßñéóç ôïõ Äéáäõêôéáêïý ÷þñïõ"
457
458#: contrib/admin/views/main.py:67
459#, python-format
460msgid "Select %s"
461msgstr ""
462
463#: contrib/admin/views/main.py:68
464#, python-format
465msgid "Select %s to change"
466msgstr ""
467
468#: contrib/admin/views/main.py:410
469#, python-format
470msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
471msgstr ""
472
473#: contrib/admin/views/main.py:415 contrib/admin/views/main.py:492
474msgid "You may edit it again below."
475msgstr ""
476
477#: contrib/admin/views/main.py:423 contrib/admin/views/main.py:501
478#, python-format
479msgid "You may add another %s below."
480msgstr "Ìðïñåßôå íá ðñïóèÝóåôå áêüìá Ýíá %s áðï êÜôù."
481
482#: contrib/admin/views/main.py:441
483#, python-format
484msgid "Add %s"
485msgstr ""
486
487#: contrib/admin/views/main.py:457
488#, python-format
489msgid "Added %s."
490msgstr ""
491
492#: contrib/admin/views/main.py:457 contrib/admin/views/main.py:459
493#: contrib/admin/views/main.py:461
494msgid "and"
495msgstr "êáé"
496
497#: contrib/admin/views/main.py:459
498#, python-format
499msgid "Changed %s."
500msgstr ""
501
502#: contrib/admin/views/main.py:461
503#, python-format
504msgid "Deleted %s."
505msgstr ""
506
507#: contrib/admin/views/main.py:464
508msgid "No fields changed."
509msgstr ""
510
511#: contrib/admin/views/main.py:489
512#, python-format
513msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
514msgstr ""
515
516#: contrib/admin/views/main.py:498
517#, python-format
518msgid ""
519"The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
520msgstr ""
521
522#: contrib/admin/views/main.py:536
523#, python-format
524msgid "Change %s"
525msgstr ""
526
527#: contrib/admin/views/main.py:615
528#, python-format
529msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
530msgstr ""
531
532#: contrib/admin/views/main.py:620
533#, python-format
534msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
535msgstr ""
536
537#: contrib/admin/views/main.py:649
538#, python-format
539msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
540msgstr ""
541
542#: contrib/admin/views/main.py:652
543msgid "Are you sure?"
544msgstr "Åßóôå óßãïõñïò;"
545
546#: contrib/admin/views/main.py:667
547#, python-format
548msgid "Change history: %s"
549msgstr ""
550
551#: contrib/admin/views/doc.py:244 contrib/admin/views/doc.py:253
552#: contrib/admin/views/doc.py:255 contrib/admin/views/doc.py:261
553#: contrib/admin/views/doc.py:262 contrib/admin/views/doc.py:264
554msgid "Integer"
555msgstr "ÁêÝñáéïò"
556
557#: contrib/admin/views/doc.py:245
558msgid "Boolean (Either True or False)"
559msgstr "Boolean (Åßôå ÁëÞèåéá Þ ØÝìá)"
560
561#: contrib/admin/views/doc.py:246
562#, python-format
563msgid "String (up to %(maxlength)s)"
564msgstr ""
565
566#: contrib/admin/views/doc.py:247
567msgid "Comma-separated integers"
568msgstr ""
569
570#: contrib/admin/views/doc.py:248
571msgid "Date (without time)"
572msgstr "Çìåñïìçíßá (÷ùñßò ôçí þñá)"
573
574#: contrib/admin/views/doc.py:249
575msgid "Date (with time)"
576msgstr "Çìåñïìçíßá (ìå ôçí þñá)"
577
578#: contrib/admin/views/doc.py:250
579msgid "E-mail address"
580msgstr "ÇëåêôñïíéêÞ äéåýèõíóç"
581
582#: contrib/admin/views/doc.py:251 contrib/admin/views/doc.py:254
583msgid "File path"
584msgstr ""
585
586#: contrib/admin/views/doc.py:252
587msgid "Decimal number"
588msgstr "Äåêáäéêüò áñéèìüò"
589
590#: contrib/admin/views/doc.py:258
591msgid "Boolean (Either True, False or None)"
592msgstr ""
593
594#: contrib/admin/views/doc.py:259
595msgid "Relation to parent model"
596msgstr ""
597
598#: contrib/admin/views/doc.py:260
599msgid "Phone number"
600msgstr "Áñéèìüò ôçëåöþíïõ"
601
602#: contrib/admin/views/doc.py:263
603msgid "String (up to 50)"
604msgstr ""
605
606#: contrib/admin/views/doc.py:265
607msgid "Text"
608msgstr "Êåßìåíï"
609
610#: contrib/admin/views/doc.py:266
611msgid "Time"
612msgstr "¿ñá"
613
614#: contrib/admin/views/doc.py:267 contrib/flatpages/models/flatpages.py:6
615msgid "URL"
616msgstr ""
617
618#: contrib/admin/views/doc.py:268
619msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
620msgstr ""
621
622#: contrib/admin/views/doc.py:269
623msgid "XML text"
624msgstr ""
625
626#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
627#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:4
628#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
629#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
630#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:9
631#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
632#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
633msgid "Documentation"
634msgstr ""
635
636#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:3
637#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:4
638#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
639#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:3
640#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:9
641#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
642#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
643#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_detail.html:4
644#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_tag_index.html:5
645#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_detail.html:4
646#: contrib/admin/templates/admin_doc/template_filter_index.html:5
647#: contrib/admin/templates/admin_doc/missing_docutils.html:4
648#: contrib/admin/templates/admin_doc/view_index.html:5
649#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_detail.html:3
650#: contrib/admin/templates/admin_doc/index.html:4
651#: contrib/admin/templates/admin_doc/model_index.html:5
652msgid "Change password"
653msgstr "ÁëëáãÞ êùäéêïý"
654
655#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
656#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
657#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
658#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
659#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:12
660#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
661#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
662#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
663#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
664#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
665#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
666msgid "Home"
667msgstr "Home"
668
669#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:5
670#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:19
671msgid "History"
672msgstr ""
673
674#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
675msgid "Date/time"
676msgstr ""
677
678#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19 models/auth.py:47
679msgid "User"
680msgstr "×ñÞóôçò"
681
682#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:20
683msgid "Action"
684msgstr ""
685
686#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:26
687msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
688msgstr "N j, Y, P"
689
690#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:36
691msgid ""
692"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
693"admin site."
694msgstr ""
695
696#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
697msgid "Django site admin"
698msgstr "Äéá÷åéñéóôÞò éóôïóåëßäáò Django"
699
700#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
701msgid "Django administration"
702msgstr ""
703
704#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
705msgid "Server error"
706msgstr ""
707
708#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
709msgid "Server error (500)"
710msgstr ""
711
712#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
713msgid "Server Error <em>(500)</em>"
714msgstr ""
715
716#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
717msgid ""
718"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
719"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
720msgstr ""
721
722#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
723#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
724msgid "Page not found"
725msgstr ""
726
727#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
728msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
729msgstr ""
730
731#: contrib/admin/templates/admin/index.html:27
732#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:14
733msgid "Add"
734msgstr ""
735
736#: contrib/admin/templates/admin/index.html:33
737msgid "Change"
738msgstr ""
739
740#: contrib/admin/templates/admin/index.html:43
741msgid "You don't have permission to edit anything."
742msgstr ""
743
744#: contrib/admin/templates/admin/index.html:51
745msgid "Recent Actions"
746msgstr ""
747
748#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
749msgid "My Actions"
750msgstr "Ïé ðñÜîåéò ìïõ"
751
752#: contrib/admin/templates/admin/index.html:56
753msgid "None available"
754msgstr ""
755
756#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:10
757#, python-format
758msgid "Add %(name)s"
759msgstr ""
760
761#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
762msgid "Have you <a href=\"/password_reset/\">forgotten your password</a>?"
763msgstr ""
764
765#: contrib/admin/templates/admin/base.html:23
766msgid "Welcome,"
767msgstr "ÊáëùóÞñèáôå,"
768
769#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:6
770#, python-format
771msgid ""
772"Deleting the %(object_name)s '%(object)s' would result in deleting related "
773"objects, but your account doesn't have permission to delete the following "
774"types of objects:"
775msgstr ""
776
777#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:13
778#, python-format
779msgid ""
780"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(object)s\"? All of "
781"the following related items will be deleted:"
782msgstr ""
783
784#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:17
785msgid "Yes, I'm sure"
786msgstr "Íáé, åßìáé óßãïõñïò"
787
788#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
789#, python-format
790msgid " By %(title)s "
791msgstr ""
792
793#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
794msgid "Go"
795msgstr ""
796
797#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
798msgid "View on site"
799msgstr ""
800
801#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:28
802msgid "Please correct the error below."
803msgid_plural "Please correct the errors below."
804msgstr[0] ""
805msgstr[1] ""
806
807#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:45
808msgid "Ordering"
809msgstr ""
810
811#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:48
812msgid "Order:"
813msgstr ""
814
815#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
816msgid "Delete"
817msgstr ""
818
819#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
820msgid "Save as new"
821msgstr ""
822
823#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
824msgid "Save and add another"
825msgstr ""
826
827#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
828msgid "Save and continue editing"
829msgstr ""
830
831#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
832msgid "Save"
833msgstr "ÁðïèÞêåõóç"
834
835#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:4
836#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:4
837#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:6
838#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:10
839msgid "Password change"
840msgstr ""
841
842#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:6
843#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:10
844msgid "Password change successful"
845msgstr ""
846
847#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:12
848msgid "Your password was changed."
849msgstr "Ï êùäßêüò óáò Üëëáîå."
850
851#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
852#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
853#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:10
854#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
855msgid "Password reset"
856msgstr ""
857
858#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
859msgid ""
860"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
861"your password and e-mail the new one to you."
862msgstr ""
863
864#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
865msgid "E-mail address:"
866msgstr ""
867
868#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
869msgid "Reset my password"
870msgstr ""
871
872#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
873msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
874msgstr "Åõ÷áñéóôïýìå ðïõ äéáèÝóáôå ÷ñüíï óôï íá âåëôßùóåôå ôçí éóôïóåëßäá "
875"óÞìåñá."
876
877#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
878msgid "Log in again"
879msgstr ""
880
881#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
882#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
883msgid "Password reset successful"
884msgstr ""
885
886#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
887msgid ""
888"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
889"should be receiving it shortly."
890msgstr ""
891
892#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:12
893msgid ""
894"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
895"password twice so we can verify you typed it in correctly."
896msgstr ""
897
898#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:17
899msgid "Old password:"
900msgstr "Ðáëéüò êùäéêüò:"
901
902#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:19
903msgid "New password:"
904msgstr "ÍÝïò êùäéêüò:"
905
906#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:21
907msgid "Confirm password:"
908msgstr ""
909
910#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:23
911msgid "Change my password"
912msgstr ""
913
914#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
915msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
916msgstr ""
917
918#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
919#, python-format
920msgid "for your user account at %(site_name)s"
921msgstr ""
922
923#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
924#, python-format
925msgid "Your new password is: %(new_password)s"
926msgstr ""
927
928#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
929msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
930msgstr ""
931
932#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
933msgid "Your username, in case you've forgotten:"
934msgstr ""
935
936#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
937msgid "Thanks for using our site!"
938msgstr ""
939
940#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
941#, python-format
942msgid "The %(site_name)s team"
943msgstr ""
944
945#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
946msgid "Bookmarklets"
947msgstr ""
948
949#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:5
950msgid "Documentation bookmarklets"
951msgstr ""
952
953#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:9
954msgid ""
955"\n"
956"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
957"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
958"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
959"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
960"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
961"your computer is \"internal\").</p>\n"
962msgstr ""
963
964#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
965msgid "Documentation for this page"
966msgstr ""
967
968#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:20
969msgid ""
970"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
971"that page."
972msgstr ""
973
974#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
975msgid "Show object ID"
976msgstr ""
977
978#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:23
979msgid ""
980"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
981"object."
982msgstr ""
983
984#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
985msgid "Edit this object (current window)"
986msgstr ""
987
988#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:26
989msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
990msgstr ""
991
992#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
993msgid "Edit this object (new window)"
994msgstr ""
995
996#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:29
997msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
998msgstr ""
999
1000#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
1001msgid "Date:"
1002msgstr ""
1003
1004#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
1005msgid "Time:"
1006msgstr ""
1007
1008#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
1009msgid "Currently:"
1010msgstr ""
1011
1012#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
1013msgid "Change:"
1014msgstr ""
1015
1016#: contrib/redirects/models/redirects.py:7
1017msgid "redirect from"
1018msgstr ""
1019
1020#: contrib/redirects/models/redirects.py:8
1021msgid ""
1022"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
1023"events/search/'."
1024msgstr ""
1025
1026#: contrib/redirects/models/redirects.py:9
1027msgid "redirect to"
1028msgstr ""
1029
1030#: contrib/redirects/models/redirects.py:10
1031msgid ""
1032"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
1033"'http://'."
1034msgstr ""
1035
1036#: contrib/redirects/models/redirects.py:12
1037msgid "redirect"
1038msgstr ""
1039
1040#: contrib/redirects/models/redirects.py:13
1041msgid "redirects"
1042msgstr ""
1043
1044#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:7
1045msgid ""
1046"Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
1047msgstr ""
1048
1049#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:8
1050msgid "title"
1051msgstr ""
1052
1053#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:9
1054msgid "content"
1055msgstr ""
1056
1057#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:10
1058msgid "enable comments"
1059msgstr ""
1060
1061#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:11
1062msgid "template name"
1063msgstr ""
1064
1065#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:12
1066msgid ""
1067"Example: 'flatpages/contact_page'. If this isn't provided, the system will "
1068"use 'flatpages/default'."
1069msgstr ""
1070
1071#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
1072msgid "registration required"
1073msgstr ""
1074
1075#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:13
1076msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
1077msgstr ""
1078
1079#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:17
1080msgid "flat page"
1081msgstr ""
1082
1083#: contrib/flatpages/models/flatpages.py:18
1084msgid "flat pages"
1085msgstr ""
1086
1087#: utils/translation.py:350
1088msgid "DATE_FORMAT"
1089msgstr "N j, Y"
1090
1091#: utils/translation.py:351
1092msgid "DATETIME_FORMAT"
1093msgstr "N j, Y, P"
1094
1095#: utils/translation.py:352
1096msgid "TIME_FORMAT"
1097msgstr "P"
1098
1099#: utils/dates.py:6
1100msgid "Monday"
1101msgstr ""
1102
1103#: utils/dates.py:6
1104msgid "Tuesday"
1105msgstr ""
1106
1107#: utils/dates.py:6
1108msgid "Wednesday"
1109msgstr ""
1110
1111#: utils/dates.py:6
1112msgid "Thursday"
1113msgstr ""
1114
1115#: utils/dates.py:6
1116msgid "Friday"
1117msgstr ""
1118
1119#: utils/dates.py:7
1120msgid "Saturday"
1121msgstr ""
1122
1123#: utils/dates.py:7
1124msgid "Sunday"
1125msgstr ""
1126
1127#: utils/dates.py:14
1128msgid "January"
1129msgstr ""
1130
1131#: utils/dates.py:14
1132msgid "February"
1133msgstr ""
1134
1135#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1136msgid "March"
1137msgstr ""
1138
1139#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1140msgid "April"
1141msgstr ""
1142
1143#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1144msgid "May"
1145msgstr ""
1146
1147#: utils/dates.py:14 utils/dates.py:27
1148msgid "June"
1149msgstr ""
1150
1151#: utils/dates.py:15 utils/dates.py:27
1152msgid "July"
1153msgstr ""
1154
1155#: utils/dates.py:15
1156msgid "August"
1157msgstr ""
1158
1159#: utils/dates.py:15
1160msgid "September"
1161msgstr ""
1162
1163#: utils/dates.py:15
1164msgid "October"
1165msgstr ""
1166
1167#: utils/dates.py:15
1168msgid "November"
1169msgstr ""
1170
1171#: utils/dates.py:16
1172msgid "December"
1173msgstr ""
1174
1175#: utils/dates.py:27
1176msgid "Jan."
1177msgstr ""
1178
1179#: utils/dates.py:27
1180msgid "Feb."
1181msgstr ""
1182
1183#: utils/dates.py:28
1184msgid "Aug."
1185msgstr ""
1186
1187#: utils/dates.py:28
1188msgid "Sept."
1189msgstr ""
1190
1191#: utils/dates.py:28
1192msgid "Oct."
1193msgstr ""
1194
1195#: utils/dates.py:28
1196msgid "Nov."
1197msgstr ""
1198
1199#: utils/dates.py:28
1200msgid "Dec."
1201msgstr ""
1202
1203#: utils/timesince.py:12
1204msgid "year"
1205msgid_plural "years"
1206msgstr[0] ""
1207msgstr[1] ""
1208
1209#: utils/timesince.py:13
1210msgid "month"
1211msgid_plural "months"
1212msgstr[0] ""
1213msgstr[1] ""
1214
1215#: utils/timesince.py:14
1216msgid "day"
1217msgid_plural "days"
1218msgstr[0] ""
1219msgstr[1] ""
1220
1221#: utils/timesince.py:15
1222msgid "hour"
1223msgid_plural "hours"
1224msgstr[0] ""
1225msgstr[1] ""
1226
1227#: utils/timesince.py:16
1228msgid "minute"
1229msgid_plural "minutes"
1230msgstr[0] ""
1231msgstr[1] ""
1232
1233#: models/core.py:7
1234msgid "domain name"
1235msgstr ""
1236
1237#: models/core.py:8
1238msgid "display name"
1239msgstr ""
1240
1241#: models/core.py:10
1242msgid "site"
1243msgstr ""
1244
1245#: models/core.py:11
1246msgid "sites"
1247msgstr ""
1248
1249#: models/core.py:28
1250msgid "label"
1251msgstr ""
1252
1253#: models/core.py:29 models/core.py:40 models/auth.py:6 models/auth.py:19
1254msgid "name"
1255msgstr ""
1256
1257#: models/core.py:31
1258msgid "package"
1259msgstr ""
1260
1261#: models/core.py:32
1262msgid "packages"
1263msgstr ""
1264
1265#: models/core.py:42
1266msgid "python module name"
1267msgstr ""
1268
1269#: models/core.py:44
1270msgid "content type"
1271msgstr ""
1272
1273#: models/core.py:45
1274msgid "content types"
1275msgstr ""
1276
1277#: models/core.py:67
1278msgid "session key"
1279msgstr ""
1280
1281#: models/core.py:68
1282msgid "session data"
1283msgstr ""
1284
1285#: models/core.py:69
1286msgid "expire date"
1287msgstr ""
1288
1289#: models/core.py:71
1290msgid "session"
1291msgstr ""
1292
1293#: models/core.py:72
1294msgid "sessions"
1295msgstr ""
1296
1297#: models/auth.py:8
1298msgid "codename"
1299msgstr ""
1300
1301#: models/auth.py:10
1302msgid "Permission"
1303msgstr ""
1304
1305#: models/auth.py:11 models/auth.py:58
1306msgid "Permissions"
1307msgstr ""
1308
1309#: models/auth.py:22
1310msgid "Group"
1311msgstr ""
1312
1313#: models/auth.py:23 models/auth.py:60
1314msgid "Groups"
1315msgstr ""
1316
1317#: models/auth.py:33
1318msgid "username"
1319msgstr ""
1320
1321#: models/auth.py:34
1322msgid "first name"
1323msgstr ""
1324
1325#: models/auth.py:35
1326msgid "last name"
1327msgstr ""
1328
1329#: models/auth.py:36
1330msgid "e-mail address"
1331msgstr ""
1332
1333#: models/auth.py:37
1334msgid "password"
1335msgstr ""
1336
1337#: models/auth.py:37
1338msgid "Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]'"
1339msgstr ""
1340
1341#: models/auth.py:38
1342msgid "staff status"
1343msgstr ""
1344
1345#: models/auth.py:38
1346msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
1347msgstr ""
1348
1349#: models/auth.py:39
1350msgid "active"
1351msgstr ""
1352
1353#: models/auth.py:40
1354msgid "superuser status"
1355msgstr ""
1356
1357#: models/auth.py:41
1358msgid "last login"
1359msgstr ""
1360
1361#: models/auth.py:42
1362msgid "date joined"
1363msgstr ""
1364
1365#: models/auth.py:44
1366msgid ""
1367"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
1368"all permissions granted to each group he/she is in."
1369msgstr ""
1370
1371#: models/auth.py:48
1372msgid "Users"
1373msgstr ""
1374
1375#: models/auth.py:57
1376msgid "Personal info"
1377msgstr ""
1378
1379#: models/auth.py:59
1380msgid "Important dates"
1381msgstr ""
1382
1383#: models/auth.py:216
1384msgid "Message"
1385msgstr ""
1386
1387#: conf/global_settings.py:37
1388msgid "Bengali"
1389msgstr ""
1390
1391#: conf/global_settings.py:38
1392msgid "Czech"
1393msgstr ""
1394
1395#: conf/global_settings.py:39
1396msgid "Welsh"
1397msgstr ""
1398
1399#: conf/global_settings.py:40
1400msgid "Danish"
1401msgstr ""
1402
1403#: conf/global_settings.py:41
1404msgid "German"
1405msgstr ""
1406
1407#: conf/global_settings.py:42
1408msgid "English"
1409msgstr ""
1410
1411#: conf/global_settings.py:43
1412msgid "Spanish"
1413msgstr ""
1414
1415#: conf/global_settings.py:44
1416msgid "French"
1417msgstr ""
1418
1419#: conf/global_settings.py:45
1420msgid "Galician"
1421msgstr ""
1422
1423#: conf/global_settings.py:46
1424msgid "Icelandic"
1425msgstr ""
1426
1427#: conf/global_settings.py:47
1428msgid "Italian"
1429msgstr ""
1430
1431#: conf/global_settings.py:48
1432msgid "Japanese"
1433msgstr ""
1434
1435#: conf/global_settings.py:49
1436msgid "Dutch"
1437msgstr ""
1438
1439#: conf/global_settings.py:50
1440msgid "Norwegian"
1441msgstr ""
1442
1443#: conf/global_settings.py:51
1444msgid "Brazilian"
1445msgstr ""
1446
1447#: conf/global_settings.py:52
1448msgid "Romanian"
1449msgstr ""
1450
1451#: conf/global_settings.py:53
1452msgid "Russian"
1453msgstr ""
1454
1455#: conf/global_settings.py:54
1456msgid "Slovak"
1457msgstr ""
1458
1459#: conf/global_settings.py:55
1460msgid "Serbian"
1461msgstr ""
1462
1463#: conf/global_settings.py:56
1464msgid "Swedish"
1465msgstr ""
1466
1467#: conf/global_settings.py:57
1468msgid "Simplified Chinese"
1469msgstr ""
1470
1471#: conf/global_settings.py:58
1472msgid "Traditional Chinese"
1473msgstr ""
1474
1475#: core/formfields.py:59 core/meta/fields.py:285 core/meta/fields.py:488
1476#: core/meta/fields.py:499
1477msgid "This field is required."
1478msgstr ""
1479
1480#: core/formfields.py:338
1481#, python-format
1482msgid "Ensure your text is less than %s character."
1483msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
1484msgstr[0] ""
1485msgstr[1] ""
1486
1487#: core/formfields.py:343
1488msgid "Line breaks are not allowed here."
1489msgstr ""
1490
1491#: core/formfields.py:438 core/formfields.py:509 core/formfields.py:547
1492#, python-format
1493msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
1494msgstr ""
1495
1496#: core/formfields.py:603
1497msgid "The submitted file is empty."
1498msgstr ""
1499
1500#: core/formfields.py:657
1501msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
1502msgstr ""
1503
1504#: core/formfields.py:666
1505msgid "Enter a positive number."
1506msgstr ""
1507
1508#: core/formfields.py:675
1509msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
1510msgstr ""
1511
1512#: core/validators.py:62
1513msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
1514msgstr ""
1515
1516#: core/validators.py:66
1517msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores and slashes."
1518msgstr ""
1519
1520#: core/validators.py:74
1521msgid "Uppercase letters are not allowed here."
1522msgstr ""
1523
1524#: core/validators.py:78
1525msgid "Lowercase letters are not allowed here."
1526msgstr ""
1527
1528#: core/validators.py:85
1529msgid "Enter only digits separated by commas."
1530msgstr ""
1531
1532#: core/validators.py:97
1533msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
1534msgstr ""
1535
1536#: core/validators.py:101
1537msgid "Please enter a valid IP address."
1538msgstr ""
1539
1540#: core/validators.py:105
1541msgid "Empty values are not allowed here."
1542msgstr ""
1543
1544#: core/validators.py:109
1545msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
1546msgstr ""
1547
1548#: core/validators.py:113
1549msgid "This value can't be comprised solely of digits."
1550msgstr ""
1551
1552#: core/validators.py:118
1553msgid "Enter a whole number."
1554msgstr ""
1555
1556#: core/validators.py:122
1557msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
1558msgstr ""
1559
1560#: core/validators.py:126
1561msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
1562msgstr ""
1563
1564#: core/validators.py:130
1565msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
1566msgstr ""
1567
1568#: core/validators.py:134
1569msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
1570msgstr ""
1571
1572#: core/validators.py:138
1573msgid "Enter a valid e-mail address."
1574msgstr ""
1575
1576#: core/validators.py:150
1577msgid ""
1578"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
1579"corrupted image."
1580msgstr ""
1581
1582#: core/validators.py:157
1583#, python-format
1584msgid "The URL %s does not point to a valid image."
1585msgstr ""
1586
1587#: core/validators.py:161
1588#, python-format
1589msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
1590msgstr ""
1591
1592#: core/validators.py:169
1593#, python-format
1594msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
1595msgstr ""
1596
1597#: core/validators.py:173
1598msgid "A valid URL is required."
1599msgstr ""
1600
1601#: core/validators.py:187
1602#, python-format
1603msgid ""
1604"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
1605"%s"
1606msgstr ""
1607
1608#: core/validators.py:194
1609#, python-format
1610msgid "Badly formed XML: %s"
1611msgstr ""
1612
1613#: core/validators.py:204
1614#, python-format
1615msgid "Invalid URL: %s"
1616msgstr ""
1617
1618#: core/validators.py:208 core/validators.py:210
1619#, python-format
1620msgid "The URL %s is a broken link."
1621msgstr "Ç äéåýèõíóç (URL) %s åßíáé ÷áëáóìÝíç óýíäåóç."
1622
1623#: core/validators.py:216
1624msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
1625msgstr ""
1626
1627#: core/validators.py:231
1628#, python-format
1629msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
1630msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
1631msgstr[0] ""
1632msgstr[1] ""
1633
1634#: core/validators.py:238
1635#, python-format
1636msgid "This field must match the '%s' field."
1637msgstr ""
1638
1639#: core/validators.py:257
1640msgid "Please enter something for at least one field."
1641msgstr ""
1642
1643#: core/validators.py:266 core/validators.py:277
1644msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
1645msgstr "Ðáñáêáëþ óõìðëçñþóôå êáé ôá äýï ðåäßá Þ áöÞóôå ôá êáé ôá äýï Üäåéá."
1646
1647#: core/validators.py:284
1648#, python-format
1649msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
1650msgstr ""
1651
1652#: core/validators.py:296
1653#, python-format
1654msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
1655msgstr ""
1656
1657#: core/validators.py:315
1658msgid "Duplicate values are not allowed."
1659msgstr ""
1660
1661#: core/validators.py:338
1662#, python-format
1663msgid "This value must be a power of %s."
1664msgstr ""
1665
1666#: core/validators.py:349
1667msgid "Please enter a valid decimal number."
1668msgstr "Ðáñáêáëþ åßóÜãåôå Ýíáí Ýãêõñï äåêáäßêï áñéèìü."
1669
1670#: core/validators.py:351
1671#, python-format
1672msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
1673msgid_plural ""
1674"Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
1675msgstr[0] ""
1676msgstr[1] ""
1677
1678#: core/validators.py:354
1679#, python-format
1680msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
1681msgid_plural ""
1682"Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
1683msgstr[0] ""
1684msgstr[1] ""
1685
1686#: core/validators.py:364
1687#, python-format
1688msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
1689msgstr "Óéãïõñåõôåßôå üôé ôï áñ÷åßïõ ðïõ áíåâÜæåôå åßíáé %s bytes ôïõëÜ÷éóôïí."
1690
1691#: core/validators.py:365
1692#, python-format
1693msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
1694msgstr ""
1695
1696#: core/validators.py:378
1697msgid "The format for this field is wrong."
1698msgstr "Ç äéÜôáîç áõôïý ôïõ ðåäßïõ Ýéíáé ëÜèïò"
1699
1700#: core/validators.py:393
1701msgid "This field is invalid."
1702msgstr "Áõôü ôï ðåäßï åßíáé Üêõñï"
1703
1704#: core/validators.py:428
1705#, python-format
1706msgid "Could not retrieve anything from %s."
1707msgstr ""
1708
1709#: core/validators.py:431
1710#, python-format
1711msgid ""
1712"The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
1713msgstr ""
1714
1715#: core/validators.py:464
1716#, python-format
1717msgid ""
1718"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
1719"\"%(start)s\".)"
1720msgstr ""
1721
1722#: core/validators.py:468
1723#, python-format
1724msgid ""
1725"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
1726"starts with \"%(start)s\".)"
1727msgstr ""
1728
1729#: core/validators.py:473
1730#, python-format
1731msgid ""
1732"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
1733"(start)s\".)"
1734msgstr ""
1735
1736#: core/validators.py:478
1737#, python-format
1738msgid ""
1739"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
1740"(start)s\".)"
1741msgstr ""
1742
1743#: core/validators.py:482
1744#, python-format
1745msgid ""
1746"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
1747"starts with \"%(start)s\".)"
1748msgstr ""
1749
1750#: core/validators.py:487
1751#, python-format
1752msgid ""
1753"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
1754"starts with \"%(start)s\".)"
1755msgstr ""
1756
1757#: core/meta/__init__.py:1944
1758#, python-format
1759msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
1760msgstr ""
1761
1762#: core/meta/fields.py:46
1763#, python-format
1764msgid "Please enter a valid %s."
1765msgstr ""
1766
1767#: core/meta/fields.py:60
1768#, python-format
1769msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
1770msgstr ""
1771
1772#: core/meta/fields.py:129
1773msgid " Separate multiple IDs with commas."
1774msgstr "Îå÷ùñßóôå ðïëëáðëÝò ÉDs ìå êüììáôá"
1775
1776#: core/meta/fields.py:132
1777msgid ""
1778" Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
1779msgstr ""
1780
1781#: core/meta/fields.py:508
1782msgid "Enter a valid filename."
1783msgstr "ÅéóÜãåôå Ýíá Ýãêõñï üíïìá áñ÷åßïõ"
1784
1785#: core/meta/fields.py:782
1786#, python-format
1787msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
1788msgid_plural ""
1789"Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
1790msgstr[0] ""
1791msgstr[1] ""
1792
1793#: core/template/defaultfilters.py:379
1794msgid "yes,no,maybe"
1795msgstr "íáß,ü÷é,ßóùò"
1796
1797#: parts/auth/formfields.py:27
1798msgid ""
1799"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
1800"required for logging in."
1801msgstr ""
1802"Ï öõëëïìåôñçôÞò óáò äåí öáßíåôáé íá Ý÷åé åíåñãïðïéçìÝíá ôá cookies. Ôá "
1803"cookies áðáéôïýíôáé ãéá íá óõíäåèåßôå"
1804
Back to Top